Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kose Vallavalitsuse ametiasutuse põhimäärus

Kose Vallavalitsuse ametiasutuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2018, 36

Kose Vallavalitsuse ametiasutuse põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2018 nr 28

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Kose Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus, sh hulgas nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutus on Kose valla (edaspidi vald) asutus, kelle ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Kose Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse äriregistris.

§ 3.   Ametiasutuse staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus Kose valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 4.   Ametiasutuse asukoht

  Ametiasutus asub Kose vallas Kose alevikus Hariduse tn 1. Kose Vallavalitsuse Ardu teeninduspunkt asub Kose vallas Ardu alevikus Kesk tee 6.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Kose Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kui omavalitsusüksuse täitevorgani ees, kes suunab ja koordineerib ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktidega sätestatud korras asutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6.   Ametiasutuse pitsatid

  (1) Ametiasutuses on kasutusel väikese riigivapi kujutisega pitsat ning Kose valla vapi kujutisega pitsat.

  (2) Riigivapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „HARJU MAAKOND“ ja sõõri alumisel äärel sõnaühend „KOSE VALLAVALITSUS“.

  (3) Vallavapi kujutisega pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on Kose valla vapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „HARJU MAAKOND“ ja sõõri alumisel äärel sõnaühend „KOSE VALD“.

  (4) Ametiasutuses võib kasutusele võtta muid seaduse või ametiasutuse asjaajamiskorraga ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine reguleeritakse õigusaktide ja ametiasutuse asjaajamiskorraga.

§ 7.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve Kose valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma pangakonto. Ametiasutusel võib olla kasutusel mitu pangakontot.

§ 8.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuses koostatavad õigusaktid ja muud dokumendid vormistatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ametiasutuse dokumendiplankidel kasutatakse Kose valla vapi kujutist.

§ 9.   Ametiasutuse hoonel lippude kasutamine

  Ametiasutuse hoonele või hoone juures olevasse lipumasti heisatakse vastavalt Eesti lipu seadusele alaliselt Eesti riigilipp ning vastavalt Kose valla põhimäärusele Kose valla lipp.

2. peatükk AMETIASUTUSE TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 10.   Valitsemisala

  Ametiasutuse valitsemisalas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja eriseadustega kohaliku omavalitsuse üksusele ja ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 11.   Ametiasutuse ülesannete täitmine

  (1) Ametiasutuse ülesanne on seadustes, ametiasutuse põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires korraldus-, arendus- ja planeerimistoimingute ning järelevalvetoimingute tegemine, lähtudes Kose valla arengukavas toodud eesmärkidest ja arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks koostatud eelarvestrateegiast.

  (2) Ametiasutus täidab muid Kose Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 12.   Ametiasutuse põhiülesanded

  Ametiasutuse ülesanded on:
  1) valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) vallavalitsuse asjaajamise korraldamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  4) vallas kui omavalitsusüksuses täpne, õigeaegne ja õigusaktidele vastav asjaajamine;
  5) ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine.

3. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE 

§ 13.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on Kose vallavanem (edaspidi vallavanem), kes korraldab ametiasutuse teenistust.

  (2) Vallavanema valimist ning õiguslikku seisundit reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja Kose valla põhimäärus.

  (3) Kui vallavanem ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, asendab teda abivallavanem, tema äraolekul vallavanema poolt käskkirjaga määratud üks vallavalitsuse liikmetest.

§ 14.   Vallavanema pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (1) Vallavanem:
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (2) Vallavanem korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust ning täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandja ülesandeid.

  (3) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse töö korraldamiseks teenistusalaseid käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Vallavanema ülesanded:
  1) koostab ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistusgruppideks liigitamise eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks vallavolikogule;
  2) kehtestab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad (teenistusalased aktid) ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kehtestab käskkirjaga ametnike arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra;
  4) kinnitab ametnike ametijuhendid, nimetab ametnikud konkursi korras ametikohale ning sõlmib töötajatega töölepingud ja täidab teisi õigusaktidega asutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  5) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes Kose valla nimel lepingud või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke, töötajaid või isikuid;
  6) koostab ametiasutuse eelarve eelnõu koos finantsosakonnaga ning korraldab ametiasutuse eelarve täitmist;
  7) kinnitab vallaeelarvest lähtuvalt ametiasutuse arved;
  8) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  9) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  10) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  11) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning vallavolikogu või vallavalitsuse otsuste või korraldustega.

