SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 58

Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 07.06.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Viimsi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigid, taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (edaspidi kord) ning sotsiaaltoetuste määrad.

  (2) Määrust kohaldatakse koostoimes sotsiaalseadustiku üldosa seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja haldusmenetluse seadusega.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavaid mõisteid käsitletakse alljärgnevas tähenduses:
  1) Perekond – abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.
  2) Suurpere – perekond, kus on vähemalt neli kuni 18 a (k.a) last.
  3) Vähekindlustatud isik/perekond - isik või perekond, kelle ühe kuu sissetulek esimese pereliikme kohta jääb alla kahe ja poole (2,5) kordse riikliku toimetulekupiiri. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist.
  4) Perekonna sissetulek – toetuse määramisel arvestatakse toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete netosissetulekuid ning perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust. Sissetulekute hulka ei arvata sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõikes 2 nimetatud toetusi.
  5) Üksikvanem – isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmete puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).
  6) Hooldaja – isik, kes on määratud sotsiaal- ja tervishoiu osakonna (edaspidi osakond) poolt raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks või keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajaks.
  7) Puue – vastavalt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse paragrahvi 2 lõigetele 1 ja 11, inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.
  8) Sotsiaaltoetus - isikule või perekonnale valla eelarvelistest vahenditest eraldatav rahaline toetus.

§ 3.   Toetusele õigustatud isik

  Toetust on õigustatud taotlema isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab isik (edaspidi taotleja) osakonnale allkirjastatud taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ja toetuse taotlemise põhjus.

  (2) Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud dokumendid ja andmed.

  (3) Taotlust menetleval sotsiaaltöötajal on õigus teha päringuid ja kontrollida esitatud andmete õigsust.

  (4) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse, või pärast sündmust, mille korral toetust makstakse. Põhjendatud vajaduse korral võib toetust taotleda ette, esitades kuludokumendid peale kulutuste tegemist.

§ 5.   Toetuse menetlemine ja määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb osakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtajast.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis on vähemalt 14 kalendripäeva. Kui taotleja ei ole nimetatud tähtajaks esitanud puuduste kõrvaldamiseks vajalikke dokumente või andmeid, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (3) Toetuse võib määrata perioodiliselt vastavalt käesoleva määruse lisas kehtestatud määras. Kui toetuse menetlemise ajal muudetakse käesoleva määruse lisas kehtestatud toetuse suurust, arvestatakse toetus taotleja kasuks.

  (4) Taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Valeandmete esitamise korral toetuse taotluse menetlemine ja maksmine lõpetatakse. Vallavalitsusel on õigus makstud toetus seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korras tagasi nõuda.

  (5) Sissetulekust sõltumatu toetuse otsus väljastatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) väljatrükina.

  (6) Põhjendatud otsus toetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse taotlejale kirjalikult taasesitatavas vormis teatavaks viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest taotleja poolt esitatud kontaktaadressile.

  (7) Riiklikud toetused, mille menetlemine ja määramine on pandud kohaliku omavalitsuse ülesandeks menetletakse käesolevas määruses sätestatud korras, kui see ei ole riigikogu, Vabariigi Valitsuse või ministeeriumi õigusaktis sätestatud teisiti.

§ 6.   Toetuse maksmine

  (1) Käesoleva määruse § 7 loetletud toetused kantakse viie tööpäeva jooksul pärast toetuse määramise otsust taotluses esitatud arveldusarvele või makstakse välja sularahas.

  (2) Perioodiliselt makstava toetuse võib lõpetada ennetähtaegselt, kui toetuse määramise põhjused on ära langenud.

  (3) Määratud toetuse väljamaksmine lõpetatakse taotleja surma korral.

2. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

1. jagu Sissetulekust sõltuvate toetuste liigid ja andmise põhimõtted 

§ 7.   Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste liigid

  Perekonna sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) lapse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus;
  2) lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus;
  3) ravimitoetus;
  4) toimetuleku tagamise toetus;
  5) vältimatu sotsiaalabi.

§ 8.   Sissetulekust sõltuva toetuse andmise põhimõtted

  (1) Toetust on võimalik taotleda põhjendatud kulutuste osaliseks hüvitamiseks vähekindlustatud isikul või perekonnal.

  (2) Toetuse taotlusele lisatakse:
  1) taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid ja/või arvelduskontode väljavõtted, vara kasutamise lepingud ning muud otsustamiseks vajalikud lisaandmed;
  2) andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete omandis olevate kinnistute, sõidukite, väärtpaberite ja muu vallasvara (edaspidi vara) kohta;
  3) hüvitamisele kuuluvate kulude tegemist tõendavad dokumendid;
  4) vajadusel muud täiendavad dokumendid.

