HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Orava Kooli põhimäärus

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2019, 89

Orava Kooli põhimäärus

Vastu võetud 25.06.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 1 ja lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 2 ja Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 77 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimi on Orava Kool.

§ 2.   Kooli asukoht

  Orava Kool asub Võru vallas ja tegutseb aadressil Solda tee 22/1, Orava küla, Võru vald 64101, Võru maakond.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) Orava Kool (edaspidi Kool) on Võru valla munitsipaalkoolina tegutsev üldhariduskool, mis loob võimalused koolikohustuse täitmiseks, põhihariduse ja alushariduse omandamiseks.

  (2) Kool on ühtse asutusena tegutsev põhikool ja koolieelne lasteasutus.

  (3) Kool juhindub üldhariduskooli tegevuse osas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning koolieelse lasteasutuse tegevuse osas koolieelse lasteasutuse seadusest, samuti Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Põhikoolis toimub õppetöö I – III kooliastmes.

  (5) Koolieelses lasteasutuses on vähemalt üks rühm.

2. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 4.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
  2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  3) kehtestab kooli õppekava;
  4) annab oma pädevuse piires välja käskkirju, teostab tehinguid ja sõlmib lepinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks;
  5) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  6) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  7) kinnitab vallavalitsuse kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  8) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  10) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  11) täidab teisi seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega talle antud ülesandeid;
  12) on aruandekohustuslik hoolekogu ja vallavalitsuse ees.

§ 5.   Õppenõukogu

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks, analüüsimiseks, hindamiseks ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemiseks tegutseb koolis õppenõukogu.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on koolieelse lasteasutuse ja põhikooli õpetajad. Kooli õppenõukogusse peab kuuluma vähemalt üks koolieelse lasteasutuse õpetaja.

§ 6.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et:
  1) koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga;
  2) kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab volikogu. Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu ülesanded on:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli ja koolieelse lasteasutuse kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppe- ja arendusjuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  11) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid koolieelses lasteasutuses lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  17) osaleb oma esindaja kaudu kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursikomisjoni töös;
  18) otsustab koolieelse lasteasutuse lapse toidukulu päevamaksumuse;
  19) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (4) Koolieelse lasteasutuse esindaja valitakse hoolekogusse rühma lastevanemate koosolekul. Lastevanemate esindaja volitus kestab hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni selle muutmise või uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (5) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus. Kooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja esindaja ja valla esindaja.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSALUSED 

§ 7.   Hariduse liik ja tase

  (1) Põhikoolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatava hariduse tase on alus- ja põhiharidus.

§ 8.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 9.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Koolis toimub statsionaarne õpe.

  (2) Kool koostab põhikooli riikliku õppekava ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel põhikooli ja koolieelse lasteasutuse õppekavad, mis on õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendid.

  (3) Koolieelse lasteasutuse ja põhikooli õppekavad kehtestab direktor käskkirjaga.

  (4) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

  (5) Koolieelse lasteasutuse õppekava läbinud lapsele annab kool välja sellekohase koolivalmiduskaardi. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (6) Kooli lahtioleku aja ja selle erisused kinnitab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (7) Põhikooli õpilaste õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.

  (8) Koolivaheajad ning eksamiperioodid määrab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (9) Kooli õppekava määrab õppe eesmärgid ja õppeaja kestuse, õppeainete loendi ja mahu, ainekavad, õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise korra.

  (10) Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (11) Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks moodustatakse põhikoolis rühmi ja klasse, et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis.

  (12) Kool kannab laste ja õpilaste andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (13) Põhikooli lõpetamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud põhikooli lõpueksamite korraldamise ning põhikooli lõpetamise tingimustele ja korrale.

  (14) Koolieelse lasteasutuse igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse õppekava, kohalikku kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Koolieelse lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (15) Põhikool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

  (16) Lapse ja õpilase haridusliku erivajaduse väljaselgitamiseks ja vajaliku toe pakkumiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle rakendamist korraldab direktor.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 10.   Õppekavavälise tegevuse korraldus koolis

  (1) Õppekava toetavateks õppekavavälisteks tegevusteks on huvitegevus, pikapäevarühmas, ringides ja stuudiotes korraldatav tegevus.

