HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 3

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 16.06.2022 nr 11
jõustumine 01.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude lapsevanemate (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) ühe lapse kohta kuus, päevatasu ja osaaja kasutamise põhimõtted, tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.   Kohatasu

  (1) Vanema poolt kaetava kohatasu baasmäär on 9,7% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast kuus. Tegelik kohatasu kujuneb baasmäära ja koefitsiendi korrutisena ja ümardatakse euro täpsusega.

  (2) Koefitsiendid sõltuvad lasteaia asukohast ja erisustest ning on järgmised:
  1) Pärnu linna ujulata lasteaiad, Pärnu linna ujulaga lasteaiad (juuni – august), Audru Lasteaed, Paikuse Lasteaed koefitsient 1,0;
  2) Pärnu linna ujulaga lasteaiad (jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini) koefitsient 1,25;
  3) Lindi Lasteaed-Algkool ja Jõõpre Kooli lasteaiad koefitsient 0,8;
  4) Tõstamaa Lasteaed koefitsient 0,6.

  (3) Vanemale, kelle laps käib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud lasteaias, rakendatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 kehtestatud kohatasu juhul, kui:
  1) laps on suunatud erirühma ning tal on arsti ettekirjutus ujumise vastunäidustuse kohta;
  2) laps käib sõimerühmas ja ta ei saa ujumisõpetust;
  3) lapsele ei tagata lasteaiast tulenevatel põhjustel ujumisõpetust vähemalt ühe kuu jooksul.

§ 3.   Päevatasu ja osaaja kasutamine

  (1) Vanema poolt kaetava päevatasu aluseks on käesoleva määruse § 2 alusel arvestatud kohatasu, mis on jagatud kuu keskmise tööpäevade arvuga aastas. Nimetatud päevatasu rakendatakse:
  1) lasteaeda esmakordselt tulevale lapsele esimesel kuul;
  2) lasteaiast lahkuva lapse puhul;
  3) lasteaias osaaja koha kasutamisel.

  (2) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja vanema vahel sõlmitud lepingus.

  (3) Ajutiselt, vabade kohtade olemasolul, lasteaia kohta kasutavale välisriigis elavale lapsele rakendatakse päevatasu, mille arvestuse aluseks võetakse konkreetse lasteaia tegevuskulu maksumus ja vanema poolt kaetav osa, mis on jagatud kuu keskmise tööpäevade arvuga aastas.

  (4) Ajutise koha kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja vanema vahel sõlmitud lepingus.
19.12.2022 12:48
Veaparandus - Taastatud § 3 numeratsioon. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

§ 4.   Kohatasu maksmine

  (1) Vanema poolt kaetav kohatasu tasutakse linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (2) Kohatasu arvestatakse sõltumata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus, välja arvatud juhul kui rakendatakse § 3 lõikes 1 sätestatut.

§ 5.   Kohatasust vabastamine

  (1) Vanem vabastatakse avalduse alusel tema laste kohatasu maksmisest, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

  (2) Ühest perest pärit lasteaia kohta kasutava teise lapse eest tasub vanem 80% kohatasu maksumusest.

  (3) Vanem vabastatakse kohatasust lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel kuni ühe kuu (kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Kohatasust vabastust võib kasutada kahes osas.

  (4) Kohatasust vabastamise saamiseks teavitab vanem oma soovist eelnevalt lasteaia direktorit vastavalt lasteaia kodukorrale.

§ 6.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määrus nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“;
  2) Audru Vallavolikogu 12. novembri 2015 määrus nr 23 „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine“;
  3) Paikuse Vallavolikogu 15. detsembri 2016 määrus nr 15 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“;
  4) Tõstamaa Vallavolikogu 29. juuni 2017 määrus nr 45 „Tõstamaa Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json