HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 27

Pärnu Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 20.06.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 6 “Pärnu linna põhimäärus” § 47 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Huvikooli täielik nimi on Pärnu Muusikakool (edaspidi muusikakool).

  (2) Muusikakool tegutseb aadressil Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aida tn 4, 80010.

§ 2.   Õiguslik alus ja seisund

  (1) Muusikakool on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mille põhitegevuseks on huvihariduse omandamise võimaldamine muusika valdkonnas.

  (2) Muusikakool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

  (3) Muusikakooli tegevust koordineerib linnavalitsuse haridusosakond (edaspidi haridusosakond).

§ 3.   Sümboolika ja pitsat

  (1) Muusikakooli sümboolikas kasutatakse Pärnu linna sümboleid.

  (2) Muusikakooli sümboolikas võib kasutada oma kujundusega logo.

  (3) Muusikakoolil on oma pitsat.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Muusikakooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Pärnu linnavolikogu (edaspidi volikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  (1) Muusikakooli tegevuse põhieesmärgiks on luua võimalusi laste ja noorte mitmekülgseks arenguks ja valmistada soovijaid ette professionaalseks muusikaõppeks.

  (2) Muusikakooli tegevuse eesmärgiks on võimaldada huviharidust, mis:
  1) pakub muusikaga tegelemise rõõmu, eduelamusi ja tunnustust;
  2) toetab arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja aktiivsust;
  3) on avatud, positiivne ja julgustav ning arendab sotsiaalseid oskusi;
  4) arendab loovust ja annab kogemusi ühistööks läbi kollektiivse musitseerimise;
  5) on toeks eesti rahvuskultuuri ning Pärnumaa muusikatraditsioonide säilitamisel ja arendamisel.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Muusikakooli põhiülesandeks on laste ja noorte muusikaalase võime avastamine ja kavakindel arendamine iga õppuri individuaalsust, töövõimet ja tulevikusoove arvestades.

  (2) Muusikakooli ülesanneteks on:
  1) huviharidusstandardist lähtuva huvihariduse andmine lastele ja noortele;
  2) vabaharidusliku koolituse võimaldamine täiskasvanud õppijaile;
  3) noore arengu toetamine lähtuvalt noorsootöö põhimõtetest;
  4) kontsertide, õppelaagrite, konkursside, õppereiside ning muude põhitegevusega seotud ürituste korraldamine;
  5) põhitegevusega seotud erinevate kursuste ja täienduskoolituste korraldamine;
  6) muusikakooli töö- ja õpikeskkonna arendamine ja kaasajastamine;
  7) koolitöötajatele erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamise võimaldamine;
  8) Pärnu linna haridusasutuste koostöös osalemine.

  (3) Muusikakooli õppekavavälisteks tegevusteks on:
  1) nõustamine ja koostöö koordineerimine muusikahariduse valdkonnas linnas ja maakonnas;
  2) teenuste (sh tasuliste teenuste) osutamine muusika valdkonnas.

§ 7.   Arengukava

  (1) Muusikakooli järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt viieks aastaks.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) muusikakooli visioon, missioon ning arengu põhisuunad;
  2) muusikakooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
  3) tegevuskava kaheks aastaks;
  4) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitatakse linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (4) Arengukava avalikustatakse muusikakooli veebilehel.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 8.   Struktuur

  (1) Muusikakoolis on järgmised struktuuriüksused (osakonnad):
  1) klaveriosakond;
  2) keelpilliosakond;
  3) puhk- ja löökpilli osakond;
  4) akordioni- ja kandleosakond;
  5) kitarriosakond;
  6) rütmimuusika osakond;
  7) muusikateoreetiliste ainete osakond.

  (2) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa. Muusikakoolis on järgmised õppeastmed:
  1) ettevalmistusklass;
  2) algaste;
  3) noorem aste;
  4) vanem aste.

