Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus

Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2017, 64

Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 27.05.2015 nr 67
RT IV, 06.06.2015, 1
jõustumine 09.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.01.2016RT IV, 09.02.2016, 512.02.2016, rakendatakse alates 01.01.2016
21.06.2017RT IV, 28.06.2017, 4501.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Põhimääruse eesmärk

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimääruses (edaspidi põhimäärus) sätestatakse Kohtla-Järve Linnavalitsuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine ning struktuur.

§ 2.   Valitsus

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi valitsus) on Kohtla-Järve linna ametiasutus, mis täidab temale seadustega ja Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi volikogu) õigusaktidega antud ülesandeid.

  (2) Valitsuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi volikogu.

  (3) Valitsus asub Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas.

  (4) Valitsuse aadress on: Keskallee 19, Kohtla-Järve linn. Registrikood 75001017.

  (5) Valitsusel on oma linna vapi kujutise ja oma nimega pitsat ning dokumendiplangid.

  (6) Valitsusel on oma arvelduskonto. Valitsusel võib olla kasutusel mitu arvelduskontot.

  (7) Valitsus juhindub oma tegevuses Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (8) Valitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kehtestab valitsus määrusega.

  (9) Valitsuse töökorralduse reeglid, asjaajamise (sealhulgas dokumentide loetelu) ja muu valitsuse sisemise töö korraldamise kord kehtestatakse linnapea käskkirjaga.

§ 3.   Valitsuse juhtimine ja alluvus

  (1) Valitsuse tööd juhib linnapea või teda asendav isik. Linnapea võib volitada teisi isikuid esindama linna temale antud pädevuse piires.

  (2) Valitsuse teenistuse juhiks (välja arvatud linnasekretär) on vastava valdkonna abilinnapea (edaspidi teenistuse juht), kelle nimetab ametisse linnapea ettepanekul volikogu.

  (3) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Linnakantseleid juhib linnasekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätestatud korras linnapea. Linnasekretäri pädevus sätestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, linna põhimääruses, käesolevas põhimääruses ja teistes linna õigusaktides.

  (4) Teenistuse juht ja linnasekretär:
  1) tagab põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise omas valdkonnas;
  2) kooskõlastab teenistujate puhkuste ajakava, teeb ettepanekuid teenistujate täienduskoolituseks, viib läbi teenistujate arengu- ja hindamisvestlusi ning osaleb ametijuhendite väljatöötamisel;
  3) kutsub kokku nõupidamisi, korraldab seminare, peab läbirääkimisi oma tegevusalas;
  4) teeb linnapeale ettepanekuid oma teenistuse teenistujatele ergutuste ja karistuste kohaldamiseks;
  5) teeb ettepanekuid linnapeale teenistuse teenistujate töökohustuste kohta;
  6) teostab järelevalvet teenistuse teenistujate tegevuse üle;
  7) esindab valitsust kooskõlastatult linnapeaga põhimäärusega antud pädevuse piires ja muude õigusaktidega kehtestatud korras;
  8) annab valitsuse ees aru teenistuse tegevusest;
  9) vastutab põhimääruses sätestatud ja volikogu õigusaktidega teenistusele pandud ülesannete õigeaegse, täpse ja õiguspärase täitmise eest;
  10) täidab muid volikogu ja valitsuse poolt teenistusele pandud ülesandeid.

  (5) Teenistuse juhi või linnasekretäri äraolekul asendab neid linnapea käskkirjaga määratud isik.

  (6) Teenistuse teenistujad alluvad vastava teenistuse juhile või linnasekretärile ja linnapeale.

§ 4.   Valitsuse teenistused

  (1) Valitsuse teenistused on:
  1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Linnakantselei (edaspidi linnakantselei);
  2) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Finantsteenistus (edaspidi finantsteenistus);
  3) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Majandusteenistus (edaspidi majandusteenistus);
  4) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Arenguteenistus (edaspidi arenguteenistus);
  5) Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistus (edaspidi sotsiaalteenistus).

  (2) Teenistuse kohustused on:
  1) sellele pandud ülesannete tähtaegne ja kvaliteetne täitmine;
  2) selle kasutuses oleva vara ja vahendite otstarbekas ning heaperemehelik kasutamine;
  3) teistele teenistustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni edastamine;
  4) koostöö tegemine teiste teenistustega põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  5) teenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes valitsuse määruste ja korralduste eelnõude koostamine ja esitamine;
  6) teenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes volikogu määruste ja otsuste eelnõude koostamine ja esitamine;
  7) teenistuse pädevuses olevas valdkonnas õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine ning sanktsioonide rakendamine vastavalt kehtivale seadusandlusele;
  8) laekunud pöördumistele, avaldustele, taotlustele õigeaegne vastamine ja arvamuse andmine;
  9) Kohtla-Järve linna veebilehel teenistuse tegevusvaldkonnaga seotud info haldamine, õigeaegne edastamine veebilehele avaldamiseks.

