Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2017, 50

Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 04.02.2016 nr 2
RT IV, 11.02.2016, 5
jõustumine 01.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2017RT IV, 28.06.2017, 3401.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Viimsi valla (edaspidi valla) eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, andmise tingimused ja kord ning vältimatu sotsiaalabi andmine (edaspidi määrus).

§ 2.  Määruses kasutatavad mõisted

  Määruses kasutatavaid mõisteid käsitletakse alljärgnevas tähenduses:
 1) Perekond ehk Pere on abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
 2) Suurpere - selleks loetakse perekonda, kus on vähemalt neli alla 18 a (k. a.) last;
 3) Perekonnaliige - selleks loetakse isikut, tema abikaasat või temaga koos elavat elukaaslast, nende ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid, kui nad elavad ühes leibkonnas, st kasutavad sissetulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine;
 4) Üksikvanem on isik, kelle lapse teine vanem on surnud või kelle lapse sünnikandes puudub märge isa kohta;
 5) Vähekindlustatud isik või - perekond - selleks loetakse isikut või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla kahe ja poole kordse riikliku toimetulekupiiri. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist;
 6) Perekonna sissetulek - on kõik netotulud, v.a riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Perekonna sissetuleku hulka kuuluvad ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi;
 7) Vältimatu sotsiaalabi - on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
 8) Valla sotsiaaltoetus - on isikule või perekonnale valla eelarvelistest vahenditest antav rahaline toetus või teenus.

§ 3.  Toetusele õigustatud isik

 (1) Toetusi on õigustatud taotlema isikud, kes on:
 1) rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud;
 2) alaealise lapse eestkostja või perekonnas hooldaja, kui lapse elukoht on vallas.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud taotlema ka:
 1) väljaspool oma elukohta viibiv isik;
 2) isik, kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
 3) kinnipidamiskohast vabanenud isik, kui ta elukoht oli viimati vallas;
 4) välismaalane, kes ajutiselt Eestis ja vallas viibib.

§ 4.  Toetuse määrad

  Valla sotsiaaltoetuste määrad kehtestab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) igal aastal pärast eelarve kinnitamist Viimsi Vallavolikogu poolt.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE  

§ 5.  Toetuse taotlemine

  Toetuse saamiseks esitab isik (edaspidi taotleja) allkirjastatud taotluse Vallavalitsusele, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.  Toetuse määramine

 (1) Otsuse toetuse määramise kohta teeb Sotsiaal- ja tervishoiu amet (edaspidi Amet) üldjuhul üks kord kuus, lähtudes vallavolikogu sotsiaalkomisjoni (edaspidi Sotsiaalkomisjon) ettepanekust ja Vallavalitsuse poolt kindlaks määratud toetuste piirmääradest.

 (2) Ametil on õigus:
 1) nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid taotleja ja tema perekonnaliikmete kohta avalduse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude selgitamiseks;
 2) kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esinevaid asjaolusid muudest allikatest;
 3) sissetulekust sõltuvate toetuste ja erandjuhtude lahendamiseks esitada avaldus koos selle juurde kuuluvate materjalidega seisukoha võtmiseks Sotsiaalkomisjonile.

 (3) Toetuse määramise otsus antakse taotlejale sobivas vormis, kui taotleja ei taotle otsuse kirjalikus vormis andmist.

 (4) Toetuse andmisest keeldumine vormistatakse kirjalikult.

§ 7.  Toetuse maksmine

 (1) Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramist taotleja näidatud pangakontole. Erandjuhul võib toetust maksta ka sularahas või kanda üle teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

 (2) Toetuse maksmiseks ettenähtud summasid ei deponeerita.

3. peatükk PERE SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 8.  Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid

  Pere sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) I klassi mineva lapse toetus;
 3) eakate tähtpäeva toetus;
 4) matusetoetus;
 5) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus;
 6) suurpere toetus;
 7) puudega isiku transporditoetus;
 8) puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus;
 9) puudega isiku tugiisiku teenuse toetus;
 10) puudega isiku päevakeskuse teenuse toetus;
 11) viipekeele tõlketeenuse toetus.

§ 9.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale, kui on täidetud järgmised tingimused:
 1) lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi;
 2) laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

 (2) Üksikvanemal, kes vastab lõikes 1 toodud tingimustele, on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses.

