KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2018, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas

Vastu võetud 21.06.2018 nr 42
RT IV, 28.06.2018, 23
jõustumine 01.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.09.2018RT IV, 19.09.2018, 422.09.2018

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas.

  (2) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (3) Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks antakse luba spordiseaduses sätestatud korras, muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (4) Avaliku ürituse korraldamise teatist ja avaliku ürituse korraldamise loa taotlust ei pea esitama:
  1) Põlva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
  2) Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus põhimäärusejärgse tegevuse raames oma tegevuskohas või territooriumil;
  3) sihtasutus, mille ainuasutajaks on Põlva vald, samuti osaühing või aktsiaselts, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on Põlva vald põhikirjajärgse tegevuse raames oma tegevuskohas või territooriumil;
  4) spordivõistluse ja -ürituse korraldamiseks spordirajatisel (staadion, spordiväljak, -hall, -saal jms).
[RT IV, 19.09.2018, 4 - jõust. 22.09.2018]

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek korrakaitseseaduse tähenduses.

  (3) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituseluba) on nõusolek avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks selles märgitud tingimustel.

  (4) Öörahu on aeg kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, mil on keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Öörahu ei esine öödel vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.

  (5) Ajutine rajatis on ehitusseadustiku mõistes püstitatud ajutine ehitis, mis ei ole hoone.

§ 3.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada täisealine ja teovõimeline füüsiline või juriidiline isik (edaspidi üritusekorraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISEST TEAVITAMINE 

§ 4.   Teavituskohustusega üritused

  (1) Teavituskohustusega üritused on avalikud üritused, milliste korraldamiseks on nõutav sellest eelnev teavitamine.

  (2) Teavituskohustusega on üritused, mis ei vasta määruse paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud tunnustele.

§ 5.   Ürituse korraldamisest teavitamine

  (1) Teavituskohustusega ürituse korraldamisest teavitab ürituse korraldaja kirjalikult vähemalt seitse päeva enne ürituse toimumist vallavalitsust ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri.

  (2) Ürituse korraldamise teatisel märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, kaubandusüritus vms);
  3) ürituse sisu kirjeldus/iseloomustus, mille võib teatisele lisada eraldi lehel;
  4) üritusel osalejate eeldatav arv;
  5) toimumise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  6) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg ning ettevalmistus- ja koristusaeg;
  7) teave kasutatava helitehnika kasutamise kohta;
  8) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood, kontaktandmed ning teave turvaettevõtja autopatrullide olemasolu kohta, üritusel kasutatavad erivahendid, juhul, kui ürituse korraldamisel kaasatakse turvaettevõte;
  9) teave inventari paigaldamise kohta koos loeteluga;
  10) teave ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  11) teave operatiivteenistuste (politsei, päästeteenistus, kiirabi) kaasamise kohta;
  12) teave liikluspiirangu alasse sissesõiduloa taotlemise kohta (nt veokid heli- ja lavatehnikaga);
  13) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  14) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed (mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  15) muu oluline teave.

  (3) Teatisele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) asukohaplaan, millel on märgitud täpne ürituse toimumise koht;
  2) ilutulestiku korraldamise loa taotlus vastavalt lõhkematerjaliseadusele, kui üritusel korraldatakse ilutulestik F3- ja/või F4-kategooria pürotehnilise tootega;
  3) kooskõlastused vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3.

  (4) Ürituse korraldaja kooskõlastab ürituse:
  1) Keskkonnaametiga, juhul kui üritus korraldatakse kaitsealuses pargis, maastikukaitsealal või muul kaitse-eeskirjaga kaitse alla võetud alal, kui seda näeb ette kaitse-eeskiri või looduskaitseseadus;
  2) sõltuvalt ürituse iseloomust, laadist ja asukohast teiste asutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste isikutega ja/või organisatsioonidega.

  (5) Teatise allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 6.   Teatise menetlemine

  (1) Ürituse teatist menetleb vallasekretär või tema asendaja (edaspidi menetleja).