§ 5.   Linnakantselei

  Linnakantselei on valitsuse teenistus, mille põhiülesandeks on valitsuse asjaajamise, haldusjuhtimise, õigusalase ja infotehnoloogilise teenindamise, personalitöö ja töökeskkonna, rahvastikuregistri ja arhiivi pidamise korraldamine, töö organisatsiooniline ja tehniline tagamine.
[RT IV, 28.06.2017, 45 - jõust. 01.07.2017]

§ 6.   Linnakantselei ülesanded asjaajamise valdkonnas

  Asjaajamise valdkonna ülesanded on:
  1) linnavalitsuse hallatavate asutuste asjaajamise aluste ja muude juhenddokumentide väljatöötamine ja kehtestamiseks esitamine;
  2) kvaliteedijuhtimise tehnikate, asjaajamistoimingute ja dokumendiringluse standardite juhtimine ning elektroonilise dokumendihalduse protsesside juurutamine asjaajamises;
  3) asjaajamises tekkivate dokumentide haldamiseks vajalike infosüsteemide pidamise ja arendamise korraldamine, dokumendihalduse infosüsteemide lepingute haldamine, arendustööde lähteülesannete koostamine, tellimine, testimine ja juurutamine;
  4) asjaajamise kvaliteedi analüüsimine ja hindamine, kvaliteeditaseme tõstmise ettepanekute tegemine, kvaliteedi parandamiseks vajalike arendusprojektide algatamine ja nendes osalemine;
  5) dokumendiregistri administreerimine ja arendamine;
  6) valitsusele saabuvate ja väljasaadetavate dokumentide registreerimine, linnapeale resolutsiooni andmiseks esitamine ning lähtuvalt linnapea suunamismärkele vastavatele teenistujatele edastamine;
  7) saabunud pöördumiste, avalduste ja taotluste arvestuse pidamine, nende lahendamiskäigu ja tähtajale vastamise jälgimine ning tähtaja ületamisel viivitamata sellest linnasekretärile teatamine.
  8) valitsuse poolt sõlmitud lepingute registreerimine ja säilitamine;
  9) väljasaadetavate dokumentide vormistamine;
  10) valitsuse istungite tehniline teenindamine, valitsuse istungi ettevalmistamine ja protokollimine;
  11) valitsuse poolt vastuvõetud õigusaktide vormistamine, õigusaktide ärakirjade/väljavõtete edastamine teenistujatele või asjaosalistele;
  12) õigusaktide avalikustamine dokumendiregistri kaudu linna ametlikul veebilehel;
  13) valitsuse määruste vormistamine programmi VexPro abil ja nende esitamine Riigi Teatajasse avalikustamiseks.

§ 7.   Linnakantselei ülesanded haldusjuhtimise valdkonnas

  Haldusjuhtimise valdkonna ülesanded on:
  1) valitsuse kasutuses oleva kinnisvara korrashoiu tagamine ja selle koordineerimine;
  2) teenistujate tehnilise ja majandusliku teenindamise tagamine ning teenistujate tööks vajaliku inventari, töövahendite, kantseleitarvete ja teiste vajalike materjalidega varustamine ning inventari remonditööde korraldamine;
  3) organisatsioonisisese töökeskkonna kujundamisel osalemine;
  4) valitsuse esinduslike/ametlike ürituste korraldamine;
  5) linna maine loomise ja edendamise töös osalemine.

§ 8.   Linnakantselei ülesanded õigusteeninduse valdkonnas

  Õigusteeninduse valdkonna ülesanded on:
  1) volikogu ja valitsuse õigusaktide eelnõude vastavuse tagamine riigi ja linna õigusaktidele;
  2) linna õigusküsimuste lahendamise nõustamine ja koordineerimine;
  3) linna huvide esindamine kohtus ja teistes asutustes;
  4) valimiste, rahvahääletuste ja linnaelanike küsitluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel osalemine;
  5) [kehtetu - RT IV, 09.02.2016, 5 - jõust. 12.02.2016, rakendatakse alates 01.01.2016]
  6) linna eeskostetavate isikute varaõigusliku kaitse kohtu kaudu korraldamine.

§ 9.   Linnakantselei ülesanded infotehnoloogia valdkonnas

  Infotehnoloogia valdkonna ülesanded on:
  1) valitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste IT-alase teenindamise korraldamine, sealhulgas IT-vahendite nõuetekohase hooldamise ja funktsioneerimise tagamine;
  2) valitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste IT arengustrateegia kavandamise ning infotehnoloogilise kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamise ja rakendamise koordineerimine;
  3) linna infosüsteemide arendamise ja haldamise korraldamine;
  4) valitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste ühtse IT-taristu arendamise ja haldamise korraldamine;
  5) IT-taristu turvameetmete väljatöötamise korraldamine ja järelevalve teostamine turbemeetmete täitmise üle;
  6) järelevalve teostamine valitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste käsutuses oleva riist- ja võrguvara nõuetekohase dokumentatsiooni olemasolu üle.

