Teksti suurus:

Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjade muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 14

Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjade muutmine

Vastu võetud 18.06.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel ja kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 12 lõikega 1 ning § 13 lõigetega 1-3.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 29. mai 2007 määruse nr 18 "Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjad" tekstis tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠3. Lugejaks registreerimine

(1) Lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Lugejate andmebaasi kantakse järgmised lugeja isikuandmed ja raamatukogu nõudel kuni 18-aastase isiku puhul ka lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:

1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg
3) elukoht (postiaadress)
4) telefoninumber
5) elektronposti aadress, kui see on olemas
(2) Rahvaraamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi, andes allkirja registreerimiskaardile. Lugeja saab raamatukogust lugejapileti. Lugejapiletit võib asendada isikutunnistus ehk ID-kaart.
(3) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Lugejaandmeid kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel parandatakse.Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.
(4) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja ei ole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni.“;

2) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Teavikute laenutustähtaeg on üldjuhul 21 päeva. Kahe viimase aasta perioodiliste väljaannete laenutustähtaeg on 7 päeva. Raamatukogus olev teatmekirjandus, ajalehed ja ajakirjade jooksva aasta viimane number on kasutamiseks kohapeal.“;

3) paragrahvi 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json