HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sillaotsa Kooli põhimäärus

Sillaotsa Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.07.2015, 1

Sillaotsa Kooli põhimäärus

Vastu võetud 11.06.2015 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ning Haaslava Vallavolikogu 26. märtsi 2010. a määruse nr 7 „Haaslava valla põhimäärus“ § 37 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Sillaotsa Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kool asub Eesti Vabariigis Tartu maakonnas Haaslava vallas Päkste külas ja Roiu alevikus Kesktänav 9.

  (2) Kooli postiaadress on: Päkste küla, Haaslava vald, Tartu maakond, 62119.

§ 3.   Kooli tegutsemisvorm, liik ja struktuur

  (1) Kooli tegutsemisvorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

  (2) Sillaotsa Kool on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning õpilastele I - III kooliastmel õpet ja koolikohustuse täitmist võimaldav haridusasutus.

  (3) Kool jaguneb struktuurselt lasteaia osaks ja põhikooli osaks.

  (4) Lasteaia osas on sõime- ja lasteaiarühmad.

  (5) Põhikooli osas on 1. – 9. klass. Kui kahe klassi õpilaste arv on kokku 16 või alla selle, võib moodustada liitklassi.

  (6) Erivajadustega laste ja õpilaste õppe paremaks korraldamiseks võib koolis moodustada rühmi ja klasse, vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lg 5 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 51, et luua vajalikud tugiteenused lastele ja õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavarühmas või -klassis.

  (7) Kooli direktor kooskõlastab täiendavate rühmade ja klassikomplektide moodustamise Haaslava Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk KOOLI DIREKTORI JA KOOLI HOOLEKOGU ÜLESANDED 

§ 4.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Kooli direktoril on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning koolieelse lasteasutuse seadusest tulenev pädevus ja ülesanded:
  1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  2) kehtestab kooli õppekava;
  3) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning käsutab kooli eelarvevahendeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ning käesoleva määrusega antud volituste ulatuses;
  4) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
  5) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  6) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  7) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  8) moodustab käskkirjaga lasteaia osas sõime- ja lasteaiarühmad;
  9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  10) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  11) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust, raha kasutamisest, samuti teavitab lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ning järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  12) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid;
  13) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras koolis.

§ 5.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

  (2) Hoolekogu pädevus ja ülesanded:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  5) teeb ettepaneku lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks rühmades vastavalt seadusele;
  6) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  7) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  8) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks ning kinnitab lasteaia kodukorra;
  9) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  11) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  12) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  13) otsustab lasteasutuse lapse toidukulu päevamaksumuse;
  14) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  15) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  16) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  17) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  18) annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  19) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomiseks;
  20) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  21) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  22) teeb ettepanekud lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteasutuse lahtioleku aja osas.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 6.   Õppekeel ja õppevorm

  Sillaotsa Kooli õppekeel on eesti keel. Põhikooli osas toimub õppetöö statsionaarses õppevormis.

§ 7.   Õppeaasta

  Kooli õppeaasta algab 1. septembril ja lõppeb 31. augustil.

§ 8.   Üldtööplaan

  Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud kooli üldtööplaani järgi. Üldtööplaani arutab läbi pedagoogiline nõukogu, õppenõukogu ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§ 9.   Lasteasutuse õppe- ja kasvatuse korraldus

  (1) Õppe ja kasvatustöö toimub kahes hoones – 4 rühma lasteaia majas, 6-7 aastaste laste rühm koolimajas.

  (2) Õppe- ja kasvatustöö toimub päevakava alusel, mille kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (3) Lasteasutuse õppe - ja kasvatustöö aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (4) Igal rühma tegevuse aluseks on rühma tegevuskava ja perioodiplaanid.

  (5) Läbiviidud õppe- ja kasvatustegevusi kirjeldatakse digitaalselt internetipõhises infosüsteemis „Eliis“.

  (6) Kool annab alushariduse õppekava läbinule koolivalmiduskaardi.

  (7) Lasteasutusel on oma kodukord, mis on kooskõlastatud lasteaia pedagoogilise nõukogu- ja hoolekoguga.