§ 10.   Linnakantselei ülesanded personalitöö ja töökeskkonna valdkonnas

  Personalitöö ja töökeskkonna valdkonna ülesanded on:
  1) ühtse personalipoliitika väljatöötamises osalemine;
  2) personali puudutavate juhendite, kordade väljatöötamise koordineerimine ja käskkirjade vormistamine;
  3) värbamise ja valiku, koolitus- ja arendustegevuse, karjääri planeerimise, töötervishoiu- ja tööohutuse küsimuste koordineerimine;
  4) linnavalitsuse personaliarvestuse pidamine, teenistuslehtede ja teenistujate toimikute haldamine;
  5) teenistujate ametijuhendite vormistamine;
  6) töötervishoiu ja -ohutuse alase töö korraldamises osalemine, teenistujate tervisekontrolli läbiviimise korraldamine;
  7) nõutava töökeskkonnaalase struktuuri olemasolu tagamine (esmaabiandjad, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu) ja nende tegevuse koordineerimine;
  8) teenistujatele vastava tööohutuse ja töötervishoiualase juhendamise ja väljaõppe organiseerimine; ohutusalase juhendamise registreerimine;
  9) tööõnnetuste uurimine, nõuetekohane vormistamine, nõutav teavitamine, analüüs ja edasiste meetmete tarvituselevõtt;
  10) töökeskkonna riskianalüüside korraldamine, nende alusel kirjalike tegevuskavade koostamine;
  11) huvide deklaratsiooni esitamisel nõustamine;
  12) korruptsioonivastase seaduse rakendamise nõustamine.

§ 11.  
[Kehtetu - RT IV, 28.06.2017, 45 - jõust. 01.07.2017]

§ 12.   Linnakantselei ülesanded rahvastikuregistri pidamise valdkonnas

  Rahvastikuregistri pidamise valdkonna ülesanded on:
  1) elukoha andmete kandmine rahvastikuregistrisse ja aadressi muutmine, rahvastikuregistri andmete väljastamine;
  2) isikukoodi väljastamine Euroopa Liidu kodanikele ja nende elukoha registreerimine;
  3) teenistujate ning elanike informeerimine ja konsulteerimine rahvastikuregistri toimingutega seotud küsimustes, vajadusel Kohtla-Järve linna veebilehele informatsiooni edastamine;
  4) rahvastiku arvestuse andmebaasi täiendamine;
  5) Euroopa Parlamendi, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste teenindamine.

§ 13.   Linnakantselei ülesanded arhiivi valdkonnas

  Arhiivi valdkonna ülesanded on:
  1) volikogu ja valitsuse dokumentide arhiveerimise korraldamine vastavalt arhiiviseadusele ja selle alusel kehtestatud nõuetele;
  2) likvideeritud linnavalitsuse hallatavate asutuste dokumentide arhiveerimise korraldamine;
  3) arhivaalide kogumine ja arhivaalide andmete esitamine arhiiviregistrisse;
  4) päringutele vastamine, sealhulgas arhiiviteatiste väljastamine isiku õiguste või tehingute tõendamiseks, arhivaalide koopiate väljastamine;
  5) arhivaalide ettevalmistamine üleandmiseks Riigiarhiivi ja nende üleandmine, elektroonilise arhiveerimise süsteemi administreerimine ja arendamine;
  6) arhiiviloetelu koostamine;
  7) digitaalse arhiivinduse arendamine;
  8) linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate ja valitsuse teenistujate nõustamine arhiivitöös;
  9) dokumentide hävitamise korraldamine.

§ 14.   Finantsteenistus

  Finantsteenistus on valitsuse teenistus, mille põhiülesandeks on valitsuse finantsjuhtimise ja eelarve kassalise teenindamise korraldamine, linna eelarvestrateegia ja linna eelarve projekti koostamine ja esitamine, linna eelarve täitmise organiseerimine ja jälgimine, linnavalitsuse hallatavate asutuste finantseerimise teostamine, raamatupidamise arvestuse, aruandluse ning linnavalitsuse hallatavate asutuste ja linnast sõltuvate üksuste (kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes) vahendite kulutuste kontrollimine.

