SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 107

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad

Vastu võetud 19.12.2017 nr 8
RT IV, 29.12.2017, 94
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2021RT IV, 03.03.2021, 2206.03.2021
22.02.2022RT IV, 02.03.2022, 505.03.2022
21.06.2022RT IV, 28.06.2022, 9701.07.2022

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Eluasemekulude arvestamise aluseks on perekonna kasutuses olev eluruum normpinna ulatuses, milleks on 18 m² eluruumide üldpinda perekonna ühe liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks korteri üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele arvestatakse normpinnaks kuni 51 m². Eluasemekulud kompenseeritakse isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Antsla vald või sotsiaalhoolekande seaduses § 5 lõigetes 2-5 nimetatud isikutele.

§ 2.   Eluruumi kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised eluasemekulud, mida toetuse taotleja tõendab vastava kuludokumendiga:
  1) üür - kuni 6 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 28.06.2022, 97 - jõust. 01.07.2022]
  11) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 6 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 28.06.2022, 97 - jõust. 01.07.2022]
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu - kuni 1 euro eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse - kuni 1 euro eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus:
- üheliikmelise pere kohta kuni 12 eurot kuus,
- iga järgmise pereliikme kohta kuni + 8 eurot kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul kuni 5 eurot ühe m² kohta kuus ning kaugkütteta eluruumi puhul (puit, gaas, brikett jms) kuni 5 eurot ühe m² kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 500 eurot kalendriaastas ühe leibkonna kohta;
[RT IV, 02.03.2022, 5 - jõust. 05.03.2022]
  6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu arve alusel pereliikmete arvu järgi:
- üheliikmelise pere kohta kuni 50 eurot kuus,
- iga järgmise pereliikme kohta kuni +20 eurot kuus;
[RT IV, 02.03.2022, 5 - jõust. 05.03.2022]
  7) majapidamisgaasi maksumus kuni 35 eurot pere kohta kolme kuu jooksul;
  8) maamaksukulu 0,13 eurot m² kohta, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  9) hoonekindlustuse kulud 0,15 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  10) olmejäätmete veotasu veofirma arve alusel:
- üheliikmelise pere kohta kuni 9 eurot kuus,
- iga järgmise pereliikme kohta kuni + 4 eurot kuus;
  11) täiendava kuluna arvestada õpilastele õppeasutuse poolt ajutiselt kasutada antud elamispinna kulud õppetöö tegeliku toimumise kuul.

  (2) Kehtestatud eluasemekulude piirmäärad vaatab Antsla Vallavalitsus üle vähemalt üks kord aastas, esitades vajadusel Antsla Vallavolikogule ettepaneku uute piirmäärade kehtestamiseks.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuar 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json