  (8) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 10.   Põhikooli õppe- ja kasvatuse korraldus

  (1) Õppe- ja kasvatustöö aluseks on kooli õppekava, mille aluseks on põhikooli riiklik õppekava.

  (2) Õppeperioodi pikkus on 175 õppepäeva, lõpuklassis on trimestrites kokku vähemalt 185 õppepäeva. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, trimester.

  (3) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

  (4) Ühes õppenädalas on kuni viis õppepäeva, nädalakoormus õppetundides on määratud kooli õppekavaga.

  (5) Õppetegevuste järjestus ning ajaline kestus määratakse kooli direktori poolt kehtestatud päevakavas.

  (6) Koolil on kodukord, mille kehtestab direktor ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (7) Põhikooli lõpetamisel väljastatakse lõpetajale põhikooli lõputunnistus.

4. peatükk KOOLIS TOIMUVA ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 11.   Kooli huvitegevuse korraldus

  (1) Kooli õppekava toetavate tegevuste järjestus ning ajaline kestus määratakse kooli direktori poolt kehtestatud päevakavas.

  (2) Koolil on õpperaamatukogu.

  (3) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

  (4) Õpilasel on õigus kasutada kokkuleppel kooli juhtkonnaga õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

  (5) Õpilaste õppekavavälist tegevust suunab, koordineerib ja vastavalt pädevusele korraldab huvijuht. Huvijuht suunab ja kontrollib õpilasesinduse ning huviringide juhendajate tööd.

5. peatükk LASTEAIALASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED/ ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 12.   Koostöö korraldus

  (1) Kooli ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub direktor kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas.

  (2) Lastevanemate üldkoosolekul võivad lapsevanemad teha direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

  (3) Üks kord õppeaasta jooksul viiakse direktori poolt kinnitatud korra alusel koolis läbi lapsevanema ja lapsega arenguvestlus, mille üldeesmärk on lapse arengu toetamine.

§ 13.   Lasteaialaste ja vanemate õigused ning kohustused

  (1) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal kooli lasteaia osa päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet kooli lasteaia osa töökorralduse kohta;
  5) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema või lastekaitseorganisatsiooni, haridus- ja teadusministeeriumi poole;
  6) osaleda ja teha ettepanekuid rühma lastevanemate koosolekute kokku kutsumiseks;
  7) teha ettepanekuid lasteasutuse õppekava koostamisel ja arendamisel.

  (3) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) täitma lasteaia kodukorda ja kohakasutuslepingus sätestatut.

§ 14.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

  (2) Õpilastel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
  3) saada õppekava täitmiseks tasuta digivahendid, õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti;
  4) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  5) saada aineõpetajalt ja klassijuhatajalt informatsiooni oma hinnete ja hindamise korra põhimõtete kohta;
  6) võtta osa kooli korraldatud õpilasüritustest;
  7) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;
  8) moodustada kooli õpilasesindus ja osaleda selle töös;
  9) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse, haridus- ja teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsioonide, maavanema, politseiametniku või sotsiaaltöötaja poole;
  10) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
  11) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
  12) saada ette nähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest.

  (3) Õpilastel on kohustus:
  1) täita koolikohustust ja osa võtta õppetööst vastavalt ettenähtud tunniplaanile ja päevakavale;
  2) täita kooli kodukorda ning kanda vastutust selle rikkumise eest;
  3) suhtuda lugupidavalt kõigisse inimestesse ning käituda väärikalt;
  4) hoida korras oma välimus, kooli ruumid ja kooli ümbrus;
  5) osa võtta vastavalt oma eale ja võimetele kooli heaks tehtavas töös;
  6) hoida loodust ja suhtuma säästlikult keskkonda;
  7) hoida kooli head mainet;
  8) hoida kooli kasutuses olevat vara, tagastama temale tasuta kasutada antud õppevahendid õigeaegselt;
  9) täita teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 15.   Õpilaste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele oma lapse kohta.
  2) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  3) saada aineõpetajalt ja klassijuhatajalt informatsiooni oma lapse hinnete ja õppimise ning koolist puudumise kohta vähemalt üks kord trimestri jooksul;
  4) pöörduda kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema, haridus- ja teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
  5) nõuda klassi lastevanemate koosoleku kokku kutsumist ja osaleda vähemalt üks kord aastas kooli lastevanemate üldkoosolekul;
  6) osaleda lapsega peetaval arenguvestlusel.