§ 15.   Finantsteenistuse ülesanded

  Finantsteenistuse ülesanded on:
  1) linna finantshalduse valdkonna tegevuse juhtimine ning valdkonna eesmärkide saavutamine koos ametiasutuste ja linnavalitsuse hallatavate asutustega;
  2) ühtsete finantshalduse põhimõtete ning ühtse raamatupidamisarvestuse metoodika väljatöötamine ja rakendamine;
  3) linna eelarvestrateegia väljatöötamine ning linnaeelarve ja vajadusel lisaeelarve eelnõu koostamine ja osalemine selle menetlemisel ja finantsriskidest valitsuse informeerimine;
  4) linna finants- ja majandustegevuse kohta eelarve täitmise ja statistiliste aruannete koostamine ja esitamine;
  5) linnavalitsuse konsolideeritud majandusaasta aruande koostamine ja esitamine auditeerimiseks ja kinnitamiseks;
  6) linna hallatavatele asutustele finantsvaldkonda ja raamatupidamisarvestust puudutavates küsimustes kooskõlastuste teostamine;
  7) välisrahastusega projektideks ja investeeringuteks lühiajalise- ja pikaajalise laenu võtmiseks ettepanekute tegemine ja laenude haldamine;
  8) linna valitseva mõju all olevatele juriidilistele isikutele oma ülesannete täitmiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamise tähtajalisuse määramine;
  9) linnavalitsuse hallatavate asutuste ja linna valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse õiguspärasuse kontrollimine ja neilt vajadusel selgituste nõudmine ja ettepanekute tegemine puuduste kõrvaldamiseks;
  10) sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja äriühingutele linna eelarvest antud vahendite kasutamise sihtotstarbelisuse ja õiguspärasuse kontrollimine.

§ 16.   Majandusteenistus

  Majandusteenistus on valitsuse teenistus, mille põhiülesandeks on riikliku ja piirkondliku ehitus-, transpordi-, kommunaalmajandus-, keskkonnakaitsepoliitika ja heakorra, linnavara ja riigihanke teostamine ja selle kavandamises osalemine.

§ 17.   Majandusteenistuse ülesanded ehituse valdkonnas

  Ehituse valdkonna ülesanded on:
  1) materjalide ette valmistamine vajalike projekteerimis- ja uurimistööde täitmiseks ja tellimiseks, sealhulgas ehitus- ja remondiprojektidele;
  2) materjalide ette valmistamine linna poolt korraldatavate ehitus- ja remondihangete läbiviimiseks;
  3) linna tehnovõrkude ehitamise koordineerimine;
  4) linnale kuuluvate ehitiste ja rajatiste ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;
  5) vajadusel ehitusprojekti ekspertiisi korraldamine;
  6) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
  7) ehitisele järelevalveinseneri ja kokkuleppel ehitise omanikuga omaniku järelevalve teostaja määramine;
  8) ehitise kasutamise ja korrashoiu kontrollimine;
  9) ehitiste energiatõhususe järjestikune suurendamine, energiatarbimise vähendamine munitsipaalhoonetes.

§ 18.   Majandusteenistuse ülesanded transpordi ja kommunaalmajanduse valdkonnas

  Transpordi ja kommunaalmajanduse valdkonna ülesanded on:

  1) linna tänavate, väljakute, teede, tänavavalgustuse, liikluskorraldusvahendite ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;
  2) linna avalike haljastuste rajamise, remondi ja hoolduse korraldamine;
  3) linna liikluse uurimine ja ettepanekute tegemine linna transpordiskeemi korrigeerimiseks linna üldplaani mahus;
  4) linna liikluse ja bussiliikluse korraldamine;
  5) transpordi küsimuste lahendamine;
  6) transpordi ja kommunaalmajanduse valdkonna lubade väljastamine;
  7) taksoteeninduse korraldamine ja kontrollimine;
  8) linna vihmaveesüsteemide haldamine ja hooldamine;
  9) vajalike ettepanekute tegemine sihtotstarbeliste programmide koostamiseks;
  10) sihtotstarbeliste programmide juurutamise korraldamine.

§ 19.   Majandusteenistuse ülesanded keskkonnakaitse valdkonnas

  Keskkonnakaitse valdkonna ülesanded on:
  1) keskkonnakaitselise töö korraldamine, pinna- ja põhjavee, välisõhu ning jäätmeid iseloomustava infopanga pidamine;
  2) jäätmekäitluse korraldamine ja järelevalve;
  3) loodusvarade kasutamise lubadest kinnipidamise kontrollimine;
  4) osalemine keskkonnakaitseliste objektide asukoha valikul, projektide läbivaatamisel ja ehitatud ning renoveeritud objektide vastuvõtul;
  5) keskkonnakaitseliste tingimuste esitamine ettevõtete asutamis-, rendi- ja tegutsemislepingutesse;
  6) looduskeskkonda mõjutatavate projektide eritingimuste koostamine;
  7) osalemine keskkonnaavariide likvideerimise korraldamisel ja looduskeskkonnale tekitatud kahju määramisel;
  8) kaevelubade väljastamine.

§ 20.   Majandusteenistuse ülesanded heakorra valdkonnas

  Heakorra valdkonna ülesanded on:
  1) linna omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste, haljasalade ja heakorratööde teostamise aastaringne korraldamine;
  2) linna omandis olevate mänguväljakute hoolduse, remondi ja uute paigaldamise korraldamine;
  3) linna omandis olevate väikevormide paigaldamise ja remondi korraldamine.