§ 9.   Struktuuriüksuste ülesanded

  Struktuuriüksuste ülesandeks on muusikaõppe läbiviimine vastavalt õppekavale ja õppurite arengu toetamine läbi hindamise.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 10.   Õppekavad

  (1) Igal muusikakoolis õpetataval huvialal on huvihariduse standardile vastav õppekava.

  (2) Õppekava kiidab heaks õppenõukogu ja kinnitab direktor.

  (3) Huviala õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õigusaktides sätestatud korras.

§ 11.   Õppekeel

  (1) Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Muusikakooli õppekeeleks võib olla ka muu õppekeel.

§ 12.   Õppeperiood ja vaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, poolaasta, õppeaasta.

  (4) Õppevaheajad on üldjuhul üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal. Õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 13.   Õppe vormid

  Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

§ 14.   Õpperühmad

  Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.

§ 15.   Muusikakooli vastuvõtmine, muusikakoolist väljaarvamine ja muusikakooli lõpetamine

  Õppurite vastuvõtt muusikakooli toimub vastavalt huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimustele ja korrale, mille kehtestab linnavalitsus.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 16.   Direktor

  (1) Muusikakooli tegevust juhib direktor.

  (2) Direktori ülesanne on tagada muusikakooli tulemuslik töö, vastutada muusikakooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktori nimetab linnapea ettepanekul ametisse linnavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu linnapea.

  (5) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus.

  (6) Direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab linnavalitsus.

  (7) Direktor:
  1) teeb muusikakooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  3) kinnitab koolitöötajate koosseisu lähtudes kooli pidaja korraldusega kinnitatud personalikulude koosseisunormatiividest;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab asjaajamist reguleeriva korra, kodukorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  6) kinnitab õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  7) koostab eelarveprojekti;
  8) esitab üks kord aastas muusikakooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise aruande hoolekogule;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid tema pädevusse antud küsimusi.

  (8) Muusikakooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor käskkirju.

§ 17.   Õppenõukogu

  (1) Muusikakooli õppenõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustööga seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 18.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töötab õppeaastaks koostatud tööplaani alusel.

  (2) Õppenõukogu kutsutakse kokku vähemalt üks kord poolaastas.

  (3) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

  (4) Õppenõukogu kutsub kokku direktor.

  (5) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (6) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

  (7) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid kolm päeva ette.

  (8) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (9) Otsustamine õppenõukogus toimub hääletamise teel, otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks direktori hääl.

  (10) Õppenõukogu:
  1) arutab ja otsustab õppe- ja kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja kasvatustöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
  2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, annab hinnangu õppe- ja kasvatustöö tulemustele;
  3) vaatab läbi sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldusküsimused ja tulemused;
  4) otsustab õppetöös silmapaistvaid tulemusi saavutanud õppurite õppetasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastamise;
  5) nimetab pedagoogide esindajad hoolekogusse;
  6) arutab ja otsustab õppekorralduse, kodukorra, töösisekorra, asjaajamise ja muid töökorralduse küsimusi;
  7) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.

  (11) Õppenõukogu otsused protokollitakse.

§ 19.   Hoolekogu ülesanded ja koosseis

  (1) Muusikakooli hoolekogu suunab muusikakooli tegevust ja käsitleb muusikakooli arengu, juhtimise, vara ja eelarvega seotud küsimusi.

  (2) Hoolekogu, mille koosesisus on 7-9 liiget, moodustab linnavalitsus.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja esindaja, vähemalt 2 õppenõukogu poolt nimetatud koolitöötajate esindajat, vähemalt 2 lastevanemate esindajat, õppurite esindaja ja muusikakooli tegevust toetava(te) organisatsiooni(de) esindaja(d).

  (4) Lastevanemate esindajad hoolekogusse valitakse lapsevanemate üldkoosolekul.

§ 20.   Hoolekogu juhtimine ja töökord

  (1) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees.

  (2) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.

  (4) Erakorraline hoolekogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku muusikakooli direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 hoolekogu liikmetest.

  (5) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (7) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

  (8) Erakorralisest hoolekogu koosolekust informeeritakse hoolekogu liikmeid kolm päeva ette.