  (2) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste töökorraldus kinnitatakse päevakavas.

  (5) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

5. peatükk LASTE NING VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Koolieelse lasteasutuse laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Koolieelse lasteasutuse lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta,
  5) kasvatamist, õpetamist ja hoidmist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda direktori, hoolekogu või õppenõukogu poole.

  (3) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma lapse toidukulu päevamaksumuse;
  4) asuma lasteaia õppevahendite kulu ehk õppemaksu vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras;
  5) informeerima lasteaeda lapse tervisehäiretest;
  6) viima haigestunud lapse esimesel võimalusel koju.

6. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Põhikooli õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) kasutada klassi- ja koolivälises töös tasuta oma kooli ruume, rajatisi ning õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid ning muid vahendeid;
  2) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta;
  3) osaleda kooli õpilasesinduse valimisel;
  4) võtta osa huvitegevusest koolis;
  5) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise osas;
  6) omada ja kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Õpilasel on kohustus:
  1) täita koolikohustust ja osaleda õppetöös vastavalt õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) täita kooli kodukorda;
  3) hoida kooli head mainet, käituda väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
  4) heaperemehelikult hoida kooli kasutuses olevat vara.

§ 13.   Õpilasesindus

  (1) Õpilasel on õigus kandideerida õpilasesindusse, kuhu kuuluvad 6.-9. klasside esindajad.

  (2) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor järgmistel alustel:
  1) klassidest 6.-9. valib iga klass salajase hääletamise teel õpilasesindusse kuni 2 õpilasesinduse esindajat;
  2) õpilasesindusse on õigus kandideerida igal selle klassi õpilasel;
  3) kandideerimine õpilasesindusse on vabatahtlik;
  4) õigus klassisisesel hääletamisel osaleda on kõigil selle klassi õpilastel.

  (3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (5) Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks õpilasesinduse otsusega. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Õpilasesindus on otsustusvõimeline, kui kohal viibib vähemalt 2/3 hääleõiguslikest liikmetest.

§ 14.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada teavet nii kooli- kui ka õppekorralduse kohta, oma lapse õppimise ja käitumise kohta;
  2) pöörduda kooli poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate küsimuste korral, avaldada arvamust ja teha ettepanekuid;
  3) osaleda vanemate koosolekul;
  4) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse.

  (2) Vanemal on kohustus:
  1) tagada oma lapse koolikohustuse täitmine;
  2) teavitada kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  3) teatada kooli oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) luua kodus õppimist soodustavad tingimused;
  5) teha koostööd kooliga;
  6) kasutama tugi- või mõjutusmeeteid, mida pakub kool või õpilase elukohajärgne vallavalitsus;
  7) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  8) osaleda kooli kutsel õpilase käitumise arutamisel;
  9) pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.

7. peatükk KOOLI PERSONALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15.   Kooli õpetajate ja töötajate õigused ja kohustused

  (1) Kooli personali moodustavad õpetajad ja teised töötajad.

  (2) Kooli personalil on õigus:
  1) saada erialast või pedagoogilist täienduskoolitust;
  2) kasutada kooli arvuteid ja muid tehnilisi vahendeid väljaspool otseseid tööülesandeid, kui see on seotud enesetäiendamisega ja ei takista kooli õppe-kasvatustööd.

  (3) Kooli personalil on kohustus:
  1) osaleda erialasel täiendusõppel ja kooli arengusuundade väljatöötamisel;
  2) hoida oma käitumise ja tegevusega kooli mainet.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 16.   Kooli vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Võru valla volikogu poolt kehtestatud korras.

§ 17.   Eelarve

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja valla- või linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

§ 18.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamist reguleerib kooli direktori poolt kinnitatud asjaajamise kord, mis peab vastama riigi ja valla õigusaktidega sätestatud nõuetele.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtub Kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelust ja nende täitmise korrast.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

9. peatükk KOOLI PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 19.   Põhimääruse vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab ja muudab vallavalitsus.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Juris Juhansoo
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Inga Leelanss
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json