Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Anija valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.01.2022, 9

Anija valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 20.06.2019 nr 58
RT IV, 28.06.2019, 58
jõustumine 01.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.01.2022RT IV, 28.01.2022, 231.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 ja § 36 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Anija valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on heakorra ja puhtuse tagamine kogu valla territooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Anija valla kaevetööde eeskirjaga.

  (4) Jäätmekäitlust valla territooriumil reguleerib Anija valla jäätmehoolduseeskiri ja Anija valla jäätmekava.

  (5) Lemmikloomade pidamise nõudeid reguleerib Anija valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri.

  (6) Puude ja põõsaste mahavõtmist ja kärpimist reguleerib Anija valla raietööde eeskiri.

  (7) Veevarustuse ja kanalisatsiooni kasutamise nõudeid reguleerib Anija vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri.

  (8) Reovee kohtkäitlust ja äravedu reguleerib Anija valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.

  (9) Anija valla kalmistute kasutamise korda reguleerib Anija valla kalmistute kasutamise eeskiri.

  (10) Avalike ürituste korraldamist ja pidamist reguleerib Anija valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord.

  (11) Välireklaami paigaldamist ja likvideerimist reguleerib Anija valla välireklaami paigaldamise eeskiri.

§ 2.   Mõisted

  (1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus, territoorium ja maatüki olulised osad.

  (3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

  (4) Puhastusala on kinnistuga piirnev territoorium kuni naaberkinnistu, tänava või tee servani, kaasa arvatud kõnnitee v.a Kehra linna, Lehtmetsa küla ja Alavere küla kortermajade puhastusalad, mille suurused on määratud lähtudes igast konkreetsest korterelamust eraldi ning mille illustreeriv kaart on kättesaadav valla veebilehelt.
[RT IV, 28.01.2022, 2 - jõust. 31.01.2022]

  (5) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, lume koristamine ja libedusetõrje teostamine, muru/rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine.

  (6) Grafiti on hoonele, rajatisele, või teele kantud pildid või tekstid.

  (7) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

§ 3.   Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  Vallavalitsus korraldab ja koordineerib:
  1) valla omandis olevate teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste ja haljasalade heakorratööde teostamist;
  2) valla omandis olevate mänguväljakute hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  3) valla omandis või kasutuses olevate avalike jäätmekonteinerite paigaldamist ja hooldust ning regulaarset tühjendamist;
  4) valla avaliku tualeti haldamist;
  5) valla üldkasutatavas supluskohas heakorratöid ja tagab vajaliku rannainventari olemasolu suplusperioodil;
  6) tänavanimedega siltide ja viitade paigaldamist;
  7) valla omandis olevate bussiootepaviljonide hooldust;
  8) tänavakaubanduse alal heakorratööde teostamist;
  9) valla omandis olevate sildade hooldust ja tagab nende vastavuse tehnilistele nõuetele;
  10) avalikes kohtades või valla omandis olevate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrashoidu ning juurdepääsu nendeni.

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Heakorratöid tuleb teostada kinnistul ja puhastusalal aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb koristada kohe.

  (2) Veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest teatada koheselt Päästeametile, tee kahjustamisest tee valdajale.

  (3) Liiklusväliseks otstarbeks võib avalikult kasutatavat teed kasutada üksnes tee omaniku kirjalikul loal ja tema kehtestatud tingimustel.

  (4) Avalikult kasutataval kohalikul teel liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb esitada taotlus Anija Vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist.

  (5) Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud. Tee omanik ja tee kaitsevööndi omanik võivad nõuda tee või selle kaitsevööndi kahjustajalt või risustajalt teehoiukulude katteks hüvitist.

  (6) Kõikide tänavakujunduselementide paigaldamine tuleb kooskõlastada eelnevalt valla arhitektiga ning nende korrasoleku tagab omanik või paigalduse tellija.

  (7) Haljasaladel, mänguväljakutel, staadionil ja samuti teedel, mis ei ole ette nähtud liiklusvahendiga liiklemiseks, on liiklemine ja parkimine keelatud, välja arvatud omaniku loal.

  (8) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud teostama mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi.

  (9) Avaliku ürituse korraldajal tuleb tagada vajalik hulk välikäimlaid ja jäätmemahuteid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi.

  (10) Välistrepid peavad olema puhastatud ja talvisel ajal tuleb vältida libeduse teket.

