Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 26.03.2013 määruse nr 81 “Maardu linnavalitsuse palgajuhend” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 3

Maardu Linnavolikogu 26.03.2013 määruse nr 81 “Maardu linnavalitsuse palgajuhend” muutmine

Vastu võetud 18.06.2019 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 26.03.2013 määruses nr 81 ,,Maardu linnavalitsuse palgajuhend" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „põhipalgamäärad ja palgaastmete jaotus“ sõnadega „ja põhipalgamäärad“;


2) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(3) Palgajuhendi lisa on põhipalga astmestik.“;


3) paragrahvi 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„13) tulemuspalk - töötulemuste hindamise alusel püstitatud eesmärkide saavutamisel konkreetse töö või perioodi erakordse tulemuse või ametiasutusele olulise projekti tulemusliku lõpetamise eest makstav täiendav tasu;“;


4) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „palgaastmestikust ja palgaastmete jaotusest,” sõnadega „ning palgaastmestikust,”;


5) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(1) Teenistujate töö tasustamise aluseks on põhipalga astmestik.“;


6) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


„(2) Igale palgaastmele on palgajuhendi lisas kehtestatud põhipalga määr.“.7) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:


„3) muude perioodide eest töötulemuste hindamise alusel.“.8) määruse lisa 1 asendatakse uue lisaga (lisatud);


9) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 3.   Määrust rakendatakse alates 01.07.2019.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

Lisa Maardu linnavolikogu ja linnavalitsuse ametnike ning töötajate palgaastmestik

/otsingu_soovitused.json