SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud perede noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 90

Riigieelarvest paljulapseliste ja vähekindlustatud perede noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 37
RT IV, 29.12.2018, 56
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2022RT IV, 28.06.2022, 7001.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades noorsootöö seaduse § 15¹ kohaselt antava toetuse kasutamise põhimõtteid

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse rahvastikuregistri andmetel Maardu linnas elavate 7–19-aastaste noorte huvihariduses või huvitegevuses osalemise toetamiseks noorsootöö seaduse § 15¹ kohaselt Maardu linna eelarvesse eraldatud vahenditest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord (edaspidi kord).

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huvikool on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud munitsipaal- või erahuvikool, mis pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub üldhariduskoolide õppetegevusest vabal ajal. Huvikoolis omandatakse huviharidus;
  2) huvitegevus on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduskoolide õppetegevusest vabal ajal, et omandada teadmisi ja oskusi valitud huvialal ning mis pakutakse juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt;
  3) paljulapseline pere on pere, kus on vähemalt kolm alaealist last;
  4) vähekindlustatud pere on isik või pere, kelle ühe kuu sissetulek esimese pereliikme kohta jääb alla 450 euro. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist.
[RT IV, 28.06.2022, 70 - jõust. 01.07.2022]

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetus on toetus, mida makstakse 7–19-aastaste noortele või alaealise lapse (edaspidi laps) seaduslikule esindajale süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks.

§ 4.   Toetuse maksmise tingimused

  Toetus makstakse tingimusel, et:
  1) noore või lapse ja tema vähemalt ühe seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linnas ja
  2) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on pärit paljulapselisest või vähekindlustatud perest.

§ 5.   Toetuse suurus

  Toetuse suuruse ühe lapse või noore kohta kehtestab Maardu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) lähtuvalt riigieelarvest eraldatud toetuse suurusest. Toetust makstakse jaanuar - juuni ja september – detsember ajavahemiku eest.

§ 6.   Toetuse taotlemine ja menetlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või täisealine noor linnavalitsusele vormikohase taotluse. Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (2) Taotlust saab esitada iga kuu, kuid mitte hiljem kui kulutuse tegemisest või huvikoolis või huvitegevuses osalemisest on möödunud 2 kalendrikuud.

  (3) Linnavalitsuse sotsiaalabi osakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust. Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

  (4) Otsuse toetuse maksmise või maksmisest keeldumise kohta teeb linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna juhataja 10 tööpäeva jooksul taotluse ja täiendavate dokumentide laekumisest.

§ 7.   Toetuse kasutamine

  Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt:
  1) osavõtu- või õppemaksu maksmiseks;
  2) isiklike vahendite (spordirõivad, -jalatsid, varustus jmt) soetamiseks;
  3) õppevahendite soetamiseks;
  4) võistlustel ja üritustel osalemiskulude katmiseks;
  5) transpordikuludeks;
  6) muudeks kuludeks, mis on seotud lapse või noore osalemisega huvihariduses või –tegevuses.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Linnavalitsusel on õigus kontrollida lapse või noore huvikoolis õppimist või huvitegevuses osalemist ja kulutuste tegemist.

  (2) Käesoleva korra sätete rikkumise korral on linnavalitsusel õigus alusetult makstud toetus tagasi nõuda.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json