§ 21.   Majandusteenistuse ülesanded linnavara ja riigihanke valdkonnas

  Linnavara ja riigihanke valdkonna ülesanded on:
  1) linnavara omandamist, kasutamist ja käsutamist reguleeriva dokumentatsiooni ette valmistamine;
  2) linnavara rentimise korraldamine;
  3) linnavara registri pidamine;
  31) pärimismenetluse, sealhulgas pärandvara pankrotimenetluse korraldamine;
[RT IV, 09.02.2016, 5 - jõust. 12.02.2016, rakendatakse alates 01.01.2016]
  4) riigihangete ja hangete korraldamine ja läbiviimine.

§ 22.   Arenguteenistus

  Arenguteenistus on valitsuse teenistus, mille põhiülesandeks on linna arengule suunatud tegevuse, maakorralduse, ettevõtluse, linna arengu projektitegevuse, planeeringute ja linnaruumi kujundamise, ehitusejärelevalve ja tehnilise dokumentatsiooni arhiivi pidamise korraldamine.

§ 23.   Arenguteenistuse ülesanded linna arengu valdkonnas

  Linna arengu valdkonna ülesanded on:

  1) linna arengukava koostamise, järelevalve ja uuendamise korraldamine;
  2) linna arengut tutvustavate tegevuste korraldamine;
  3) linna strateegiliste dokumentide väljatöötamisel osalemine;
  4) koostöö tegemine maavalitsuse ja naabervaldadega tagamaks ühtne regionaalne areng;
  5) arendusvaldkonda kuuluvate küsimuste lahendamine ja linna arengut puudutava töö korraldamine;
  6) ametnike, töötajate, ettevõtjate, linnavalitsuse hallatavate asutuste ja linna elanike nõustamine linna arengut puudutavates küsimustes;
  7) linna arengule suunatud tegevuste ideede läbitöötamiseks ja hindamiseks vajalike kontaktide loomine ja läbirääkimiste organiseerimine;
  8) maakonna arengukava ja planeeringute koostamisel osalemine;
  9) linnaarengu valdkonna õigusaktide projektide ja eelnõude ettevalmistamine.

§ 24.   Arenguteenistuse ülesanded maakorralduse valdkonnas

  Maakorralduse valdkonna ülesanded on:
  1) maa taotluste läbivaatamine ja lahendamine linna haldusterritooriumil;
  2) maakorraldustööde juhtimine ja maavaidluste lahendamine;
  3) järelevalve korraldamine maa seadusliku ja sihipärase kasutamise üle;
  4) järelevalve korraldamine teostatud geodeetiliste ja topograafiliste tööde üle;
  5) osavõtmine ehitusobjektide asukohavalikust;
  6) maakasutamistingimuste määramine ja servituutide korraldamine;
  7) maakasutuse suhteid reguleerivate linna õigusaktide ja lepingute projektide koostamine ja esitamine oma pädevuse piires;
  8) maaeraldusdokumentide kooskõlastamine;
  9) ettepanekute esitamine uute maakasutuste loomiseks ja olemasolevate korrastamiseks;
  10) konsultatsioonide andmine maaõiguse, maade arvestuse, maade kasutamise ja kaitse küsimustes;
  11) maade kaitset, kasutamist ja maakorraldust puudutavate kaebuste ja avalduste lahendamine;
  12) aadressiandmete süsteemi pidamine;
  13) maareformi läbiviimine.

§ 25.   Arenguteenistuse ülesanded ettevõtluse valdkonnas

  Ettevõtluse valdkonna ülesanded on:
  1) arengutööle kaasaaitavate ettevõtmiste, sealhulgas linna ettevõtlust propageerivate ürituste ja infopäevade korraldamine;
  2) linna ettevõtluskeskkonna arendamisele kaasaaitamine, koostöö korraldamine ettevõtlus tugi- ja arenguorganisatsioonidega;
  3) informatsiooni kogumine Euroopa Liidu programmidest ettevõtluse arenguprojektide finantseerimise kohta;
  4) ettevõtjate ja linna elanike nõustamine ettevõtluse arengut puudutavates küsimustes.