  (2) Kui teatises on nõutud andmed jäetud esitamata või selles on muid puudusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel loetakse teatis läbi vaatamata tagastatuks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse teatis tähtaegselt esitatuks.

  (3) Kui teatise menetlemisel selgub, et ürituse korraldajal peab üritusel planeeritud tegevuseks olema ürituse korraldamise luba või korrakaitseorgani kooskõlastus, teavitab menetleja vastavast asjaolust ürituse korraldajat ja asjaomast korrakaitseorganit.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE, TAOTLUSE MENETLEMINE, LOA ANDMINE JA SELLE KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 7.   Loakohustusega üritused

  (1) Loakohustusega üritused on avalikud üritused, milliste korraldamiseks on nõutav avaliku ürituse luba.

  (2) Loakohustusega on üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või;
  2) kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis) või;
  3) kus tehakse küttekoldevälist tuld (lõke vms) tehakse tuletöid (tõrvikud vms) või kasutatakse pürotehnilisi tooteid või;
  4) kus kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused) või;
  5) mis, toimub öörahu ajal või;
  6) millega kaasnevad muud asjaolud, mis võivad kaasa tuua olulise või kõrgendatud ohu.

§ 8.   Ürituse loa taotlemine

  (1) Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega ning kooskõlastustega vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist.

  (2) Kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja/või suunata ümber ühissõidukid esitatakse ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega ning kooskõlastustega hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist.

§ 9.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse ürituse kohta järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat vms);
  3) ürituse sisu kirjeldus/iseloomustus, mille võib taotlusele lisada eraldi lehel;
  4) üritusel osalejate eeldatav arv;
  5) toimumise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  6) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg ning ettevalmistus- ja koristusaeg;
  7) teave kasutatava helitehnika kasutamise kohta;
  8) teave küttekoldevälise tule, tuletööde ja/või pürotehnika kasutamise ja ohutusnõuete tagamise kohta. Küttekoldevälise tule- ja/või pürotehnika käitlemise koht märgitakse ürituse asendiplaanil;
  9) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood, kontaktandmed ning teave turvaettevõtja autopatrullide olemasolu kohta, üritusel kasutatavad erivahendid, juhul, kui ürituse korraldamisel kaasatakse turvaettevõte;
  10) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed, juhul, kui ürituse korraldamisel see kaasatakse;
  11) teave inventari paigaldamise kohta koos loeteluga;
  12) teave ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  13) teave alkohoolsete jookide müügi või pakkumise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust, üle 22% mahust);
  14) teave operatiivteenistuste (politsei, päästeteenistus, kiirabi) kaasamise kohta;
  15) teave liikluspiirangu alasse sissesõiduloa taotlemise kohta;
  16) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  17) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed (mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  18) muu oluline teave.

  (2) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) asukohaplaan, millel on märgitud täpne ürituse toimumise koht;
  2) liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem. Skeemil märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, operatiivsõidukite ligipääsu teed, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed;
  3) parkimisskeem, kui üritusega kaasneb vajadus täiendavate parkimiskohtade järele;
  4) ilutulestiku korraldamise loa taotlus vastavalt lõhkematerjaliseadusele, kui üritusel korraldatakse ilutulestik F3- ja/või F4-kategooria pürotehnilise tootega;
  5) kooskõlastused vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 3.

  (3) Ürituse korraldaja kooskõlastab ürituse:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuriga;
  2) Päästeameti Lõuna päästekeskusega;
  3) Maanteeametiga, juhul kui liikluskorraldust muudetakse riigiteel;
  4) MTÜga Kagu Ühistranspordikeskus, juhul kui ürituse raames korraldatakse ümber ühissõidukite liiklus;
  5) Keskkonnaametiga, juhul kui üritus korraldatakse kaitsealuses pargis, maastikukaitsealal või muul kaitse-eeskirjaga kaitse alla võetud alal, kui seda näeb ette kaitse-eeskiri või looduskaitseseadus;
  6) sõltuvalt ürituse iseloomust, laadist ja asukohast teiste asutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste isikutega ja/või organisatsioonidega.