  (5) Vallavanem annab vallavolikogule ja vallavalitsusele aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab seadustega, seaduste alusel antud riiklike õigusaktidega ja vallavolikogu ning vallavalitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

§ 15.   Abivallavanemad

  (1) Abivallavanem koordineerib ja juhib valla arengut ja ülesannete täitmist oma tegevusvaldkonnas.

  (2) Ülesannete täitmiseks abivallavanem:
  1) korraldab valla arengukava koostamist ja selle täitmist oma tegevusvaldkonnas;
  2) korraldab oma valdkonnas valla eelarve eelnõu ja vajaduse korral lisaeelarve kohta käivate ettepanekute ettevalmistamist ning jälgib oma valdkonnas eelarve täitmist;
  3) korraldab oma valdkonnas vajalike vallavalitsuse või vallavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamist (sh seletuskirjade);
  4) esindab ametiasutust vallavanemalt saadud volituste piires;
  5) täidab muid vallavanema poolt antud ülesandeid.

  (3) Abivallavanema nimetab ametisse vallavolikogu vallavanema ettepanekul. Abivallavanema täpsemad ülesanded sätestatakse abivallavanema ametijuhendis, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 16.   Vallasekretär

  (1) Vallasekretäri ametiülesanded tulenevad eeskätt seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

  (2) Vallasekretär täidab talle ametijuhendiga pandud ülesandeid ja teisi vallavanema poolt antud ülesandeid.

4. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 17.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  Ametiasutust juhib vallavanem, võttes aluseks vallavolikogu poolt kehtestatud ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.

§ 18.   Ametiasutuse osakonnad

  Ametiasutuses on 5 osakonda:
  1) finantsosakond;
  2) majandusosakond;
  3) haridus- ja kultuuriosakond;
  4) sotsiaalosakond;
  5) haldusosakond ja
  6) vallakantselei.

§ 19.   Finantsosakond

  (1) Finantsosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ja kontrollib ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste finantsjuhtimisealast tegevust, vallaeelarve koostamist ja täitmist. Peab arvestust valla vara kohta.

  (2) Osakonna põhiülesanded on valla eelarvestrateegia ning vallaeelarve eelnõu koostamine, vallaeelarve täitmise korraldamine, valla asutuste raamatupidamine, finantsmajanduse valdkonda kuuluvate strateegiliste dokumentide koostamine ning finantsmajanduslike küsimuste lahendamine.

  (3) Ülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) koostab valla eelarvestrateegia eelnõu;
  3) analüüsib valla eelarve tulu ja kulu ning koostab nende kohta andmestiku;
  4) analüüsib kohalike maksude vajalikkust ning teeb ettepanekuid nende kehtestamiseks;
  5) koordineerib vallaeelarve koostamist;
  6) koostab ja esitab vallavalitsusele kui täitevorganile vallaeelarve eelnõu;
  7) jälgib vallaeelarve täitmist, koostab majandusaasta aruande ning esitab selle õigusaktidega sätestatud asutustele ja organitele;
  8) esitab oma pädevuse piires seisukohad kõigis vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel menetletavates finantsküsimustes;
  9) jälgib investeeringuteks eraldatud raha kasutamist;
  10) analüüsib vallaeelarve olukorda ning teeb ettepanekuid valla raha ja vara efektiivsemaks kasutamiseks;
  11) valmistab ette vallale laenude võtmise, jälgib laenude tagasimakseid;
  12) tagab valla asutuste raamatupidamise;
  13) korraldab seadusega ettenähtud korras ning vastavalt vallaeelarvele valla asutuste ja teiste kulustruktuuride finantseerimise ja kontrollib raha kasutamist;
  14) täidab lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi vastavalt vallaeelarvele;
  15) korraldab valla asutustele raamatupidamis- ja eelarvealase informatsiooni esitamise;
  16) vaatab läbi valla finantstegevusega seotud avaldused;
  17) korraldab valla vara arvestust ning vara kasutamist;
  18) valmistab vallavolikogu alalistele komisjonidele ette vajalikud finantsalased materjalid;
  19) haldab Kose valla veebilehel finantsosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 20.   Majandusosakond