 (3) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.

 (4) Lapse lapsendanud isikule makstakse sünnitoetust järgmistel tingimustel:
 1) laps on registreeritud valla elanikuks ja taotleja ning tema abikaasa/elukaaslane on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.
 2) lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on lisatud avaldusele;

 (5) Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kuue kuu jooksul peale toetusele õiguse tekkimist. Toetus kantakse ühe kuu jooksul toetuse esitamisest toetust taotlenud lapsevanema arveldusarvele.

 (6) Sünnitoetust makstakse ühes osas lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

 (7) Erandjuhud lahendab Amet sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
[RT IV, 28.06.2017, 34 - jõust. 01.07.2017]

§ 10.  I klassi mineva lapse toetus

 (1) Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus Viimsi haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO lapse I klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 30. septembrini.
[RT IV, 28.06.2017, 34 - jõust. 01.07.2017]

 (3) Toetust makstakse lapse kooli minemise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

§ 11.  Eakate tähtpäeva toetus

 (1) Tähtpäevatoetust makstakse Valla elanikele:
 1) 70-ndaks, 75-ndaks, 80-ndaks ja 85-ndaks sünnipäevaks;
 2) 90-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks;
 3) kuld- või briljantpulmadeks.

 (2) 70, 75, 80 ja 85-aastastele juubilaridele saadetakse Vallavalitsuse poolt koju õnnitluskaart rahvastikuregistris registreeritud aadressil. Toetus kantakse toetuse saaja poolt vallavalitsusele edastatud pangakontole.

 (3) 90 ja vanematele isikutele viiakse toetus Vallavalitsuse poolt koju.

 (4) Kuld- või briljantpulmade toetuse saamiseke tuleb esitada taotlus.

 (5) Toetuse määramise menetluse algatab käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel Vallavalitsus.

§ 12.  Matusetoetus

  Matusetoetust makstakse matuse korraldajale, kui lahkunu rahvastikuregistrijärgne elukoht oli surma kuupäeval vallas.

§ 13.  Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus

 (1) Toetust makstakse Valla elanikule, kes on osalenud Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel.

 (2) Esmasel taotlemisel tuleb esitada Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalemist tõendav dokument. Edaspidi laekub toetus automaatselt taotluse esitanud isikule hiljemalt veebruarikuus.

§ 14.  Suurpere toetus

 (1) Toetust makstakse üks kord aastas tingimusel, et lapsed ja mõlemad vanemad on Viimsi valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.

 (2) Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada taotlus ja edaspidi laekub toetus maikuu jooksul.

§ 15.  Puudega isiku transpordi toetus

 (1) Toetust võib taotleda sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isik transpordiks väljaspool Viimsi valda asuvasse kooli- ja päevakeskusesse või muudel vajalikel juhtudel.

 (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia millest nähtub transporditeenuse vajadus.

 (3) Toetuse määratakse rahalise toetusena Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras või transporditeenusena.

 (4) Toetuse määrab Amet Sotsiaalkomisjoni ettepanekul eelarveliste vahendite ja tehniliste võimaluste olemasolul ja piires. Amet võib kehtestada teenusena saadavale toetusele omaosaluse.

§ 16.  Puudega isiku isikliku abistaja teenuse toetus

 (1) Toetust antakse sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks.

 (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia mis sisaldab teenuse vajadust.

 (3) Toetuse suuruse, mahu ja andmise tingimused määrab Amet Sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

 (4) Toetuse maksmiseks sõlmib Amet üldjuhul teenuse osutajaga lepingu.

§ 17.  Puudega isiku tugiisiku teenuse toetus

 (1) Toetust antakse sügava või raske vaimu /psüühikahäirega ja kõne-ja keele-või liitpuudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt teenust igapäevaeluga toimetulekuks.

 (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia mis sisaldab teenuse vajadust.

 (3) Toetuse suuruse, mahu ja tingimused määrab Amet Sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

 (4) Toetuse maksmiseks sõlmib Amet üldjuhul teenuse osutajaga lepingu.

§ 18.  Puudega isiku päevakeskuse ja intervallhoiuteenuse toetus

 (1) Toetust antakse raske ja sügava puudega isiku päevakeskuse või intervallhoiuteenuse kulu osaliseks või täielikuks hüvitamiseks või asendatakse toetus teenusega.

