Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 85

Häädemeeste Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 23.11.2021 nr 1
RT IV, 08.12.2021, 1
jõustumine 11.12.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2022RT IV, 28.06.2022, 6201.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, lõike 4² ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.
[RT IV, 28.06.2022, 62 - jõust. 01.07.2022]

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev määrus reguleerib Häädemeeste Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele ja alatiste komisjonide esimeestele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise ning teenistuslähetusse suunamise korda.
[RT IV, 28.06.2022, 62 - jõust. 01.07.2022]

§ 2.   Tasu või hüvitise suurus

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt hüvitist 800 eurot.

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja vallavolikogu aseesimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt tasu 400 eurot. Kui volikogu aseesimees täidab volikogu esimehe ülesandeid, makstakse talle volikogu esimehe hüvitist.

  (3) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (tema äraolekul aseesimehele) makstakse vallavolikogu istungist osavõtu ja komisjoni esimehe kohustuste täitmise eest igakuiselt tasu 150 eurot.

  (4) Vallavolikogu liikmele makstakse vallavolikogu istungist osavõtu eest tasu 50 eurot.

  (5) Vallavolikogu liikmel on õigus saada tasu ainult ühel käesoleva paragrahvi lõikes 1 kuni 4 sätestatud alusel.

§ 3.   Tasu või hüvitise maksmine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud tasu või hüvitis makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (2) Tasu või hüvitist ei maksta:
  1) kui vallavolikogu liige on esitanud kirjaliku avalduse sellest loobumiseks;
  2) vallavolikogu istungist mitte osavõtnud vallavolikogu liikmele.

  (3) Arvestust vallavolikogu liikmete vallavolikogu istungist osavõtu kohta peab vallasekretär, võttes aluseks vallavolikogu istungi protokolli lisaks oleva kohaloleku registreerimislehe.

§ 31.   Volikogu liikme teenistuslähetusse suunamine

  (1) Volikogu liikme võib volikogu ülesannete täitmiseks suunata teenistuslähetusse.

  (2) Teenistuslähetusse suunamisel on volikogu liikmel õigus teenistuslähetuse kulude hüvitamisele avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Volikogu liikme teenistuslähetusse suunamise otsustab volikogu esimees ning lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

  (4) Volikogu esimehe teenistuslähetusse suunamise käskkirjale kirjutab alla volikogu aseesimees.
[RT IV, 28.06.2022, 62 - jõust. 01.07.2022]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 23.11.2021.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json