  (9) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Hoolekogu esimees saadab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest.

  (11) Otsustamine hoolekogus toimub hääletamise teel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (12) Hoolekogu:
  1) osaleb muusikakooli arengukava väljatöötamisel ja kooskõlastab selle;
  2) kooskõlastab muusikakooli kodukorra;
  3) kuulab ära direktori aruande muusikakooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise kohta;
  4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti;
  5) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks;
  6) teeb ettepanekuid muusikakooli arengu, tegevuse, õppekorralduse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
  7) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle.

  (13) Hoolekogu otsused protokollitakse.

6. peatükk ÕPPURID JA KOOLITÖÖTAJAD 

§ 21.   Õppurid, nende õigused ja kohustused

  (1) Muusikakooli õppuriteks on lapsed, noored ja täiskasvanud.

  (2) Lapsed ja noored, kelle elukohaks rahvastikuregistris ei ole Pärnu linn, saavad muusikakooli õppurid olla juhul, kui nende elukohajärgsed omavalitsused osalevad muusikakooli kulude katmisel.

  (3) Õppuritel on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal muusikakooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude muusikakooli töökorralduslike dokumentidega;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat õppetegevust;
  3) moodustada õpilasesindus ja osaleda selle tegevuses;
  4) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses;
  5) kasutada muid seadusega ja õigusaktidega kehtestatud õigusi.

  (4) Õppuritel on kohustus:
  1) võtta korrapäraselt osa õppetööst õppekavas määratud mahus ja täita kohusetundlikult õppeülesandeid;
  2) järgida kodukorda;
  3) hoida muusikakooli valduses ja kasutuses olevat vara;
  4) täita seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud kohustusi.

§ 22.   Koolitöötajad, nende õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad (õpetajad) ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate töökorralduslikud õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse muusikakooli töökorralduse reeglitega.

  (3) Koolitöötaja konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja ametijuhendi ja töölepinguga.

7. peatükk ASJAAJAMINE, FINANTSEERIMINE JA MAJANDAMINE, JÄRELEVALVE 

§ 23.   Asjaajamise alused

  Muusikakooli asjaajamine toimub direktori käskkirjaga kinnitatud asjaajamist reguleeriva korra kohaselt.

§ 24.   Finantseerimise alused

  (1) Muusikakoolil on oma eelarve, mille kinnitab kooli pidaja.

  (2) Eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, muusikakooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulust, teistelt omavalitsustelt laekunud summadest ja muudest vahenditest.

  (3) Muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (õppetasud) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (hinnakirja) kehtestab linnavalitsus.

  (4) Muusikakooli raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

  (5) Muusikakooli rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 25.   Majandamise alused

  (1) Muusikakooli majandamine toimub lähtuvalt muusikakooli eelarvest.

  (2) Majandamiskulude määramisel on aluseks linnavalitsuse kinnitatud linnavalitsuse hallatavate asutuste finantseerimise alused ning linnavalitsuse ja SA Eesti Kontsert vastavad kokkulepped.

  (3) Muusikakoolile kooli pidaja poolt antud vara valdamine ja kasutamine toimub volikogu poolt määratud korras.

§ 26.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet muusikakooli ja muusikakooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE VÕI TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 27.   Ümberkorraldamine

  Muusikakooli ümberkorraldamine käesoleva põhimääruse mõistes on huvikoolide ühinemine või jagunemine.

§ 28.   Tegevuse lõpetamine

  Muusikakooli tegevus lõpetatakse juhul:
  1) kui muusikakooli registreering tunnistatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga kehtetuks;
  2) kui muusikakooli ei ole võimalik finantseerida;
  3) kui muusikakooli tegevuseks puudub vajadus;
  4) muude õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

§ 29.   Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kord

  (1) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Muusikakooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Muusikakooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne muusikakooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 30.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 20. märtsi 2008 määruse nr 9 „Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine” lisa nr 1 „Pärnu Muusikakooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 31.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json