 (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada puude raskusastet tõendava dokumendi ja rehabilitatsiooniplaani koopia.

 (3) Toetuse või teenuse andmise tingimused ning suuruse määrab Amet otsusega.

 (4) Toetuse maksmiseks sõlmib Amet teenuse osutajaga lepingu.
[RT IV, 28.06.2017, 34 - jõust. 01.07.2017]

§ 19.  Viipekeele tõlketeenuse toetus

 (1) Toetust makstakse kurtidele viipekeele tõlketeenuse eest tasumiseks Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras.

 (2) Toetuse taotlusele tuleb lisada kuludokumendid või teenuse osutaja poolt esitatud arve.

4. peatükk PERE SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 20.  Pere sissetulekust sõltuvate toetuste liigid

  Pere sissetulekust sõltuvad toetused on:
 1) lapse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus;
 2) lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus;
 3) ravimitoetus;
 4) toimetuleku tagamise toetus;
 5) hooldekodus hooldustasu maksmise toetus.

§ 21.  Toetuse andmise põhimõtted

 (1) Toetuse andmisel lähtutakse isiku ja/või pere sissetuleku suurusest.

 (2) Toetuse andmise otsustamisel arvestatakse:
 1) valla poolt seni antud abi ja selle sihipärast kasutamist;
 2) toetuse taotleja ja tema pereliikmete üldist materiaalset ja varalist olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu;
 3) muid teadaolevaid asjaolusid.

§ 22.  Toetuse andmisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
 3) taotleja ja tema leibkonna sissetulekud ületavad käesoleva korraga kehtestatud minimaalsete sissetulekute piiri;
 4) taotleja ja/või tema leibkonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 5) 18-aastane kuni vanaduspensioniealine töövõimeline isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenustes ja/või tööharjutusteenusel;
 6) vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust ja/või elatis on välja nõudmata.

§ 23.  Toetuse taotlusele lisatavad dokumendid

  Toetuse taotlusele lisatakse:
 1) taotleja ja tema perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või olemasolevate pangakontode väljavõtted laekunud tulude osas, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;
 2) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara (edaspidi vara) kohta;
 3) hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid;
 4) vajadusel muud täiendavad dokumendid.

§ 24.  Lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus

 (1) Toetust antakse vähekindlustatud perele:
 1) koolieelses lasteasutuses või lastehoius käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;
 2) gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil;
 3) elatusvahendite puudumisel.

 (2) Toetus antakse tingimusel, et lapse mõlemad vanemad, hooldaja või eestkostja on Viimsi valla elanikud.

 (3) Avaldus tuleb esitada igal aastal vähemalt 1 kuu enne järgmise õppeperioodi algust või perekonna raske majandusliku olukorra tekkimisel.

 (4) Avalduse toetuse saamiseks võivad ametile esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka lastekaitseametnik, pedagoog või sotsiaaltöötaja.

 (5) Toetuse maksimaalseks perioodiks loetakse lasteaias ja lastehoius 1. august kuni 30. juuni ja koolis 1. september kuni 31.mai. Toetuse saamise ja perioodi otsustab Amet Sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Toetus kantakse üle arve alusel lasteasutusele.

§ 25.  Lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus

 (1) Toetust antakse vähekindlustatud perekonnale lastehoiu ja munitsipaal- või eralasteaia kohatasu tasumiseks Vallavalitsuse poolt kehtestatud määras, tingimusel, et lapse mõlemad vanemad või neid asendavad isikud on Viimsi valla elanikud.

 (2) Avaldus tuleb esitada 1 kuu enne lasteaia või -hoiu õppeaasta algust või perekonna raske majandusliku olukorra tekkimisel.

 (3) Toetuse perioodi otsustab Amet sotsiaalkomisjoni ettepanekul. Toetuse maksimaalseks perioodiks loetakse 1. august kuni 30. juuni. Toetus kantakse üle arve alusel lasteasutusele.