  (3) Taotlust menetleval sotsiaaltöötajal on vajaduse korral õigus ja kohustus hinnata taotleja toimetulekut igapäevases keskkonnas, teha päringuid, kontrollida esitatud andmete õigsust ning nõuda isiku enda ja tema perekonnaliikmete varalist seisu tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid.

  (4) Toetust ei määrata kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) taotleja ja/või tema perekonna kasutuses ja/või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) täisealine töövõimeline isik, kes ei tööta ega õpi, keeldub ilma mõjuva põhjuseta kasutamast tööturuteenuseid ja -toetuseid;
  5) taotleja poolt taotletav toetus ei leia kasutust toetuse kirjelduses märgitud eesmärgil;
  6) taotleja ei ole kasutanud muid õigusaktidega ette nähtud võimalusi oma toimetuleku parandamiseks.

2. jagu Sissetulekust sõltuvad toetused 

§ 9.   Lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus

  (1) Lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetust antakse vähekindlustatud perele:
  1) asteaias või lastehoius käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;
  2) gümnaasiumis õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks õppeperioodil.

  (2) Lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetus antakse tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad, üksikvanem või teda kasvatavad isikud on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.

  (3) Avalduse lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetuse saamiseks võivad osakonnale esitada lapsevanema (hooldaja, eestkostja) asemel ka haridusasutuse töötaja või sotsiaaltöötaja.

  (4) Lasteaias, lastehoius ja koolis toidu eest tasumise toetuse maksimaalne periood on õppeaasta ja kantakse üle arve alusel üldjuhul haridusasutusele.

§ 10.   Lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus

  (1) Lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetus antakse vähekindlustatud perekonnale kohatasu tasumiseks määruse lisas kehtestatud määras, tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad, üksikvanem või teda kasvatavad isikud on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.

  (2) Lasteaia ja lastehoiu kohatasu toetuse maksimaalne periood on õppeaasta ja kantakse üle arve alusel üldjuhul haridusasutusele.

§ 11.   Ravimitoetus

  (1) Ravimitoetusega kompenseeritakse osaliselt taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele, abivahenditele ja haavandiravi vahenditele, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest.

  (2) Taotlusele lisatakse retseptiravimite ostmise kuludokumendid, millel on kirjas taotleja nimi, ravimite nimetused ja maksumused. Ravimitoetust võib taotleda kuni 4 korda kalendriaastas.

  (3) Ravimitoetust võib määrata taotlejale aastas kuni määruse lisas kehtestatud määras, kuid mitte rohkem kui 50% tehtud kulutustest.

§ 12.   Toimetuleku tagamise toetus

  (1) Toimetuleku tagamise toetust määratakse:
  1) eluasemekulude ja esmatarbevahendite eest tasumiseks;
  2) spordi- ja lastelaagrite osalustasu kompenseerimiseks;
  3) pereteenuste osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks (lastekaitsespetsialisti poolt selgitatud vajadusel);
  4) muudel vajaduspõhistel ja ettenägematutel asjaoludel.

  (2) Toimetuleku tagamise toetust makstakse taotlejale tõendatud vajaduse korral kuni käesoleva määruse lisas kehtestatud määrani.

  (3) Osakonnal on õigus määrata toimetuleku tagamise toetust õnnetusjuhtumite või muude ettenägematute asjaolude puhul ühekordselt võttes arvesse taotleja individuaalset abivajadust sõltumata taotleja sissetulekust.

§ 13.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi toetust on õigus määrata ja maksta sotsiaaltöötajal, informeerides vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni esimesel võimalusel.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi saab isik:
  1) kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik;
  2) kelle viibimiskoht on Viimsi vallas, kuid kelle elukoht ei asu Viimsi vallas;
  3) kes on välismaalane ja kes abi vajamise ajal asub ajutiselt Viimsi valla haldusterritooriumil;
  4) taotluse alusel või sotsiaaltöötaja omal algatusel määramisel.

  (3) Vältimatut sotsiaalabi toetust määratakse, makstakse ja osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

3. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 14.   Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid

  Perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) I klassi mineva lapse toetus;
  3) tähtpäevatoetus;
  4) matusetoetus;
  5) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus;
  6) suurpere toetus;
  7) puudega isiku transporditoetus;
  8) hooldajatoetus.

§ 15.   Sünnitoetus

  (1) Lapse sünnitoetuse taotlejaks on vanem. Toetus makstakse välja kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) mõlemad vanemad või üksikvanem on lapse sünnile eelnevalt vähemalt üks aasta olnud katkematult rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud;
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

  (2) Mitmike sünni puhul arvestatakse sünnitoetust iga sündinud lapse kohta eraldi.

