Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2019. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 41

Pärnu linna 2019. aasta eelarve

Vastu võetud 10.01.2019 nr 1
RT IV, 16.01.2019, 3
jõustumine 19.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2019RT IV, 28.06.2019, 3001.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2019. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2019. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]
  2) põhitegevuse tulude eelarve vastavalt lisale 2;
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]
  3) põhitegevuse kulude eelarve vastavalt lisale 3;
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]
  4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]
  5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5.
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Käesoleva määruse lisa 1 „Pärnu linna 2019. a eelarve koondeelarve“ muude tegevuskulude eelarve sisaldab linnavalitsuse reservfondi suurusega 290 000 eurot. Reservfond on planeeritud finantsjuhtimisteenistuse põhitegevuse kulude eelarve koosseisus.

  (3) Käesoleva määruse lisa 4 „Pärnu linna 2019. a eelarve investeerimistegevus“ materiaalse põhivara soetuse ja renoveerimise eelarve planeeritakse koos soetusega kaasneva käibemaksukuluga.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) kinnitada ja täpsustada Pärnu linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite, saadud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite ja annetuste jaotus linnavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste, eelarvepositsioonide ning vajaduse korral majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
  2) kinnitada linnavalitsuse struktuuriüksuste eelarves planeeritud palgavahendite reservis ette nähtud vahendite jaotus linnavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes;
  3) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga kuni 1 500 000 eurot, kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  4) võtta eelarvelaenu 2 820 000 eurot OP Corporate Bank laenu (laenuleping nr 88500693) ja Danske Bank laenude (laenulepingud nr KL-120314PA/2, KL-120314PA/1, KL-030715PA/1 ja KL-030715PA/2) osaliseks refinantseerimiseks, tagastamise lõpptähtaeg on 31.12.2024;
  5) võtta eelarvelaenu 5 032 050 eurot eelarves kavandatud põhivara soetuse finantseerimiseks, tagastamise lõpptähtaeg on 31.12.2024.
  6) võtta laenu 120 000 eurot spordi- ja terviseradade arendamise (Reiu-Raeküla terviserada) sildfinantseerimiseks, tagastamise lõpptähtaeg 31.12.2022.
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]

§ 3.   Eelarve täitmine

  (1) Linnavalitsuse struktuuriüksus ning hallatav asutus võivad teha tehinguid ainult eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 24, § 26 lg 4 punktis 4 ning lõigetes 6 ja 61 nimetatud juhtudel.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

§ 4.   Eelarve täitmise erisused

  (1) Käesoleva määruse lisas 3 „Põhitegevuse kulud“ välja toodud tööjõukulude kokkuhoiu arvel on linnavalitsuse struktuuriüksusel ja hallataval asutusel lubatud katta teisi tegevuskulusid tingimusel, et kõik kavandatud tegevused on teostatud ja kokkuhoid on saavutatud säästliku majandamise tulemusena.

  (2) Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2019. eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi, millest on maha arvatud põhitegevuse tulude eelarve alatäitmise summa ja liidetud põhitegevuse tulude ületäitmise summa, võib kavandada 2020. aasta lisaeelarves linnavalitsuse poolt määratud proportsiooni alusel põhitegevuse kuludeks või põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks tingimusel, et kõik 2019. aastaks kavandatud tegevused on teostatud ja kulude kokkuhoid on saavutatud säästliku majandamise tulemusena.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi summasse ei arvestata:
  1) saadud sihtotstarbeliste ja tegevustoetuste ning lapsevanemate toitlustamistasude arvel tehtavate kulude jääki;
  2) kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikuludeks planeeritud vahendite jääki.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhitegevuse tulude ala- või ületäitmise summas ei arvestata:
  1) sihtotstarbeliste ja tegevustoetuste ning lapsevanemate toitlustamistasude tulu üle- või alatäitmist;
  2) teistelt kohalikelt omavalitsustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemise tulu üle- või alatäitmist;
  3) kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikulude tulu üle- või alatäitmist;
  4) koolieelsete lasteasutuste osalustasude tulu üle- või alatäitmist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Koondeelarve
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]

Lisa 2 Põhitegevuse tulud
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]

Lisa 3 Põhitegevuse kulud
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]

Lisa 4 Investeerimistegevus
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]

Lisa 5 Finantseerimistegvus
[RT IV, 28.06.2019, 30 - jõust. 01.07.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json