  (4) Loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

§ 10.   Taotluse menetlemine

  (1) Ürituse loa taotluse vaatab läbi menetleja.

  (2) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Sõltuvalt avaliku ürituse iseloomust, laadist ja asukohast võib menetleja saata avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos lisadokumentidega kooskõlastamiseks või arvamuse andmiseks asjasse puutuvatele asutustele, füüsilistele- ja/või juriidilistele isikutele ja/või organisatsioonidele.

  (4) Ürituse loa taotlus jäetakse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud käesoleva määruse paragrahvi 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegu järgides.

§ 11.   Ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab vallasekretär või tema asendaja (edaspidi loa andja) vähemalt kolm päeva enne ürituse toimumist.

  (2) Vajaduse korral määrab loa andja ürituse korraldamise ja pidamise lisatingimused:
  1) ürituse kooskõlastamine riigi ametiasutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste isikutega ja/või teiste organisatsioonidega;
  2) avalikkuse teavitamine ürituse toimumisest;
  3) meditsiinilise teenindamise tagamine;
  4) ürituse toimumiskoha heakorrastamine;
  5) muude toimingute teostamine.

  (3) Loa andmisest võib põhjendatud otsusega keelduda, eelkõige kui:
  1) ürituse loa taotluse kooskõlastajad jätavad ürituse loa taotluse põhjusega kooskõlastamata;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse loa andmiseks taotluse kooskõlastajate esitatud tingimusi;
  3) taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  4) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud teise ürituse korraldamine;
  5) üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;
  6) ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Põlva valla õigusaktidest tulenevalt;
  7) ürituse loa taotleja varem korraldatud üritus on peatatud või lõpetatud;
  8) ürituse loa taotleja on eelneva avaliku ürituse korraldamisel jätnud vallale tasumata rahalised kohustused;
  9) ürituse loa taotleja on korraldatud üritusel jätnud täitmata taotluse kooskõlastajate tingimused ja/või ettekirjutused;
  10) puudub veendumus, et üritusel on tagatud seal kasutatavate loomade heaolu, loomade kohane kohtlemine ning järgitakse õigusaktides loomade pidamiseks ja kaitsmiseks sätestatud nõudeid.

  (4) Loa andja teavitab loa andmisest ürituse korraldajat ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri ning Tehnilise Järelevalve Ametit, kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet seadme ohutuse seaduse tähenduses. Vajadusel teavitab loa andja loa andmisest Päästeameti Lõuna Päästekeskust ja teisi riigi ametiasutusi ja/või organisatsioone.

  (5) Loa andja teavitab loa andmisest keeldumisest loa taotlejat.

  (6) Loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa taotluses märgitud ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte ja samasse kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

§ 12.   Ürituse luba

  (1) Ürituse loal märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja laad;
  2) ürituse korraldaja andmed (füüsilise isiku nimi, elukoht, isikukood ja kontaktandmed, juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed);
  3) ürituse toimumise koht ja/või liikumisteekond;
  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  5) märge alkohoolsete jookide pakkumise ja müügi kohta;
  6) ürituse korraldamise ja pidamise tingimused.

  (2) Ürituse loa andja võib määrata ürituse loal vallavalitsuse teenistuja ning tähtaja (üldjuhul kaheksa tundi pärast avaliku ürituse lõppemist) ürituse ala üleandmiseks-vastuvõtmiseks pärast ürituse lõppemist.

  (3) Avaliku ürituse korraldamisel loetakse ürituse luba korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loaks.