  (3) Lapse lapsendanud isikule makstakse sünnitoetust järgmistel tingimustel:
  1) laps on registreeritud valla elanikuks ja taotleja ning tema abikaasa/elukaaslane on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud;
  2) lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on lisatud avaldusele.

  (4) Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kolme kuu jooksul peale lapse sündi. Sünnitoetus kantakse ühe kuu jooksul taotluses esitatud arveldusarvele.

§ 16.   I klassi mineva lapse toetus

  (1) I klassi mineva lapse toetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembrist olnud katkematult rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.

  (2) I klassi mineva lapse toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Viimsi haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO lapse I klassi minemise aastal ajavahemikul 1. septembrist kuni 30. septembrini.

  (3) I klassi mineva lapse toetus makstakse taotluses esitatud arveldusarvele 1. novembriks.

§ 17.   Tähtpäevatoetus

  (1) Tähtpäevatoetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik:
  1) 70-ndaks, 75-ndaks, 80-ndaks ja 85-ndaks sünnipäevaks;
  2) 90-aastastele ja vanematele isikutele igaks sünnipäevaks;
  3) kuld- või briljantpulmadeks.

  (2) Tähtpäevatoetus kantakse toetuse saaja arveldusarvele. 90 ja vanematele isikutele viiakse tähtpäevatoetus võimalusel vallavalitsuse poolt koju.

  (3) Kuld- või briljantpulmade puhul tähtpäevatoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

  (4) Tähtpäevatoetuse määramise sünnipäeva puhul algatab sotsiaaltöötaja.

§ 18.   Matusetoetus

  Matusetoetust makstakse rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elaniku surma korral. Matusetoetust makstakse taotluse alusel isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud.

§ 19.   Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus

  (1) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik ning kes on osalenud Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel.

  (2) Esmasel taotlemisel tuleb esitada Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalemist tõendav dokument, edaspidi laekub toetus automaatselt taotluse esitanud isikule hiljemalt veebruarikuus.

§ 20.   Suurpere toetus

  (1) Suurpere toetust makstakse üks kord aastas tingimusel, et lapsed ja mõlemad vanemad, lapsi kasvatavad isikud või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult Viimsi valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. detsembrist.

  (2) Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada taotlus ja edaspidi laekub toetus maikuu jooksul.

§ 21.   Puudega isiku transporditoetus

  (1) Puudega isiku transporditoetust võib taotleda puudega isik kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist transpordiks kooli, päevakeskusesse, raviasutusse või muudel vajalikel juhtudel. Taotluse võib esitada toetust vajav isik, tema seaduslik esindaja, eestkostja või sotsiaaltöötaja.

  (2) Puudega isiku transporditoetuse taotlusele tuleb lisada abivajadust tõendav dokument, millest nähtub transporditoetuse vajadus.

  (3) Toetuse määramise ja perioodi otsustab osakond taotluse alusel, võttes arvesse taotleja individuaalset transpordivajadust.

§ 22.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kes on määratud osakonna poolt raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks või keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajaks.

  (2) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt alates osakonna poolt hooldajaks määramisele järgneva kuu jooksul hooldaja poolt taotluses esitatud arveldusarvele või sularahas.

  (3) Hooldajatoetust makstakse kuni hoolduse seadmise lõppemiseni. Kui hooldajatoetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

  (4) Hooldajatoetus määratakse hooldajale osakonna otsusega taotluse alusel.

§ 23.   Erijuhud

  Vallavalitsusel on õigus eelarveliste vahendite olemasolul määrata toetusi kindlale sihtgrupile, mis makstakse välja sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poolt koostatud nimekirja alusel.

4. peatükk VAIDEMENETLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 24.   Kaebuste lahendamine

  (1) Käesoleva määruse nõuetele vastavust jälgivad ja toetuseid saavate isikute kaebusi lahendavad osakonna ametnikud, kaasates vajaduse korral vastava ala spetsialiste.

  (2) Viimsi valla eelarvest rahastatava toetuse taotlejal on õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsusele või kaebus halduskohtusse.

  (3) Vaie lahendatakse 30 päeva jooksul vaide vallavalitsusele esitamisest arvates. Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 25.   Teenistuslik järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet teenistujate ja vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 26.   Omavalitsuslik haldusjärelevalve

  Määrusega sätestatud nõuete täitmist ning osakonna ja vallavalitsuse tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel Viimsi vallas kontrollib ja hindab Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Seni teenuse osutamiseks antud haldusaktid jäävad kehtima neis märgitud tähtajani või kehtetuks tunnistamiseni ja sõlmitud lepingud neis kokku lepitud tähtajani või lepingu lõpetamiseni.

§ 28.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 määrus nr 25 „Viimsi valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord“.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

Lisa Toetuste suurused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json