  (1) Majandusosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mille põhiülesanded on Kose valla ruumiline planeerimine, vallas ehituse ja maakorraldusega seotud ülesannete täitmine, heakorra, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse korraldamine, energeetika ning teede, tehnovõrkude- ja rajatiste korraldamine, vallavara kasutamise ja võõrandamise korraldamine, riigihangete korraldamine, järelevalvetoimingute tegemine ning osakonna infosüsteemide kasutamise korraldamine.

  (2) Ülesannete täitmiseks osakond:
  1) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  2) korraldab valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamise ja järelevalve;
  3) tagab planeeringute ja ehitusprojektide läbivaatamise ning neile seisukohtade andmise;
  4) koostab projekteerimistingimuste eelnõud, vormistab ja väljastab ehitusseaduse alusel väljastatavad load;
  5) esitab andmeid riiklikusse ehitisregistrisse, vajadusel väljastab sealt andmeid ning peab ehitiste ja planeeringute toimikuid;
  6) täidab seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ehitusjärelevalve ülesandeid;
  7) korraldab valla varaga seotud ehitustegevust ja järelevalvet;
  8) korraldab valla ruumilise planeerimisega seotud tegevusi, edastab andmed kohanimeregistrisse ja korraldab välireklaami kasutamist;
  9) tagab teehoiukava väljatöötamise;
  10) teeb omandi- ja maareformiga seonduvaid toiminguid;
  11) peab maamaksuarvestust ja sellealast andmebaasi;
  12) kogub informatsiooni munitsipaalmaa ja selle kasutamise kohta;
  13) korraldab valla heakorra tagamisega seotud tegevusi;
  14) korraldab vallale kuuluvate ja avalikuks kasutamiseks mõeldud teede, haljasalade, parkide, kalmistute hoolduse ning ehitus- ja remonttööd ning teostab õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise üle järelevalvet;
  15) edastab andmed riiklikule teeregistrile ning peab kohalike teede nimekirja;
  16) korraldab avalike supelrandade haldamise;
  17) korraldab liikluse valla territooriumil;
  18) korraldab heakorraalaseid konkursse;
  19) korraldab jäätmekäitlust ning jäätmevaldajate registri pidamist;
  20) korraldab seadustega omavalitsustele pandud keskkonnakaitselisi tegevusi;
  21) tagab kehtestatud koormiste täitmise;
  22) korraldab tänavavalgustuse ning selleks vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete haldamise ning ehitamise;
  23) esindab vallavalitsust elektrivarustuse- ja elektrisidealases tegevuses;
  24) abistab ametiasutuse teenistujaid ja valla munitsipaalasutuse töötajaid projektide koostamisel ja menetlemisel, valdkondlike arengukavade koostamisel ja uuendamisel;
  25) haldab Kose valla veebilehel majandusosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot;
  26) täidab kohalikule omavalitsusele seadustega pandud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kaugkütte ülesandeid;
  27) korraldab ametiasutuse haldushoones tuleohutusalast tegevust ning korraldab tuletõrje- ja päästeteenistusealast ning kodanikukaitsealast tegevust Kose vallas.

§ 21.   Haridus- ja kultuuriosakond

  (1) Haridus ja kultuuriosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamine ja koordineerimine.

  (2) Osakonna ülesanneteks on:
  1) haridus- ja noorsootöö korraldamine;
  2) kultuuri- ja sporditöö korraldamine; kodanikualgatusliku tegevuse sealhulgas külaliikumise ja kolmanda sektori töö koordineerimine ja soodustamine ning nendesse valdkondadesse kuuluvate küsimuste lahendamine.