§ 13.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel ja pidamisel Eesti Vabariigi ja Põlva valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  3) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamise ja pidamise ajal ürituse loa andja või teiste ametkondade nõutud ettekirjutusi ürituse läbiviimise tagamiseks ürituse loal märgitud ja õigusaktides sätestatud tingimustel;
  4) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Loa andja teavitab loa kehtetuks tunnistamisest ürituse korraldajat ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri ja ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametiasutusi.

4. peatükk ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 14.   Ürituse peatamine ja lõpetamine

  (1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivava meetmega;
  2) üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  3) kui ürituse korraldaja ei täida ürituse loal märgitud tingimusi ja see ohustab üritusel osalejate turvalisust.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ürituse korraldaja ei peata avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise ürituse loa andja, teavitades sellest viivitamatult ürituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri ja teisi asjaomaseid asutusi.

  (3) Kui ürituse peatamise tinginud asjaolu on kõrvaldatud või ära langenud, võib ürituse korraldamist jätkata.

  (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes ürituse peatamine, on ürituse korraldaja kohustatud ürituse lõpetama. Kui ürituse korraldaja üritust ei lõpeta, otsustab ürituse lõpetamise loa andja, tunnistades ürituse loa kehtetuks.

5. peatükk ALKOHOOLSE JOOGI JAEMÜÜGI KITSENDUSED 

§ 15.   Alkohoolse joogi jaemüügi kitsendused avalikul üritusel

  (1) Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel on lubatud vähese (etanoolisisaldusega kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti) etanoolisisaldusega alkohoolse joogi jaemüük ja pakkumine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kitsendus ei laiene väljaspool siseruume toimuvale avalikule üritusele, kus alkohoolse joogi jaemüük ja pakkumine toimub ajutises rajatises asuvas müügikohas.

6. peatükk ÜRITUSE KORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS NING RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 16.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma käesoleva määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) tagama, et ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed ja inventar on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
  4) olema telefoniteel kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste ürituse nõuete täitmiseni;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  7) täitma Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ametnike korraldusi;
  8) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
  9) tagama pärast ürituse lõppemist selle toimumise kohas ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise ja äraveo, heakorrastama ürituse toimumise koha ja ürituse käigus rikutud haljastuse, kui üritus toimub maaüksusel, mis on munitsipaalomandis;
  10) täitma teede ja tänavate sulgemise eeskirja ja välireklaami paigaldamise eeskirja nõudeid;
  11) kaasama Politsei- ja Piirivalveameti või ehitus- ja planeeringuosakonna ehitusspetsialisti nõudmisel liiklusohutuse tagamiseks ja sujuva liikluse korraldamiseks liiklusseaduse § 9 lõike 3 nõuetele vastavad liiklusreguleerijad;
  12) lõpetama avaliku ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja/või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  13) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik üritus lõppeks vähemalt 30 minutit enne lastekaitseseaduse § 23 lõikes 1 sätestatud avalikus kohas viibimise piirangu algust;
  14) kinni pidama kaitsealuse pargi, parkmetsa, puistu, maastikukaitseala ja muu kaitseala kaitse-eeskirjast, kui üritus korraldatakse kaitstaval alal;
  15) tagama üritusel liikluskorraldusnõuete täitmise, sealhulgas korraldama sõidukite parkimise selleks ettenähtud kohtades ning vältides sõidukite parkimist haljasalal;
  16) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole;
  17) juhinduma tuleohutuse seaduse §-des 12–15 ja §-des 20–22 kehtestatud tuleohutusnõuetest;
  18) tagama, et ürituse läbiviimisel on kinnisasja või selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja omaniku või haldaja nõusolek.

§ 17.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Ürituse korraldamise ja pidamise eest käesolevas määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Põlva vallale hüvitama talle üritusega pidamisega tekitatud varalise kahju.

§ 18.   Riiklik järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad vallasekretär ja jurist ning Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Tehnilise Järelevalve Amet ja Tervisekaitseamet vastavalt oma pädevusele.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 20.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 21.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

§ 22.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. juulil.

/otsingu_soovitused.json