Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 12

Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 19.06.2019 nr 100

Määrus kehtestatakse kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusega nr 112 “Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“ ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ning § 49 lõike 44 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mulgi Vallavolikogu esimehe (edaspidi volikogu esimees), Mulgi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikme (edaspidi koos ka volikogu liige), Mulgi vallavanema (edaspidi vallavanem) ja Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) liikme (edaspidi koos ka valitsuse liige) teenistuslähetusse saatmise ja lähetuskulude hüvitamise, sh päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus on volikogu või valitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.

  (2) Volikogu ja valitsuse liikme lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetuse taotlemine

  Lähetuse vormistamise aluseks on taotlus, kuhu märgitakse vähemalt lähetuse sihtkoht, organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk, lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr ning lähetusavansi maksmise vajadus.

§ 4.   Lähetuse vormistamine

  (1) Lähetuse käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, lähetuse sihtkoht, organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr ning vajadusel päevaraha vähendamise ulatus ja lähetuskulude avanss.

  (2) Volikogu esimees saadetakse lähetusse volikogu aseesimehe käskkirja alusel.

  (3) Volikogu liige saadetakse lähetusse volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (4) Vallavanem saadetakse lähetusse volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (5) Valitsuse liige saadetakse lähetusse vallavanema käskkirja alusel.

§ 5.   Isikliku sõiduauto kasutamine lähetusel

  (1) Lähetusse saatja nõusolekul võib volikogu või valitsuse liige minna lähetusse isikliku sõiduautoga. Vastava loa annab lähetusse saatja lähetuse käskkirjas, kus sätestatakse sellisel juhul isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise alus:
  1) isikliku sõiduauto kasutamise ühekordne hüvitis vastavalt lähetuses läbitud kilomeetrite arvule lähtudes Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määrusega nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ sätestatud maksuvaba hüvitise piirmäärast kuni 0,30 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus;
  2) või isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine originaaldokumentide (kütus, parkimine, teedemaks, laevapiletid, täiendav kindlustus jm) alusel.

  (2) Isikliku sõiduauto hüvitise määramisel lisatakse lähetuse käskkirjale sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia või omaniku koostatud volikiri.

§ 6.   Lähetuse aruandlus

  (1) Lähetusest saabumisel koostab lähetatu aruande (käesoleva määruse lisa) ja esitab selle hiljemalt viiendal tööpäeval pärast lähetusest naasmist kinnitamiseks lähetusse saatjale.

  (2) Lähetusaruanne sisaldab:
  1) tegevusaruannet, milles peab kajastuma oluline teave lähetuse sisust mahus, mis võimaldab hinnata lähetuse eesmärgi täitmist. Kui lähetus rahastatakse projekti summadest ja see on seotud projekti eesmärkide täitmisega, tuleb tegevusaruandes märkida projekti nimetus;
  2) kuluaruannet, millele on lisatud kuludokumendid.

  (3) Lähetusse saatja kinnitab lähetuse aruande, kui lähetus vastas tegevusaruande põhjal eesmärgile ning kuluaruandes kajastuvad lähetusega seotud dokumenteeritud kulud. Lähetatu esitab kinnitatud aruande raamatupidamisele lähetuskulude väljamaksmiseks.

§ 7.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras. Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta.

  (2) Kui lähetatule tagatakse lähetuskohas viibimise ajal tasuta toitlustamine, võib lähetuskorraldusega vähendada lähetuse päevaraha määra kuni 70%. Päevaraha määra vähendamine fikseeritakse lähetuskäskkirjas.

  (3) Ühe lähetuse kulusid seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ei saa hüvitada üheaegselt nii kuludokumentide kui ka isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise maksmisega.

  (4) Lähetataval on õigus nõuda lähetuskuludeks avanssi lähetuskulude eeldatavas suuruses või selle mittesaamisel keelduda lähetusest.

  (5) Lähetuskulude hüvitise summa kantakse vastavalt lähetatu soovile tema arveldusarvele. Lähetuskulude hüvitatavat summat vähendatakse saadud avansi võrra. Kui lähetatu tegelikud lähetuskulud on avansina saadud summast väiksemad, peetakse avansi enammakse lähetatu kirjalikul nõusolekul kinni palgast või kannab lähetatu kasutamata avansisumma üle vallavalitsuse arveldusarvele või maksab kassasse. Lähetuskulude hüvitamise või avansi tasaarvelduse tähtajaks on üks kuu, arvates lähetuse aruande raamatupidamisele esitamise päevale järgnevast tööpäevast. Lähetuskulude väljamakse teostatakse pärast käskkirja esitamist raamatupidamisele.

  (6) Kui lähetuse käskkirjas määratakse isikliku sõiduauto kulude hüvitamine kuludokumentide alusel, siis hüvitatakse sõiduauto lähetuses kasutamisega seotud täiendavalt tekkinud kulud (kütus, parkimine, teedemaks, laevapiletid, täiendav kindlustus), välja arvatud remondi- ja hoolduskulud. Kütuse ostmist tõendav kuludokument võib erineda lähetuse perioodist kuni viis päeva. Kütuse kulu hüvitamisel lähtutakse mõistlikust kilomeetrite arvust lähetuse sihtkohta ja tagasi ning mõistlikust kütuse kogusest läbitud vahemaale. Kuludokumentide alusel hüvitatakse isikliku sõiduauto kulusid ainult lähetuse puhul, mitte muude töösõitude puhul.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Halliste Vallavolikogu 30. märtsi 2015. a määrus nr 7 „Halliste Vallavolikogu liikmete, vallavanema ja Halliste Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Lähetuse aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json