Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.06.2022, 119

Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise kord

Vastu võetud 21.06.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 2, § 3 punktide 2 ja 2 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korras (edaspidi Kord) sätestatakse Keila linnas (edaspidi Linn) võistkondlikul alal tegutsevate ning vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavas üleriigilises võistlussarjas esi- või meistriliigas Keila linna nime all võistlevate sportmängude võistkondade (edaspidi Esindusvõistkond) toetamise tingimused ja kord. Toetus eraldatakse Esindusvõistkondadele linnaeelarvest.

  (2) Toetuse eraldamise eesmärk on toetada Esindusvõistkondi, mille läbi edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet.

  (3) Korra rakendamiseks kehtestab vajalikud taotluse, aruande ja lepingu vormid linnavalitsus

§ 2.   Toetuse taotlemise tingimused

  (1) Toetust saab taotleda juriidiline isik (edaspidi Toetuse saaja), kes esindab võistkonda ning vastab järgmistele tingimustele:
  1) on rahvusliku alaliidu liige,
  2) on tegutsenud Linnas spordivaldkonnas vähemalt kolme järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist,
  3) saab Linna huvitegevuse toetust vähemalt 50 lapse ja noore eest vanuses 7-19,
  4) vähemalt 2 võistkonda osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel esindusvõistkonnaga sama nimega, äratuntava nimega või nime osaga,
  5) Esindusvõistkonna nime osana on äratuntaval kohal „Keila“,
  6) taotlus on esitatud järgmise aasta kohta hiljemalt 1. oktoobril.

  (2) Keila linnavalitsusel (edaspidi Linnavalitsus) on õigusteha põhjendatud juhtudel Toetuse saaja kasuks erandeid käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud toetuse tingimustes.

§ 3.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse kasutamise sihtotstarbelised kulud on:
  1) Esindusvõistkonna (mängijad, treenerid ja teenindav personal) võistlus- ja treeningvarustuse (riided, jalatsid, inventar ja muud vahendid) ost ja rentimine,
  2) Esindusvõistkonna ja mängijate litsentsitasud ning osavõtumaksud,
  3) võistluste ja treeninglaagri(te) kulud (majutus, toitlustus, transport),
  4) treeneri(te), mängija(te) ja füsioterapeut(ide) tööjõukulud ja tööjõumaksud,
  5) spordirajatiste üüri- ja rendikulud,
  6) Esindusvõistkonna meditsiiniline teenindus ja vahendid,
  7) Esindusvõistkonna kodumängude korraldus, sh kohtunike ja sekretariaadi töötasud ja tööjõumaksud.

  (2) Toetust ei eraldata sõiduvahendite omandamiseks, hooldamiseks ja kasutusse võtmiseks ning kinnisasja omandamiseks (sh hoonete ja rajatiste ehitamiseks).

§ 4.   Taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on Linnavalitsuse poolt kinnitatud taotluse vorm.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja üld- ja kontaktandmed,
  2) pangarekvisiidid,
  3) osaletava liiga või võistlussarja nimi ja kirjeldus,
  4) esindusvõistkonna nimi ja liikmete arv,
  5) esindusvõistkonna kodumängude toimumispaiga nimetus,
  6) taotletav toetussumma,
  7) esindusvõistkonna kaasfinantseerijad/toetajad ning toetuste sisu,
  8) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (3) Keila linnapea poolt määratud linnavalitsuse teenistuja (edaspidi Teenistuja) kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust ning esitab oma põhjendatud ettepaneku Linnavalitsusele toetuste määramise otsustamiseks.

  (4) Juhul, kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, annab Teenistuja taotlejale kuni kolm tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel Linnavalitsus taotlust läbi ei vaata ja menetlus antud taotluse osas lõpetatakse, mille kohta esitab Linnavalitsus teatise taotluse esitajale.

  (5) Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse Toetuse saajaga 10 kalendripäeva jooksul toetuse kasutamise leping. Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel Toetuse saajast tuleneval põhjusel ei ole Toetuse saajal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda.

§ 5.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotleja ei vasta Korra paragrahvis 2 sätestatud tingimustele,
  2) taotluses on esitatud valeandmeid,
  3) taotlejal on taotlemise hetkel riiklike või Linna kohalike maksude või maksete võlgnevus,

  (2) Taotluse võib rahuldamata jätta juhul, kui:
  1) taotleja on rikkunud Keila linnalt saadud toetuste kasutamise nõudeid, jätnud Keila linnalt saadud toetuste kohta aruande esitamata või on esitanud puudustega aruande ning ei ole selles esinevaid puudusi etteantud ajavahemiku jooksul kõrvaldanud,
  2) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Linnavalitsuse kirjalik otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta edastatakse taotlejale taotluses esitatud kontaktaadressile.

§ 6.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise tähtaja lõppedes 1 kuu jooksul esitama Teenistujale aruande Linnavalitsuse poolt kinnitatud aruandevormil ja kuludokumentide koopiad toetusperioodil tehtud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise kohta.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab Teenistuja, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Teenistujal on õigus nõuda Toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve teostamiseks.

  (3) Linnavalitsus võib Toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja Toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve teostamise käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) Toetuse saaja ei kasuta või ei ole kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades Korras sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses kirjeldatut;
  2) Toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) Toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaan Murdla
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json