ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 64

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Vastu võetud 16.06.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldosa

  (1) Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimusel arvestatud eluruumi alaliste kulude maha arvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle linnavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Kehtestada Viljandi linnas toimetulekutoetuse arvestamisel alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad alates 01.07.2022 järgmiselt:
  1) üür kuni 12 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse (sh laenu põhiosa, intress ja kohustuslik varakindlustusmakse) kuni 12 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 6 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 6 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 5 m³ ühe elaniku kohta kalendrikuus;
  6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 25 eurot ühe elaniku kohta kalendrikuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (arvesse võetakse vaid ühte kütteliiki): kaugküttega, kaugkütteta ja elektriküttega eluruumide puhul olenemata kütuseliigist kuni 9 eurot ühe normpinna m² kohta kalendrikuus. Kaugkütteta eluruumis mitte rohkem kui 1000 eurot kalendriaastas. Kütuse ostmisel arvestatakse toimetulekuarvestuse sisse kuludokumendid, mis on ostetud taotluse esitamise eelsel või taotluse esitamise kalendrikuul;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 60 eurot üheliikmelise pere kohta kalendrikuus ning kuni 45 eurot iga järgneva pereliikme kohta kalendrikuus;
  9) majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus perekonna kohta 2 kalendrikuu jooksul;
  10) maamaksukulud kolmekordse eluruumi normpinna ulatuses kalendriaastas;
  11) hoone kindlustuse kulud kuni 0,50 eurot eluruumi ühe normpinna m² kohta kalendrikuus;
  12) olmejäätmete veo kulud kuni 10 eurot ühe elaniku kohta kalendrikuus.

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 16.12.2021 määrus nr 5 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel”.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helmen Kütt
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json