  (3) Põhiülesannete täitmiseks haridus- ja noorsootöö küsimustes osakond:
  1) teeb ettepanekuid haridus- ja noorsootööasutuste asutamiseks, nende tegevuse ümberkorraldamiseks või -kujundamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
  2) analüüsib haridusasutuste õppe- ja kasvatustöö tingimuste vastavust kehtestatud nõuetele;
  3) jälgib valla haridusasutuste andmete esitamist ning muutmist Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  4) nõustab haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes ja haridusalastes küsimustes;
  5) lahendab asutuste ning nende juhtide tegevuse õigusvastasuse ja ebaotstarbekuse kohta laekunud kaebusi;
  6) haldab Kose valla veebilehel haridus- ja noorsootöö tegevusvaldkonnaga seotud infot;

  (4) Põhiülesannete täitmiseks kultuuri ja spordi küsimustes osakond:
  1) teeb ettepanekuid kultuuri- ja spordiasutuste asutamiseks, nende tegevuse ümberkorraldamiseks või -kujundamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
  2) osaleb valla arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises koostöös ametiasutuse teiste osakondadega;
  3) koordineerib oma tegevusvaldkondasid ning planeerib arendus- ja korrastuslikku tegevust;
  4) juhendab ja koordineerib Kose Vallavalitsuse hallatavate haridus-, kultuuri, noorsootöö- ja sotsiaalasutuste tegevust;
  5) teostab teenistuslikku järelevalvet asutuste ja nende juhtide tegevuse õiguspärasuse, otstarbekuse ja sihipärasuse üle ning teeb asutuste juhtidele ettekirjutisi puuduste kõrvaldamiseks;
  6) haldab Kose valla veebilehel kultuuri ja spordi tegevusvaldkonnaga seotud infot.

§ 22.   Sotsiaalosakond

  (1) Sotsiaalosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on valla sotsiaalhoolkande- ja lastekaitsealase tegevuse korraldamine ja koordineerimine.

  (2) Ülesannete täitmiseks osakond:
  1) selgitab välja sotsiaaltoetuse või –teenuse taotlemiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi, viies vajadusel läbi isiku või perekonna toimetulekuvõime hindamise, kasutades selleks üldtunnustatud hindamismetoodikaid;
  2) osutab sotsiaalnõustamise teenust, võtab kodanikke vastu sotsiaalhoolekande alastes küsimustes;
  3) määrab sotsiaaltoetusi vastavalt õigusaktides sätestatud pädevusele ja korrale;
  4) korraldab sotsiaalteenuste osutamist vastavalt õigusaktides sätestatud korrale;
  5) osutab vältimatut sotsiaalabi;
  6) täidab eestkosteasutuse ülesandeid;
  7) hindab abivajavast lapsest teada saamisel viivitamatult lapse abivajadust ja pakub meetmeid lapse abistamiseks ning abi osutamisel selgitab välja lapse arvamuse, dokumenteerib ja lisab juhtumiplaanile;
  8) teeb kümne päeva möödumisel abivajavast lapsest teada saamisest otsuse juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks või juhtumi edastamiseks pädevale ametiisikule;
  9) pöördub kohtusse hooldusõiguse ja vajaduse korral suhtlusõiguse piiramiseks perekonnaseaduses sätestatud alustel;
  10) pakub toetavaid meetmeid perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale;
  11) kogub teavet laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta ning planeerib tegevusi lapse arengut toetava keskkonna loomiseks;
  12) korraldab perekonnast eraldatud lapse kaitset;
  13) kogub, analüüsib ja edastab sotsiaalhoolekandealaseid statistilisi andmeid;
  14) aitab kaasa riiklike sotsiaalabiprogrammide teostamisele ning töötab välja, korraldab ja koordineerib kohalikke sotsiaalhoolekande alaseid projekte ja programme;
  15) informeerib elanikkonda sotsiaalküsimustes, haldab Kose valla veebilehel sotsiaalosakonna tegevusvaldkonnaga seotud infot;
  16) teeb koostööd ühiskondlike organisatsioonide ja ühingutega;
  17) täidab seadusliku esindaja (eestkostja) ülesandeid valla eestkostel olevate isikute üle;
  18) osaleb elanikkonna tervise edendamisele suunatud tegevuste elluviimisel;
  19) valmistab ette sotsiaalhoolekande korraldamist puudutavate õigusaktide eelnõusid vallavalitsusele, vallavolikogule ja vallavolikogu sotsiaalkomisjonile esitamiseks;
  20) osaleb vallavolikogu sotsiaalkomisjoni tegevuses, kogub ja edastab komisjoni liikmetele komisjoni tööks vajalikku informatsiooni;
  21) planeerib valdkonna eelarve ja teostab järelevalvet eelarve täitmise üle;
  22) teostab riiklikku järelevalvet õigusaktides sätestatud korras.