§ 26.   Arenguteenistuse ülesanded linna arengu projektitegevuse valdkonnas

  Linna arengu projektitegevuse valdkonna ülesanded on:
  1) linnasiseste, regionaalsete ja rahvusvaheliste projektide koostamise ja elluviimise korraldamine või osalemine;
  2) töö korraldamine Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidega;
  3) erinevate rahastamisvõimaluste ja koostööpartnerite leidmine;
  4) projektide ettevalmistamisega seotud nõupidamiste korraldamine sealhulgas idee sobivuse hindamine, sobiva finantsallika leidmine, eesmärgi sõnastamine, lähteülesande koostamine, partnerite leidmise abistamine, plaani koostamine, teostaja leidmiseks hankekonkursi ettevalmistamine, lõpptulemuste hindamine;
  5) projektipõhiste rahastamisvõimaluste jälgimine ja ettepanekute tegemine rahataotluste esitamiseks;
  6) projektitaotluste koostamise, vastava dokumentatsiooni komplekteerimise ja esitamise korraldamine;
  7) projektide esitamine vastavatesse fondidesse, sihtasutustesse, nõukogudesse ja programmidesse lähtudes linna arengukavast ja selle prioriteetidest;
  8) positiivse vastuse saanud projektide realiseerimise korraldamine või koordineerimine;
  9) projektijuhtimine ja/või osalemine rahastatavate projektide elluviimisel;
  10) tähtaegselt aruande esitamise tagamine projektide lõppemisel;
  11) projektidega seonduva info meedias ja Kohtla-Järve linna veebilehel kajastamise korraldamine;
  12) linna territooriumil tegutsevate organisatsioonide projektinõustamine.

§ 27.   Arenguteenistuse ülesanded planeeringute ning linnaruumi kujundamise valdkonnas

  Planeeringute ning linnaruumi kujundamise valdkonna ülesanded on:
  1) linna planeeringu ja ehituse arengusuundade ja tingimuste välja töötamine;
  2) linna või selle osade üldplaneeringute, detailplaneeringute ja kruntide hoonestamise tingimuste koostamise korraldamine;
  3) planeerimisdokumentide avalikustamise ja nende edastamise vastavatele otsustavatele organitele tagamine;
  4) ehitusprojektide läbivaatamine ja kooskõlastamine sealhulgas planeerimise ja projekteerimise lähteülesanded ja üld- ja detailplaneeringute, hoonestuskavade, ehitus- ning haljastusprojektid;
  5) linnakujundusliku tegevuse suunamine kujundusprojektide, reklaami ja arhitektuursete väikevormide kooskõlastamise kaudu;
  6) projekteerimistingimuste koostamine;
  7) hoonete välisviimistluse passide koostamine;
  8) reklaamipaigalduslubade vormistamine;
  9) reklaami eksponeerimise kontrolli teostamine, järelevalve teostamine ja ettekirjutuste vormistamine;
  10) ruumide ümberplaneerimise ja tehnosüsteemide ümberehituse projektlahenduste kooskõlastamine;
  11) kodanike ja juriidiliste isikute nõustamine / konsulteerimine ehitus-, arhitektuur- ja kujundusküsimustes;
  12) ettepanekute tegemine linna planeerimis-, projekteerimis-, ehitusalaste ja normidokumentide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks;
  13) materjalide ettevalmistamine vajalike projekteerimis- ja uurimistööde ehitus- ja remondiprojektide koostamiseks;
  14) materjalide ettevalmistamises osalemine linna poolt korraldatavate planeerimis-,projekteerimis-, ehitushangete läbiviimiseks;
  15) vajadusel tehniliste projektide ekspertiisi korraldamine koostöös majandusteenistusega.

§ 28.   Arenguteenistuse ülesanded ehitusejärelevalve valdkonnas

  Ehitusjärelevalve valdkonna ülesanded on:
  1) ehitusseaduse ja teiste ehitusküsimusi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise tagamine linna haldusterritooriumil;
  2) ehitusseaduse täitmise kontrollimine, sealhulgas ehitatavas, kasutatavas ehitises või selle osas;
  3) ehitus- ja mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine kehtestatud seadustele, normidele, projekteerimistingimustele ja detailplaneeringutele ning vajadusel ekspertiisi ettepaneku tegemine;
  4) ehitusprojekti teostaja ja ehitustööde teostaja majandustegevuse registris registreeringu vastavuse kontrollimine;
  5) ehitus- ja kasutuslubade, kirjaliku nõusoleku ja muude ehitusega seotud dokumentide väljastamiseks ettevalmistamine või nende väljastamisest keeldumise põhjendamine;
  6) ehitusloa, kasutusloa olemasolu ja ehitusloale, kasutusloale kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine;
  7) toimingute tegemine Riiklikus Ehitisregistris sealhulgas andmete sisestamine, töötlemine ja muude registritoimingute tegemine, andmetest ärakirjade ja väljavõtete tegemine ning vajadusel nende edastamine, toimingute kohta informatsiooni edastamine;
  8) füüsiliste ja juriidiliste isikute esindajate nõustamine ehitiste, ehitusjärelevalve ja ehitisregistri valdkonnas;
  9) ehitustööde lõppemisel valminud ehitise ülevaatuskomisjoni töö korraldamine, komisjoni aktide koostamine ja vajaliku täitevdokumentatsiooni nõudmine ja kontrollimine;
  10) oma töövaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude koostamine ja esitamine valitsusele;
  11) teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine;
  12) linna haldusterritooriumil toimuvast ehitustegevusest ülevaate omamine ning statistiliste aruannete koostamine;
  13) ehitusejärelevalve korraldamine linna territooriumil asuvatele ehitistele;
  14) ehitise ehitamise ja kasutamise seaduslikkuse ning korrashoiu kontrollimine; ehitustegevuse seaduslikkuse ja sihtotstarbelise kasutamise nõudmine;
  15) teatiste ning ettekirjutuste tegemine, ehitusseaduse ja linna õigusaktide rikkumisel määratud juhtudel, ehitise omanikule või ehitist omavoliliselt ehitavale isikule;
  16) ehitise kasutamise ja korrashoiu pisteline kontroll.

