Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2022, 9

Pärnu linna linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine

Vastu võetud 21.06.2018 nr 32
RT IV, 28.06.2018, 38
jõustumine 01.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.09.2018RT IV, 11.09.2018, 1914.09.2018
12.11.2020RT IV, 24.11.2020, 301.01.2021
19.05.2022RT IV, 31.05.2022, 101.07.2022

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 4, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse elektroonilise piletisüsteemi toimimise põhimõtted, sõidupiletite hinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavatel Pärnu linna linnaliinidel. Määrusega kehtestatakse ka täiendavad sõidusoodustused rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna ja Pärnu linna linnaliinide sõidusoodustustega liitunud Pärnumaa kohalike omavalitsuste elanikele (edaspidi soodustatud isik).

§ 2.   Pärnu linna linna- ja maakonnaliinide ühtsed sõidupiletid ja -soodustused

  (1) Pärnu linna linnaliinidel ja avaliku teenindamise lepingu alusel teostatavatel maakonnaliinidel rakendatakse soodustatud isikutele sõidupiletite ja -soodustuste ühiskasutust. Ühiskasutuse all mõeldakse soodustatud isiku jaoks soodsamat võimalust, kus tasuta sõiduõigus või juba ostetud kehtiv pilet võimaldab ümberistumist maakonnaliinidelt linnaliinidele ja vastupidi. Eraldi piletit erinevate liinigruppide jaoks ostma ei pea.

  (2) Ühiskasutuses olevate piletite ja sõidusoodustuste süsteemis osalemine toimub Pärnu linna ja Pärnumaa kohalike omavalitsuste vahel sõlmitud avaliku bussiliiniveo toetamise lepingu alusel, mis eelnevalt kooskõlastatakse MTÜ-ga Pärnumaa Ühistranspordikeskus.
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.   Elektrooniline piletisüsteem

  Pärnu linna avalikul bussiliiniveol kasutatakse elektroonilist piletisüsteemi.

§ 4.   Elektrooniline sõidupilet ja bussikaart

  (1) Elektrooniline sõidupilet on elektroonilise piletisüsteemi kontol hoitav sõiduõigus.

  (2) Elektroonilise sõidupileti tõendamiseks kasutatakse isikustatud või isikustamata kontaktivabalt loetavat andmekandjat, näiteks ühiskaarti, elektroonilist õpilaspiletit, kleepsu vms (edaspidi bussikaart).

  (3) Bussikaart ei ole sõidupilet. Bussikaart on võti elektroonilise piletisüsteemi kontole.

  (4) Elektroonilise piletisüsteemi kontole saab laadida raha, osta sõidupileti ning aktiveerida sellel sõidusoodustuse.
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Sõidusoodustuse kasutamiseks peab bussikaart olema isikustatud. Isikustamine tähendab bussikaardi sidumist konkreetse isiku andmetega.

  (6) Sõiduõiguse omandamiseks või kasutamiseks tuleb igakordselt bussi sisenedes sõit bussikaardi abil validaatoris registreerida (valideerida) või osta bussijuhilt tunnipilet.

§ 5.   Sõidupiletite liigid

  (1) Tunnipilet aktiveerub valideerimise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimase valideeritud sõidu lõpuni. Esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit. Bussijuhilt ostetav tunnipilet märgistatakse müügi hetke kuupäeva ja kellaajaga ning see kehtib 60 minutit alates märgistatud ajast.

  (2) Tunnipiletite alusel tekkiv päevapilet kehtib 24 tunni jooksul selle aluseks oleva esimese tunnipileti valideerimise hetkest. Müügipunktidest või internetist eraldi tootena ostetav päevapilet kehtib 24 tunni jooksul esimesest valideerimisest. Tunni- ja/või päevapiletite alusel tekkiv viie päeva pilet kehtib 120 tunni jooksul selle aluseks oleva esimese tunnipileti valideerimise hetkest. Müügipunktidest või internetist eraldi tootena ostetav viie päeva kehtib 120 tunni jooksul esimesest valideerimisest.
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Kolmekümne päeva pilet kehtib 30 järjestikuse päeva jooksul alates ostja poolt ostmisel määratud päevast.

  (4) Lisaks bussikaardi omaniku sõidupiletile on elektroonilise piletisüsteemi kontole võimalik osta määruse § 6 lg 1 p 2 nimetatud tunnipileteid kuni 5 kaasreisijale, mis juhul parima hinna arvestust päevapiletini ja viie päeva piletini ei toimu.