§ 23.   Haldusosakond

  (1) Haldusosakond on ametiasutuse struktuuriüksus, mille põhiülesanneteks on valla halduse korraldamine ja koordineerimine.

  (2) Osakonna ülesanneteks on:
  1) ametiasutuse ja hallatavate asutuste ruumide, inventari ja territooriumi korrashoiu ja heakorra korraldamine;
  2) haldusalaste ja toitlustusalaste hinnapakkumiste ja riigihangete ettevalmistamine ja korraldamine;
  3) hoonete tehniliste süsteemide korrashoiu ja hoolduse tagamine;
  4) ametiasutuses ja hallatavates asutustes olevate hoonetele kommunaalteenuste tagamine ja suhtlemine teenusepakkujatega;
  5) ametiasutuse ja hallatavate asutuste hoonetele vajalike puhastus- ja hooldusvahendite soetamine ja suhtlemine vahendite tarnijatega;
  6) pesupesemisteenuse organiseerimine ja suhtlemine teenuse pakkujatega;
  7) haldustöötajate töökvaliteedi kontroll, koolitamine ja ohutustehnika alane instrueerimine;
  8) töötervishoiu ja tööohutuse korraldus;
  9) tuleohutusnõuete tagamine vallavalitsuse ametiasutuses ja hallatavates asutustes;
  10) valdkonna eelarve planeerimine ja järelevalve teostamine eelarve täitmise üle;
  11) koolide ja lasteaedade menüüde koostamine;
  12) toiduainete tellimise organiseerimine hallatavate asutuste köökidesse;
  13) toidukäitlejatele koolituste organiseerimine ja töökvaliteeti kontroll;
  14) kontrollib tervisekaitse nõuete täitmist hallatavates asutustes.

§ 24.   Vallakantselei

  (1) Vallakantselei on ametiasutuse struktuuriüksus, mis korraldab ametiasutuse asjaajamist.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks vallakantselei:
  1) koostab asjaajamise nõuetekohaseks korraldamiseks ning dokumentide pidamiseks, kasutamiseks ja säilitamiseks vajalike õigusaktide eelnõud;
  2) peab dokumendiregistrit ning tagab ametiasutuse nõuetele vastava dokumendiringluse ning asjaajamise, samuti järelevalve asjaajamisnõuetest kinni pidamisel;
  3) peab väljastatud posti ja e-kirjade kohta arvestust;
  4) juhendab ja nõustab ametiasutuse teenistujaid ja töötajaid, vallavalitsuse ning nende komisjonide liikmeid ja vajadusel hallatavate asutuste juhte asjaajamise korraldamisel;
  5) korrastab ametiasutuse arhiivi, tagab arhiividokumentide (sh arhivaalide) nõuetekohase säilitamise ning korraldab ametiasutuse valdusse antud arhiividokumentide kasutamise ja hävitamise;
  6) tagab vallavalitsuse istungite ettevalmistamise, protokollimise ning õigusaktide ja protokollide nõuetekohase avalikustamise;
  7) annab vajadusel seisukoha vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide õiguspärasuse kohta;
  8) annab vajadusel lepingudokumentide eelnõudele nende õiguspärasuse kohta arvamuse;
  9) täidab Eesti rahvastikuregistri seadusega rahvastikuregistri pidamisega seotud ülesandeid;
  10) korraldab asjaajamises vajaminevate materjalide ning kantseleitarvete soetamise ning tagab ametiasutuse haldushoone korrashoiuga seotud teenindamise;
  11) haldab Kose valla veebilehel vallakantselei tegevusvaldkonnaga seotud infot;
  12) tagab vajadusel infotehnoloogiaalase toe ametiasutusele ja hallatavatele asutustele.