§ 29.   Arenguteenistuse ülesanded tehnilise dokumentatsiooni arhiivi pidamise valdkonnas

  Tehnilise dokumentatsiooni arhiivi pidamise valdkonna ülesanded on:
  1) tehnilise dokumentatsiooni arhiivi pidamine;
  2) tehnilise dokumentatsiooni skaneerimine ja aadresside järgi korrastamine;
  3) kasutus-, ehituslubade ja kirjalike nõusolekute sisestamine Riiklikusse Ehitisregistrisse, õiendite väljastamine ehitisregistrist;
  4) maa eralduste ja individuaalkruntide tehniliste projektide registreerimine;
  5) kontrollmõõdistuste registreerimine;
  6) geodeetiliste põhivõrkude märkide arvestuse pidamine ja märkide ülevaatuste korraldamine;
  7) tehnilises arhiivis oleva tehnilise teabe väljastamine arhitektidele, maakorraldajatele, linnavalitsuse teenistujatele, ettevõtetele ja eraisikutele.

§ 30.   Sotsiaalteenistus

  Sotsiaalteenistus on valitsuse teenistus, mille põhiülesandeks on riikliku ja piirkondliku haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika teostamine ja selle kavandamises osalemine ning välissuhtluse korraldamine.
[RT IV, 28.06.2017, 45 - jõust. 01.07.2017]

§ 31.   Sotsiaalteenistuse ülesanded hariduse valdkonnas

  Hariduse valdkonna ülesanded on:
  1) võimaluste loomine isiksuse mitmekülgseks arenguks ja noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks toetamine lähtudes riiklikust hariduspoliitikast ja kohalikest tingimustest;
  2) Kohtla-Järve linna haridusvaldkonna arengusuundade väljatöötamine ja ellurakendamine;
  3) riikliku ja regionaalse noortepoliitika teostamine Kohtla-Järve linnas koostöös haridusasutuste ja teiste institutsioonidega;
  4) haridusasutuste nõustamine hariduskorralduslikes küsimustes;
  5) haridusasutuste tegevuse suunamine ja koordineerimine, nõustamine ja teabe edastamine;
  6) haridusasutuste juhtide nõustamise korraldamine, nõupidamiste läbiviimine;
  7) ülelinnaliste haridusalaste ürituste, võistluste ja aineolümpiaadide korraldamine;
  8) koolikohustuslike laste arvestuse pidamine, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamine ning meetmete rakendamine koolikohustuse mittetäitjate suhtes;
  9) linnaelanike vastuvõtmine, nende nõustamine, avalduste ja kaebuste lahendamine;
  10) volikogu, valitsuse ja haridusasutuste poolt püstitatud probleemide lahendamine;
  11) valitsuse pädevusse kuuluvate probleemide lahendamine haridusasutuste tulemusliku töö tagamiseks;
  12) teenistusliku järelevalve teostamine;
  13) valitsuse ja volikogu hariduskorralduslike õigusaktide eelnõude koostamine või koostamises osalemine;
  14) muude haridusalaste dokumentide koostamine ja kinnitamine (aruanded, eelarved, kavad, analüüsid, monitooringud ja muu selline);
  15) hariduselu korraldust puudutavate ettepanekute tegemine valitsusele;
  16) haridusregistrite kasutamine ja pidamine (EHIS, EIS ja muu selline);
  17) osavõtt alaliselt või ajutiselt moodustatud komisjonide tööst;
  18) haridusprojektide algatamine ja juhendamine, projektides osalemine, õppeasutuste nõustamine projektitöö küsimustes;
  19) tasemetööde, põhikooli- ja riigieksamite korraldamine linna haldusterritooriumil (koostöös HTMiga);
  20) põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamist tõendavate dokumentide plankide ja medalite tellimine, väljastamine ning koolide aruandluse kontroll. Koondaruande koostamine;
  21) haridusasutustevahelise koostöö korraldamine, haridusvõrgustiku loomine teiste vabariigi, maakonna ja linna asutustega;
  22) informatsiooni vahendamine kõikide huvigruppide vahel.