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud kinnistul ja puhastusalal:
  1) hoidma korras kinnistul asetsevad hooned ja rajatised ning koristama prahti ning takistama umbrohu leviku;
  2) puhastama regulaarselt prahist truubid, kraavid, restid, rentslid ja äravoolukaevude kaaned, keldriakende valgustusšahtid jne ning tühjendama prügist väikeurnid;
  3) maatulundusmaa õuemaal, tootmismaal, ärimaal ja elamumaal niitma rohu (rohu kõrgus ei tohi ületada 15 cm), kärpima puude/põõsaste oksi, pügama hekke ning raiuma kuivanud, haiged ning inimese tervist ja vara ohustavad puud;
  4) koristama varisenud puulehed ja prahi kõnniteelt ja õuemaalt;
  5) territooriumi reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle koheselt koristama. Juhul kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha või süüdlane keeldub koristamast, peab territooriumi koristama selle omanik;
  6) tiheasustusaladel talvel libeduse tõrjeks kasutatud puistematerjali koristama kevadel pärast lume sulamist;
  7) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, fassaadielemendid peavad olema terved ja vastama ehitusprojektile;
  8) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu (soovitavalt kindlustades nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal);
  9) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, vajadusel ohtliku hoone lammutama, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  10) tagama tuleohutuse vastavalt tuleohutuse seadusele ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  11) talvisel ajal hoidma kõnniteed, trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel teostama libedusetõrjet oma kinnistu või korrusmajade ees ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  12) vajadusel vedama koristatud lume ja jää ettenähtud kohta;
  13) eemaldama katustele ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume, jääpurikad liiklejale ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  14) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsud nendeni;
  15) omama kehtivat jäätmete prügiveolepingut, jäätmete paigutamiseks prügikonteinereid, kindlustama konteinerite õigeaegse tühjendamise;
  16) kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud kaitse-eeskirjadest;
  17) säilitama ja vajadusel tähistama kinnistu piirimärgid;
  18) hoidma tekkivat müra lubatud piires ja järgima öörahu;
  19) heiskama riigilipu vastavalt Eesti lipu seadusele;
  20) mitte paigutama mitmekorteriliste elamute trepikotta ja koridori mööblit, kaste või muid esemeid.

§ 6.   Heakord kauplemisel ja teenindamisel

  (1) Kauplemisel tuleb hoida korras kogu kauplemisest mõjutatud ümbrus.

  (2) Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte või isik peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist.

  (3) Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb ümbrus kohe korrastada.

  (4) Avalike ürituste korraldajad peavad tagama tuleohutuse, paigaldama piisava arvu prügikaste ja territooriumi korrastamise 12 tunni jooksul alates ürituse lõpetamisest.

  (5) Tänavakaubanduspunkti (haagis, kiosk, lett jne) omanik on kohustatud paigaldama selle ainult vallavalitsuse poolt lubatud kohta.

§ 7.   Heakord avalikes kohtades

  Avalikes kohtades on keelatud:
  1) igasugune reostamine, igasuguse prahi mahaloopimine, samuti selle loopimine tänavalt aedadesse või toppimine sobimatutesse kohtadesse, põlevate suitsukonide ja muude põlevate esemete panek prügikastidesse;
  2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mis tahes muul viisil kahjustamine;
  3) puude, põõsaste, lillede, õite ja okste murdmine, lõikamine (v.a. volitatud töötaja) või muul viisil kahjustamine, samuti teekatte ja murukamara kahjustamine;
  4) liiklusvahenditega liiklemine ja parkimine murul, haljasalal, staadionil, mänguväljakul, ning samuti teedel või muudes kohtades, kus ei ole ettenähtud liiklusvahendiga liiklemine v.a. omaniku loal;
  5) parkida romusõidukit avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õueosas, korterelamu maal ja puhastusalal ilma korterelamu ühistu loata;
  6) pinkidele, piiretele ja puude otsa ronimine;
  7) telkimine selleks ette valmistamata kohtades v.a. omaniku loal;
  8) lahtise tule kasutamine väljaspool hooneid või rajatisi selleks ette valmistamata (ja vallavalitsusega kooskõlastamata) kohtades;
  9) pinkide, tõkkepiirete, reklaamtahvlite, viitade, vitriinide ja igasuguste väikevormide paigaldamine vallavalitsuse loata;
  10) omaniku loata grafiti tegemine;
  11) taristu objektide mittesihipärane kasutamine.