  (5) Käesolevas määruses mõistetakse päeva all transpordipäeva, mis algab kell 3 ja lõpeb järgmisel päeval kell 2.59.
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 6.   Sõidupiletite hinnad

  (1) Sõidupiletite hinnad koos käibemaksuga on järgmised:
  1) tunnipilet bussijuhilt ostes - 3 eurot;
  2) tunnipilet - 1,5 eurot;
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  3) päevapilet - 6 eurot;
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  4) viie päeva pilet - 15 eurot;
  5) kolmekümne päeva pilet - 35 eurot;
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  6) kolmekümne päeva pilet õpilasele, üliõpilasele, 65-aastasele ja vanemale isikule, pensionärile, töövõimetuspensionäridele, puuduva või osalise töövõimega isikule ja keskmise raske puudega 18-aastasele ja vanemale isikule - 20 eurot;
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Sõidupiletite hinnad koos käibemaksuga soodustatud isikutele on järgmised:
  1) tunnipilet bussijuhilt ostes - 3 eurot;
  2) tunnipilet - 1,5 eurot;
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  3) päevapilet - 4,5 eurot;
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  4) viie päeva pilet - 7,5 eurot;
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]
  5) kolmekümne päeva pilet - 15 eurot;
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (3) Ühiskaardi hind on 2 eurot.
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 7.   Tasuta sõidu õigus

  (1) Kehtestada tasuta sõidu õigus:
  1) 4- ja enamalapselise pere liikmetele, kes on soodustatud isikud;
  2) eestkoste all olevale soodustatud isikule;
  3) puudega kuni 18-aastasele isikule ja tema saatjale;
  4) sügava puudega isiku saatjale;
  5) kaitseväe ajateenijale;
  6) soodustatud isikust õpilasele, üliõpilasele, 65-aastasele ja vanemale isikule, pensionärile, töövõimetuspensionärile, keskmise või raske puudega isikule ja puuduva töövõimega isikule;
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  7) represseeritule ja Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi piirkonda katastroofi tagajärgi likvideerima saadetud isikule, sealhulgas välismaalase passi omanikud.
[RT IV, 31.05.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

  (2) Võtta teadmiseks, et ühistranspordiseaduse § 34 alusel võivad tasuta sõita:
  1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud 7–aastaseks, samuti laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  2) puudega kuni 16-aastane isik, sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, raske nägemispuudega isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud tasuta sõidu õigus kehtib, kui peres on vähemalt 4 alaealist last või täisealiseks saamisel põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimist jätkavat last kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni.

  (4) Pärnu Linnavalitsus võib otsustada tasuta sõidu õiguse andmise Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste töötajatele ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja haridusosakonna ametnikele ja töötajatele, kellele ühissõiduki kasutamine on vajalik tööülesannete täitmisel.

  (5) Pärnu Linnavalitsus võib otsustada lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmise muudel juhtudel avalikest huvidest lähtuvalt.

§ 8.   Sõidusoodustuste andmine ja tõendamine

  (1) Sõidusoodustuse andmine toimub registrite põhiselt bussikaardi isikustamise käigus või sõidusoodustuse kannab bussikaardile isiku esitatud dokumendi alusel MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus.
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (11) Sõidusoodustust tõendavateks dokumentideks on:
  1) pensionitunnistus;
  2) puudega isiku kaart või Sotsiaalkindlustusameti antud puuet tõendav muu dokument koos isikut tõendava dokumendiga;
  3) töövõime kaart;
  4) väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta koos isikut tõendava dokumendiga.
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (12) Käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1-2 nimetatud juhtudel kantakse sõidusoodustus bussikaardile Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna edastatud info alusel MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus poolt. Tasuta sõidu õiguse taotlemiseks esitab õigustatud isik taotluse Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale, kes kontrollib esitatud taotlust ning edastab taotlejal tasuta sõidu õiguse olemasolul vastavad andmed MTÜle Pärnumaa Ühistranspordikeskus.
[RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Kui isikustatud bussikaardile ei ole kantud isiku nime ja sünniaega või isikukoodi ning fotot, tuleb sõidusoodustuse tuvastamiseks enda isikut tõendada. Seda ei pea tegema ilmselgelt alla 14-aastane laps.

  (3) Bussikaarti ei pea omama ja sõitu ei pea registreerima isikud, kellel on ühistranspordiseaduse järgne tasuta sõidu õigus ning käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 3 kuni 5 nimetatud isikud. Käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 5 nimetatud isikud tõendavad oma tasuta sõidu õigust esitades kontrolliõigusega ametiisikule isikut tõendava dokumendi koos väeosa tõendiga ajateenistuses viibimise kohta.

  (4) Käesoleva määruse mõttes loetakse õpilaseks ka kuni 19-aastased isikud, kes ei ole ajaperioodil 1. juunist kuni 20. septembrini kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 24.11.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 9.   Seniste sõidupiletite kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2017 määruse nr 10 „Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ alusel soetatud perioodipiletid, sh 30 päeva pilet, kehtivad kuni nende kehtivuse lõpuni. Kasutamata pileteid (sh juhul kui perioodipileti kehtivuse ajal hakkab isikule kehtima tasuta sõidu õigus) tagasi ei osteta või muul viisil ei hüvitata.

§ 10.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2018, välja arvatud määruse § 2, mis jõustub avaliku teenindamise lepingu alusel teostatavatel maakonnaliinidel käesoleva määrusega kehtestatud sõidupiletite ja –soodustustega samade hindade ja soodustuste jõustumisel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json