§ 32.   Sotsiaalteenistuse ülesanded kultuuri valdkonnas

  Kultuuri valdkonna ülesanded on:
  1) linna kultuurielu koordineerimine;
  2) ettepanekute tegemine linna kultuuriasutuste asutamiseks, reorganiseerimiseks või likvideerimiseks;
  3) kõrgkunsti vahendamine;
  4) kultuuriürituste läbiviimine ning vaimselt arendavate vaba aja veetmise vormide leidmine;
  5) rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine;
  6) kultuurikontaktide edendamine vabariigi teiste piirkondade ja välisriikidega;
  7) tingimuste loomine kultuuri ja kunstihuvide igakülgseks rahuldamiseks ja arendamiseks.

§ 33.   Sotsiaalteenistuse ülesanded spordi valdkonnas

  Spordi valdkonna ülesanded on:
  1) linna spordi arenguprogrammide kavandamine ja elluviimine koostöös valitsuse ja volikogu vastavate komisjonidega;
  2) ettepanekute tegemine linna spordiasutuste asutamiseks, reorganiseerimiseks ja likvideerimiseks;
  3) iga-aastane eelarve projekti koostamine spordiürituste finantseerimiseks;
  4) linna spordiasutuste finantsmajanduslikku seisundi analüüsimine;
  5) ettepanekute tegemine spordiasutuste hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kapitaalremondiks, ehituse või remondiobjektide ekspertiisis osalemine, valminud objektide vastuvõtul osalemine;
  6) ülelinnaliste spordiürituste planeerimine ja läbiviimine;
  7) koolispordi ürituste korraldamine ja finantseerimine;
  8) ujumise algõpetuse korraldamine;
  9) tervisliku eluviisi propageerimine;
  10) spordiklubide töö koordineerimine.

§ 34.   Sotsiaalteenistuse ülesanded noorsootöö valdkonnas

  Noorsootöö valdkonna ülesanded on:
  1) linna noorsootöö prioriteetide määramine ja noorsootöö arengusuundade väljatöötamine;
  2) noorte vaba aega sisustava tegevuse kavandamine, arendamine, korraldamine ja koordineerimine (noorteüritused, seminarid, ümarlauad, konverentsid ja muu selline);
  3) linna arengukava noorsootöö eesmärkide täitmise analüüs, monitooringute ja uuringute läbiviimine;
  4) teenistusliku järelevalve teostamine ja korraldamine linna noorsooasutustes;
  5) noorte omaalgatuse ja projektide toetamine;
  6) noorteühingute tegevuse arendamine ja toetamine;
  7) noorte informeerituse tagamine, teabe vahendamine ja noorte nõustamine läbi noorsooasutuste;
  8) noorte kaasamine arendustegevusse;
  9) noortega tegelevate asutuste koostöövõrgustiku toetamine.

§ 35.   Sotsiaalteenistuse ülesanded tervishoiu valdkonnas

  Tervishoiu valdkonna ülesanded on:
  1) tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise kontrollimine;
  2) elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine;
  3) ettepanekute esitamine valitsusele ja teistele pädevatele organitele elukeskkonna seisundi parandamiseks ja tervise edendamiseks.

§ 36.   Sotsiaalteenistuse ülesanded sotsiaalhoolduse valdkonnas

  Sotsiaalhoolduse valdkonna ülesanded on:
  1) linnaelanike elukvaliteedi ning nende ühiskonnas toimetuleku ja osalemisvõime säilitamine ja parandamine;
  2) riiklike sotsiaalhoolekande programmide läbiviimine ja kaasaaitamine;
  3) osalemine linna arengukava sotsiaalhoolekannet puudutatava osa väljatöötamisel;
  4) sotsiaalhoole ressursside kohta andmete kogumine ja analüüsimine;
  5) koostöö tegemine riigiasutuste, linna ametiasutuste, linnavalitsuse hallatavate asutuste ning mittetulundusühingute ja sihtasutustega sotsiaalhoolduse valdkonnas;
  6) puuetega isikute sotsiaalhoolekande sealhulgas eeskoste korraldamine;
  7) hoolduse korraldamine perekonnas, järelvalve teostamine hooldaja tegevuse üle;
  8) linna haldusterritooriumil elavate lastega seotud küsimuste lahendamine;
  9) teiste linna õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

§ 361.   Sotsiaalteenistuse ülesanded välissuhtluse valdkonnas

  Välissuhtluse valdkonna ülesanded on:
  1) rahvusvahelise koostöö arengule kaasa aitamine;
  2) kirjavahetuse korraldamine Kohtla-Järve linna välismaa partnerlinnade, rahvusvaheliste organisatsioonide ja struktuuridega;
  3) Kohtla-Järve linna delegatsioonide välissõitude ning väliskülaliste vastuvõttude korraldamine;
  4) rahvusvaheliste konverentside, seminaride ja muude välissuhtlemise alaste ürituste korraldamine, sealhulgas projektide raames.
[RT IV, 28.06.2017, 45 - jõust. 01.07.2017]

§ 37.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 38.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json