§ 26.  Ravimitoetus

 (1) Toetusega kompenseeritakse osaliselt taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele, abi- ja haavandiravi vahenditele vaid juhul kui tehtud kulutused ületavad 20 eurot kuu kohta või isikule määratud puudetoetust kuus, kuid jäävad alla riikliku täiendava ravimihüvitise määra (vastavalt Ravimihüvitise seadus § 47) või ei vasta riikliku täiendava ravimihüvitise saamise tingimustele.

 (2) Taotlusega esitada ravimite ostmisel saadud kviitungid, millel on kirjas taotleja nimi, ravimite nimetused ja maksumused. Toetust võib taotleda kuni 4 korda kalendriaastas.

 (3) Toetust võidakse määrata ühele isikule aastas maksimaalselt kehtiva toetuse määra ulatuses kuid mitte rohkem kui 50% tehtud kulutustest.

§ 27.  Toimetuleku tagamise toetus

  Toimetuleku tagamise toetust antakse:
 1) valla vähekindlustatud isikule tõendatud vajaduse puhul kuni kehtestatud toetuse määrani;
 2) eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks;
 3) spordi- ja lastelaagrite osalustasu osaliseks kompenseerimiseks;
 4) pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitsespetsialisti poolt selgitatud vajadusel);
 5) muudel ettenägematutel asjaoludel;
 6) valla elanikule erakorralise olukorra nagu tulekahju ja loodusõnnetuse tagajärgede likvideerimiseks.

§ 28.  Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus

 (1) Toetust makstakse isikule kelle hooldusvajadus on tõendatud (perearsti tõendi alusel), puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud või juhul kui ülalpidamiskohustusega isik(ud) oma sissetulekute, töötuse või tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ülalpidamiskohustust täitma ja taotlejal endal puuduvad vahendid hoolekandeasutuses hooldustasu maksmiseks.

 (2) Toetust võib taotleda hooldekodusse elama asumisel eakas ise, tema suhtes ülalpidamiskohustusega isik või eestkostja. Taotlusele lisatakse puuet tõendav dokument, ülalpidamiskohustusega isikute olemasolul nende sissetulekut tõendavad dokumendid ja pere suurus ning andmed taotlejale kuuluva vara kohta.

 (3) Teenuse toetuse andmise suuruse ja perioodi määrab Amet.

 (4) Toetuse maksmiseks sõlmib Vallavalitsus üldjuhul hoolekandeteenuse osutajaga lepingu.

5. peatükk ERIJUHUD 

§ 29.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Vältimatu sotsiaalabiga võimaldatakse piisavate elatusvahendita isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelased abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu isikule:
 1) kes elab Viimsi vallas;
 2) kes viibib Viimsi vallas, kuid kelle elukoht ei asu Viimsi vallas. Sel juhul kooskõlastatakse abi andmine isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega;
 3) kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
 4) kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja kes elas viimati Viimsi vallas;
 5) kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Viimsi valla haldusterritooriumil.

 (3) Valla eelarvest rahastatava vältimatu sotsiaalabi andmise otsustab Amet ning teavitab sellest valdkonna abivallavanemat.

§ 30.  Vältimatu sotsiaalabi osutamine ja arvestuse pidamine

 (1) Vältimatut sotsiaalabi osutavad isikule vallavalitsuse määratud või volitatud isikud või asutused seni, kuni abi vajaja ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

 (3) Amet peab arvestust vältimatu sotsiaalabi osutamise üle.

§ 31.  Erijuhud

  Vallavalitsusel on õigus ilma isiku taotluseta määrata toetusi kindlale sihtgrupile, mis makstakse välja nimekirja alusel.

6. peatükk ARVESTUS JA KONTROLL TOETUSE MAKSMISE ÜLE 

§ 32.  Arvestus ja kontroll

  Toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja arvestust peab Amet.

§ 33.  Toetuse tagastamine

 (1) Toetuse määrajal on õigustoetuse määramise otsus tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada ja antud toetus tagasi nõuda, kui toetuse andmise aluseks olid taotleja poolt teadvalt esitatud valeandmed.

 (2) Ekslikult enam määratud ja makstud toetuse tagastamiseks on toetuse määrajal õigustoetuse määramise otsust tagasiulatuvalt muuta ja enammakstud toetus tagasi nõuda. Otsuse muutmisel arvestatakse haldusmenetluse seaduse §-des 64-70 sätestatuga.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 34.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 35.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2016.a.

/otsingu_soovitused.json