§ 8.   Anija valla haldusalal keelatud tegevused

  Anija valla haldusalal on keelatud:
  1) tiheasustusaladel paigaldada hoonete fassaadile sobimatuid ja heale tavale mittevastavaid esemeid;
  2) asulates ehitada ümber rõdusid, kuivatada pesu jm esemeid rõdu piirdest kõrgemal;
  3) tiheasustusalal vallavalitsuse loata ehitada ja paigaldada kuure, metallgaraaže jms ehitisi või rajatisi;
  4) tiheasustusaladel paigutada küttepuid, ehitusmaterjale jms väljapoole kinnistu piire, kooskõlastamata maavaldajaga, samuti paigutada neid õues korratult ja laduda vastu kasvavaid puid;
  5) vallavalitsuse loata tarastada kortermajade juures olevaid maid;
  6) jäätmetega kütmine v.a töötlemata puit, paber ja papp;
  7) mürgiseid aineid sisaldava prahi ning autokummide põletamine;
  8) väetada aiamaid komposteerimata fekaalidega;
  9) lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sademeveetorustikku vanaõli ja muid määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid, samuti sõnnikut ja virtsa ning muid keskkonnale ohtlikke aineid, kui neid ei kasutata Keskkonnaameti poolt lubatud eesmärkidel;
  10) koguda ja ladustada prügi selleks mitteettenähtud kohtadesse ja viisil;
  11) paigaldada ilma projektita ja/või keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütuse mahuteid ja -süsteeme;
  12) väljaspool krundi piire maa-ala kasutamine ilma omaniku loata.

§ 9.   Nõuded veekogudel

  Veekogudel on keelatud:
  1) kasutada ujumiseks selleks mitte ettenähtud vahendeid;
  2) supelda ebakaines olekus;
  3) reostada supelkohti ja rikkuda või lõhkuda supluskohtade inventari;
  4) kuni 15 aasta vanustel lastel sõita paadiga ilma täisealise saatjata;
  5) ronida tehniliste hoiatusmärkidele (poid, lipud), neid rikkuda või vastava loata teisaldada;
  6) suplejatele määratud kohtades liigelda sõidu- või veovahendiga (v.a. alarmsõidukid), sõita veesõidukiga ujumispiirkondades;
  7) veekogudes liigelda mootorsõidukiga rikkudes veeseaduses kehtestatud nõudeid ja territooriumi valdaja kehtestatud tingimusi;
  8) kahjustada vesiroose ja muid kaitsealuseid taimi;
  9) ujutada loomi supelkohtades;
  10) pesta mootorsõidukit veekogudes ning lähemal kui 50 meetrit veepiirist;
  11) liiklusvahenditega k.a haagisega liiklemine ja parkimine veekogu äärsetel haljasaladel või veekogu piirist 20 meetri ulatuses väljapoole teid.

§ 10.   Ehitusobjektide ja kommunikatsioonide korrashoid

  (1) Ehitusobjektid peavad olema varustatud korraliku piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile. Teisaldatavate soojakute paigaldamine peab olema kooskõlastatud maavaldajaga. Ehitusobjektil peab olema info tööde tegijate kohta.

  (2) Ehitus -, remondi - ja kaevetööde tegijad on kohustatud:
  1) järgima ehitusseadustikus ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korda;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed;
  3) vältima objektilt pori, prahi, ehitusmaterjali sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu -ja kõnniteedele;
  4) pärast tööde lõpetamist heakorrastama objekti ja selle ümbruse.

  (3) Vallale kuuluvatel maadel võib kaevetöid võib teha vallavalitsuse kaevetööloa alusel. Ehitiste ja polügonomeetriavõrgu punktide kaitsevööndis võib kaevetöid teha ainult ehitise omaniku esindajate loal või järelvalvel.

  (4) Pärast kaevetöid tuleb taastada ümbruse heakord ning lõpetada kaevetööluba.

  (5) Kommunikatsioonide vigastustest tuleb vigastuse põhjustajal või selle avastajal viivitamatult informeerida vastava kommunikatsiooni valdajat ja vallavalitsust. Avariidest põhjustatud antisanitaarse või ohtliku olukorra likvideerib ja teeb heakorratööd süüdlane (viimase puudumisel kommunikatsiooni valdaja).

