Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjad

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 72

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Harju Maakonnaraamatukogu kasutamise eeskirjad

Vastu võetud 29.05.2007 nr 18
jõustumine 01.06.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2019RT IV, 28.06.2019, 1401.07.2019

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Harju Maakonnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Eriteenused (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest) on tasulised. Eriteenuste hinnakirja kinnitab Keila Linnavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (3) Avaliku internetipunkti kasutamine on tasuline, v.a avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Interneti kasutamist raamatukogus reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud internetitöökoha kasutamise eeskiri.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Lugejate andmebaasi kantakse järgmised lugeja isikuandmed ja raamatukogu nõudel kuni 18-aastase isiku puhul ka lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
3) elukoht (postiaadress);
4) telefoninumber;
5) elektronposti aadress, kui see on olemas.

  (2) Rahvaraamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja tingimusi, andes allkirja registreerimiskaardile. Lugeja saab raamatukogust lugejapileti. Lugejapiletit võib asendada isikutunnistus ehk ID –kaart.

  (3) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Lugejaandmeid kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel parandatakse.Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

  (4) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja ei ole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni.
[RT IV, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Keila linn;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (2) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab Keila Linnavalitsus.

  (3) Teavikute laenutustähtaeg on üldjuhul 21 päeva. Kahe viimase aasta perioodiliste väljaannete laenutustähtaeg on 7 päeva. Raamatukogus olev teatmekirjandus, ajalehed ja ajakirjade jooksva aasta viimane number on kasutamiseks kohapeal.
[RT IV, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

  (4) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava raamatu saamiseks järjekorda.

  (5) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (6) [Kehtetu - RT IV, 28.06.2019, 14 - jõust. 01.07.2019]

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 6.   Lugeja kohustused

  (1) Kojulaenutamine toimub isikliku lugejapileti või ID kaardi alusel. Lugejapiletit on keelatud anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu.

  (2) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teatama raamatukogu töötajale. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.

  (4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Laenutustähtpäeva võib pikendada kohapeal, telefoni ja e-posti teel kui teavikuid ei vaja teised lugejad. Raamatuvõlgnevus ei aegu.

  (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust ning kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

  (7) Lugeja on kohustatud täitma raamatukogu kasutamise eeskirju.

§ 7.   Lugeja vastutus

  (1) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,03 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

  (2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses.

  (3) Lugejalt, kes ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse raamatukogust teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

  (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb Keila Linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Keila Linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks Täitemenetluse seadustiku sätestatud korras.

  (6) Keila Linnavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

  (7) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2, § 4 lõikes 1, § 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud summad laekuvad Keila linna eelarvesse.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. juunil 2007. a.

/otsingu_soovitused.json