§ 25.   Teeninduspunkt

  Teeninduspunktis:
  1) võetakse vastu vallakodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente, mis edastatakse Kose Vallavalitsuse kantseleile;
  2) kodanike nõustamine;
  3) osutatakse koopiate tegemise teenust Kose Vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

5. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

1. jagu Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldalused 

§ 26.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

  (3) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu (jaotuse ameti- ja töökohtadeks) ja liigituse (ameti- ja töökohtade nimetuse, teenistuskohtade tähtaja ja koormuse) kehtestab vallavolikogu otsusega.

§ 27.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal Kose vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku õiguslikku seisundit (nõudeid, õigusi ja kohustusi) reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  (3) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga. Ametijuhend peab olema kehtestatud enne ametniku ametikohale asumist.

  (4) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 28.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul Kose vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töölepingu töötajaga sõlmib ja töösuhte lõpetab vallavanem.

§ 29.   Ametnike ja töötajate kohustused ja õigused

  Ametnikul ja töötajal on:
  1) kohustus anda kõigile ametiasutuse ametnikele ja töötajatele ning omavalitsusorganite liikmetele ja omavalitsusüksuse tööorgani liikmetele juhiseid oma pädevuses olevates küsimustes;
  2) saada ametiasutuse teistelt ametnikelt ja töötajatelt ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
  3) teha vallavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide, töögruppide moodustamiseks;
  4) kaasata ametiasutuse ametnikke ja töötajaid ning spetsialiste väljastpoolt ametiasutust oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.

2. jagu Nõuded teenistuskohtade täitmiseks 

10.07.2020 08:56
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "täitmiseks". Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

§ 30.   Konkursi korraldamise kohustus

  (1) Teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse avaliku teenistuse seadusega sätestatust lähtuvalt konkursi korras.

  (2) Ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku täpsema korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Konkursi korraldamise nõuetekohase täitmise eest vastutab vallavanem.

3. jagu Teenistusse võtmise tingimused 

§ 31.   Teenistusse võtmise üldised tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduse §-s 15 sätestatud piirangutest.

4. jagu Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele ja oskustele 

§ 32.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus.

  (2) Ametnik, kelle ametikohale on muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama õigusaktis sätestatud nõuetele.

  (3) Juhi teenistuskohal oleval ametnikul peab olema kõrgharidus.

§ 33.   Nõuded töökogemusele

  Juhil peab ametisse nimetamiseks olema vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või selle puudumisel kõrghariduse omandamisele järgnenud vähemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

§ 34.   Nõuded teadmistele ja oskustele

  (1) Ametnik peab teadma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada.

  (2) Ametnik peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma.

  (3) Ametnik peab oskama koostada õigusakti eelnõud ja haldusakti ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid.

5. jagu Palgakorraldus 

§ 35.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuse seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule ja töötajale palga (töötasu) määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile. Palgajuhendi kehtestab vallavolikogu.

  (3) Ametniku palk avalikustatakse vastavalt avaliku teenistuse seadusele, töötaja töötasu ei avalikustata.

6. peatükk FINANTSTEGEVUS JA VARA 

§ 36.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse Kose valla eelarvest.

§ 37.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab vallaeelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide valla asutuste raamatupidamine.

§ 38.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuste valduses ja kasutuses olevat vallavara, tehes seda vallavolikogu kehtestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

7. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED JA TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 39.   Ametiasutuse hallatavad asutused

  Kose vallas teenuste osutamiseks moodustatud asutused, mis ei teosta avalikku võimu, on ametiasutuse hallatavad asutused.

§ 40.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ametiasutuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus (Kose valla täitevorgan).

  (2) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli (teenistuslik järelevalve) vallavalitsus, kaasates selleks ametiasutuse.

  (3) Teenistusliku järelevalve hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab vallavalitsus. Vallavalitsus võib teha ametiasutuse ametnikele ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

8. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 41.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuste ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutused ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutus liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutuse ümberkujundamine on ametiasutuse muutmine millekski muuks asutuseks kui kohaliku omavalitsuse asutus.

  (5) Ametiasutus korraldatakse või kujundatakse ümber vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 42.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  (1) Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse tegevus lõpetatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 43.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 2 „Kose Vallavalitsuse põhimäärus“.

§ 44.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json