  (6) Tee omanikul on õigus teatud ajaks piirata liiklust või tee liikluseks sulgeda pinnase sulamise, vihma või muude tegurite tõttu, mille mõjul on tee konstruktsioon nõrgenenud, liiklus võib teed kahjustada või kui liigelda on ohtlik. Tee sulgemisest või liikluse piiramisest teavitab tee omanik tee kasutajaid neile kättesaadaval viisil. Koheselt peab ohtlikust olukorrast teavitama vallavalitsust.

  (7) Avalikult kasutataval teel liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb esitada taotlus Anija Vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist.

§ 11.   Aiamaade kasutamise kord

  (1) Aiamaa kasutusse andmist ja aiamaa kasutamise lõpetamist korraldab OÜ Velko AV aiamaa kasutajaga sõlmitava lepingu alusel.

  (2) Aiamaa kasutaja on kohustatud:
  1) kasutama aiamaad sihipäraselt, järgides head põllumajandustava ning täites agrotehnilisi ja keskkonnakaitse nõudeid;
  2) hoidma aiamaa ja sellega piirneva ala (kuni 2 m) prahist puhtana;
  3) maaharimistöödel jälgima, et aiamaaga piirnevale teele ei satuks mulda ning korras hoidma aiamaaga piirnevad teerajad;
  4) aiamaaga piirneva avaliku tee või haljasala võimaliku rikkumise korral tee või haljasala seisukorra koheselt taastama;
  5) taimekasvatusperioodi lõppedes aiamaa koristama, komposteerima biolagunevad jäätmed oma kasutuses oleval aiamaal;
  6) tagama oma kasutuses oleval aiamaal heakorra, prügi tuleb viia selleks ettenähtud kohta;
  7) hoidma väetist, veepaake, -tünne jm objekte kasutusse antud aiamaa piirides;
  8) arvestama teiste aiamaade kasutajatega;
  9) maa kasutajal on kohustus tasuda kõik kulud, mis on maa kasutamisega seotud;
  10) järgima tuleohutusnõudeid.

  (3) Aiamaa kasutajal on keelatud:
  1) istutada aiamaale puid;
  2) rajada maa-aluseid ja -pealseid ehitisi ja vundamente, v.a kerge konstruktsiooniga ja korraliku välimusega kasvuhooneid. Aiamaale rajatavad objektid ei tohi varjutada naabermaatükke päikese eest;
  3) tarastada kasutatavat aiamaad;
  4) pidada aiamaal koduloomi ja -linde;
  5) hoida aiamaal avaliku teega piirnevas küljes orgaanilist väetist, veepaake, -tünne jm teehooldust takistavaid objekte;
  6) aiamaa kasutusse andmine või rentimine teistele isikutele.

  (4) Aiamaa kasutajal on lubatud:
  1) kasvatada aiamaal põllu- ja aiasaadusi, lilli, marju jmt ning istutada aiamaale väikesekasvulisi põõsaid;
  2) rajada aiamaale kerge konstruktsiooniga ja korraliku välimusega kasvuhooneid;
  3) kasutada maa harimiseks mehhanisme.

§ 12.   Koormise olemus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Koormis on füüsiliste või juriidiliste isikute kohustus teha heakorratöid eeskirja täitmiseks ja heakorratööde tegemine puhastusaladel.

  (2) Kohustuslikud heakorratööd eeskirja täitmiseks on sätestatud eeskirja paragrahvides 4 ja 5.

  (3) Kohustatud isik võib oma kulul lasta koormise täita teisel isikul, kuid jääb ise koormise täitmise eest vastutavaks.

  (4) Kohustuslikud heakorratööd tuleb teha mõistliku aja jooksul, kui käesolevas eeskirjas ei ole sätestatud teisiti.

  (5) Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel vabastada isikuid koormise täitmisest või muuta koormise täitmise ulatust või tingimusi.
[RT IV, 28.01.2022, 2 - jõust. 31.01.2022]

§ 13.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, keskkonnainspektsioon, päästeamet ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Eeskirja täitmist kontrollivad, õiguserikkumise asju arutatavad ja väärtegu menetlevad seaduses ettenähtud alustel politseitöötajad ja vallavalitsuse ametnikud vastavalt oma pädevusele.

  (3) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstis välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstis välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json