HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.12.2022, 8

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 16.06.2022 nr 11
RT IV, 28.06.2022, 3
jõustumine 01.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2022RT IV, 22.12.2022, 201.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude lapsevanemate (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) ühe lapse kohta kuus, päevatasu ja osaaja kasutamise põhimõtted, tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.   Kohatasu

  (1) Vanema poolt kaetava kohatasu baasmäär on 9,7% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast kuus. Tegelik kohatasu kujuneb baasmäära ja koefitsiendi korrutisena ja ümardatakse euro täpsusega.

  (2) Koefitsiendid sõltuvad lasteaia asukohast ja erisustest ning on järgmised:
  1) Pärnu linna ujulata lasteaiad, Pärnu linna ujulaga lasteaiad (juuni – august), Audru Lasteaed, Paikuse Lasteaed koefitsient 1,0;
  2) Pärnu linna ujulaga lasteaiad (jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini) koefitsient 1,25;
  3) Lindi Lasteaed-Algkool ja Jõõpre Kooli lasteaiad koefitsient 0,8;
  4) Tõstamaa Lasteaed koefitsient 0,6.

  (3) Vanemale, kelle laps käib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud lasteaias, rakendatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 kehtestatud kohatasu juhul, kui:
  1) laps on suunatud erirühma ning tal on arsti ettekirjutus ujumise vastunäidustuse kohta;
  2) laps käib sõimerühmas ja ta ei saa ujumisõpetust;
  3) lapsele ei tagata lasteaiast tulenevatel põhjustel ujumisõpetust vähemalt ühe kuu jooksul.

  (4) 2023. aastal on lasteaia kohatasu järgmine:
  1) Pärnu linna ujulata lasteaiad, Pärnu linna ujulaga lasteaiad (juuni – august), Lasteaed, Paikuse Lasteaed 57 eurot;
  2) APärnu linna ujulaga lasteaiad (jaanuarist kuni maini ja septembrist kuni detsembrini) 71 eurot;
  3) Lindi Lasteaed-Algkool ja Jõõpre Kooli lasteaiad 46 eurot;
  4) Tõstamaa Lasteaed 34 eurot.
[RT IV, 22.12.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]

  (5) 2023. aastal rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel kohatasu vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule.“;
[RT IV, 22.12.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]

§ 3.   Päevatasu ja osaaja kasutamine

  (1) Vanema poolt kaetava päevatasu aluseks on käesoleva määruse § 2 alusel arvestatud kohatasu, mis on jagatud kuu keskmise tööpäevade arvuga aastas. Nimetatud päevatasu rakendatakse:
  1) lasteaeda esmakordselt tulevale lapsele esimesel kuul;
  2) lasteaiast lahkuva lapse puhul;
  3) lasteaias osaaja koha kasutamisel.

  (2) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja vanema vahel sõlmitud lepingus.

  (3) Ajutiselt, vabade kohtade olemasolul, lasteaia kohta kasutavale välisriigis elavale lapsele rakendatakse päevatasu, mille arvestuse aluseks võetakse konkreetse lasteaia tegevuskulu maksumus ja vanema poolt kaetav osa, mis on jagatud kuu keskmise tööpäevade arvuga aastas. (4) Ajutise koha kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja vanema vahel sõlmitud lepingus.

  (4) Ajutise koha kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja vanema vahel sõlmitud lepingus.

  (5) 2023. aastal rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel päevatasu vastavalt § 2 lõikes 4 sätestatule.
[RT IV, 22.12.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]

§ 4.   Kohatasu maksmine

  (1) Vanema poolt kaetav kohatasu tasutakse linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu väljastatud arve alusel 14 kalendripäeva jooksul arvel näidatud pangakontole.
[RT IV, 22.12.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Kohatasu arvestatakse sõltumata lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus, välja arvatud juhul kui rakendatakse § 3 lõikes 1 sätestatut.

§ 5.   Kohatasust vabastamine

  (1) Vanem vabastatakse avalduse alusel tema laste kohatasu maksmisest, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linn.

  (2) Ühest perest pärit lasteaia kohta kasutava teise lapse eest tasub vanem 80% kohatasu maksumusest.

  (3) Vanem vabastatakse kohatasust lasteaiakoha mittekasutamisel vanema avalduse alusel kuni ühe kuu (kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Kohatasust vabastust võib kasutada kahes osas.

  (4) Kohatasust vabastamise saamiseks teavitab vanem oma soovist eelnevalt lasteaia direktorit vastavalt lasteaia kodukorrale.

§ 6.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json