Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Mulgi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 1

Mulgi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 16.06.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja § 35 lõike 2 alusel ja arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 20.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Mulgi Hoolekandekeskuse õiguslik seisund

  (1) Mulgi Hoolekandekeskus (edaspidi hoolekandekeskus) on Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav hoolekandeasutus. Hoolekandekeskus on Polli Hooldekodu ja Mõisaküla Hoolekandekeskuse õigusjärglane.

  (2) Hoolekandekeskus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Hoolekandekeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Mulgi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 2.   Hoolekandekeskuse aadress ja asukoht

  (1) Hoolekandekeskuse aadress on Kiikre tn 15, Mõisaküla linn, Mulgi vald, 69302 Viljandi maakond.

  (2) Hoolekandekeskus asub kahes tegevuskohas:
  1) Mõisaküla tegevuskoht aadressiga Kiikre tn 15, Mõisaküla linn, Mulgi vald, 69302 Viljandi maakond;
  2) Polli tegevuskoht aadressiga Longi tee 1, Polli küla, Mulgi vald, 69104 Viljandi maakond.

§ 3.   Sümboolika

  (1) Hoolekandekeskusel on oma nimega pitsat ja dokumendiplangid.

  (2) Hoolekandekeskusel võib olla oma sümboolika. Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab hoolekandekeskuse juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 4.   Haldusmenetlus

  Hoolekandekeskuse tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

2. peatükk HOOLEKANDEKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Hoolekandekeskuse tegevuse eesmärk

  (1) Hoolekandekeskuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine inimestele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Hoolekandekeskus on eakatele või puuetega täisealistele isikutele (edaspidi hoolealune) väljaspool kodu üldhooldusteenuse osutamiseks ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus, mis tagab seal viibivatele inimestele nende eale ja seisundile vastava igapäevaeluga toimetuleku ja hoolduse.

§ 6.   Hoolekandekeskuse ülesanded

  Hoolekandekeskuse ülesanded:
  1) pikaajalise ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamine;
  2) ajutise ööpäevaringse hooldusteenuse osutamine;
  3) hoolealuste eale ja seisundile vastava hoolduse tagamine, juhendamine ja kõrvalabi osutamine;
  4) hooldusplaanide koostamine;
  5) toitlustuse tagamine vähemalt kolm korda päevas;
  6) koostöö korraldamine tervishoiuteenuse osutajaga;
  7) hoolealuste lähedaste informeerimine ja nõustamine;
  8) hoolealustele iseseisva toimetuleku, funktsionaalse võimekuse ja elukvaliteedi toetamine ning turvalise elukeskkonna loomine hoolekandekeskuse territooriumil;
  9) huvi- ja ühistegevuste korraldamine hoolealustele;
  10) lähedase või seadusliku esindaja puudumisel hoolealuse matuse korraldamine;
  11) koostöö arendamine teiste hoolekandeasutuste ja -organisatsioonidega;
  12) muude toimetulekut toetavate toimingute ja teenuste tagamine.

§ 7.   Tegevuse põhimõtted

  (1) Hoolekandekeskus osutab teenuseid eelkõige inimestele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Mulgi vald. Teiste kohalike omavalitsuste inimesi võetakse hoolekandekeskusesse vabade kohtade olemasolul.

  (2) Hoolekandekeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (3) Hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise korra kinnitab vallavalitsus.

3. peatükk HOOLEKANDEKESKUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 8.   Hoolekandekeskuse tegevuse korraldamine

  (1) Hoolekandekeskuse tegevust juhib ja korraldab hoolekandekesksuse juhataja (edaspidi juhataja).

  (2) Hoolekandekeskuse tegevuse korraldamisel ja tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab juhatajat ametiasutus.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

§ 9.   Juhataja

  Juhataja:
  1) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning hoolekandekeskuse tulemusliku tegutsemise ja arengu;
  2) esindab hoolekandekeskust ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades hoolekandekeskuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  3) vastutab hoolekandekeskuse üldseisundi, rahaliste vahendite õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest;
  4) vastutab hoolekandekeskusele kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  5) teeb ettepaneku hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamiseks vallavalitsusele;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud hoolekandekeskuse töötajatega ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohutused ja vastutuse;
  7) kinnitab hoolekandekeskuse töötajate töötasud, määrab töötajatele palgafondi piires lisatasu ja preemiaid;
  8) kinnitab hoolekandekeskuse kodukorra, töökorralduse reeglid ning töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid;
  9) tagab hoolekandekeskuses tööohutuse ning tervishoiu alaste nõuete täitmise;
  10) annab hooldekodu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  11) korraldab hoolekandekeskuse eelarve eelnõu koostamise ja tagab selle esitamise vallavalitsusele;
  12) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid hoolekandekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  14) täidab muid vallavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 10.   Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab tema äraolekul vallavanema poolt määratud isik.

§ 11.   Hoolekandekeskuse töötajate koosseis

  (1) Hoolekandekeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Töötamine hoolekandekeskuses toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Hoolekandekeskuse vara

  (1) Hoolekandekeskuse vara moodustavad hoolekandekeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud varad (maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar jm).

  (2) Hoolekandekeskuse valduses olev vara on Mulgi valla omand.

  (3) Hoolekandekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt riigi ja Mulgi valla õigusaktidele arvestades käesolevas põhimääruses nimetatud tingimusi.

§ 13.   Hoolekandekeskuse finantseerimine

  (1) Hoolekandekeskusel on Mulgi valla eelarves alaeelarvena oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Hoolekandekeskust finantseeritakse:
  1) valla eelarvest;
  2) toetustest, annetustest;
  3) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest;
  4) tasulistelt teenustest.

  (3) Hoolekandekeskusel on õigus võtta vastu sihtannetusi ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

  (4) Hoolekandekeskuse raamatupidamisarvestust korraldab ametiasutus.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet hoolekandekeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

  (2) Hoolekandekeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 15.   Hoolekandekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hoolekandekeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Hoolekandekeskuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb hoolekandekeskuse ühinemises või jagunemises. Hoolekandekeskus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) hoolekandekeskus ühendatakse teise hoolekandeasutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus hoolekandeasutus;
  2) hoolekandekeskus liidetakse teise hoolekandeasutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) hoolekandekeskus jaotatakse vähemalt kaheks hoolekandeasutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Hoolekandekeskuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

  (4) Hoolekandekeskuse tegevus lõpetatakse:
  1) kui järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui hoolekandekeskust ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

6. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Mulgi Vallavolikogu 20.02.2019 määruse nr 83 „Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimäärus“;
  2) Mõisaküla Linnavolikogu 25.10.2012 määrus nr 26 „Mõisaküla Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise kord“;
  3) Karksi Vallavolikogu 21.12.2006 määrus nr 30 „Polli Hooldekodu põhimäärus“;
  4) Karksi Vallavolikogu 17.12.2008 määrus nr 104 „Polli Hooldekodu struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine“.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022. a.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json