  (2) Vanematel on kohustus:
  1) teavitada hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;
  2) luua lapsele soodsad tingimused koolikohustuse täitmiseks ja kodus õppimiseks ning tagada lapse koolikohustuse täitmine seaduse sätestatud korras koostöös kooli ja vallavalitsusega;
  3) hüvitada õpilase poolt koolile tahtlikult või ettevaatamatusest tekitatud varaline kahju (k.a rikutud või kaotatud õppevahendid) täies ulatuses vastavalt kahju suurusele ja raamatupidamise andmetele.

  (3) Kui vanem ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kohustusi, on Haaslava vallavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.

§ 16.   Tunnustuse avaldamine

  (1) Õpilastele avaldatakse tunnustust haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud tingimusel ja korras.

  (2) Kooli poolt avaldatakse õpilastele tunnustust vastavalt Sillaotsa Kooli õpilaste tunnustamise korras sätestatule.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.   Koolitöötajad (edaspidi personal)

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor käskkirjaga. Täiendava personali koosseisu kinnitamise kooskõlastab kooli direktor vallavalitsusega.

  (3) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab kooli direktor.

  (4) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatakse konkurss kooli direktori ettepanekul.

  (5) Pedagoogide kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse lasteaia osas atesteerimine õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 18.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Kooli personali ülesandeks on lasteaialaste ja õpilaste õpetamine ja kasvatamine.

  (2) Kooli teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (3) Kooli personal täidab lasteaia ja kooli kodukorda.

  (4) Personali konkreetsed tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töökorralduse reeglite, tööülesannete kirjelduste või töölepinguga.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta. välja arvatud juhul, kui et laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama vallavalitsuse sotsiaaltöötajat, lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.

7. peatükk ESIMESE ÕPILASESINDUSE VALIMISE KORD, NING ÕPILASKONNA POOLT ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUSE HEAKSKIITMISE KORD 

§ 19.   Kooli õppenõukogu ja pedagoogiline nõukogu

  (1) Koolil on põhikooli osas õppenõukogu ja lasteaia osas pedagoogiline nõukogu.

  (2) Õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu liikmeteks on õpetajad.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra alusel, pedagoogiline nõukogu koolieelse lasteasutuse seaduse alusel.

§ 20.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskond valib õpilasesinduse, kes koostab õpilasesinduse põhimääruse, mille kinnitab kooli direktor.

  (3) Õpilasesinduse valimine:
  1) esimesed õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor;
  2) õpilasesindus valitakse kooli 6. – 9. klassi õpilaste hulgast (igast klassist 1 – 3 kandidaati);
  3) kandidaat peab olema aktiivne, hea õppeedukusega ning suhtlemisaldis;
  4) õpilaskond valib hääletamise teel õpilasesinduse liikmed;
  5) õpilasesindusse valitud liikmete nimed avalikustatakse infostendil ja kooli kodulehel;
  6) õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest ja õpilasesinduse põhimäärusest.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 21.   Vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad vallavalitsuse poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on valla omand.

  (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara eeskirjaalusel.

§ 22.   Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Koolil on iseseisev eelarve, tulud moodustavad eraldised riigieelarvest, valla eelarvest, lasteaialaste vanemate poolt kaetavast osast, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest.

  (2) Kooli raamatupidamist peab vallavalitsus.

  (3) Kooli eelarve projekti kiidavad heaks kooli hoolekogu ja vallavalitsus. Kooli eelarve võtab vastu vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul valla eelarve koosseisus.

  (4) Kool võib õpilaste õppekavavälise töö ja vaba aja sisukamaks muutmiseks pakkuda õpilastele jt osavõtjatele tasulisi üritusi (peoõhtud, ekskursioonid jms).

  (5) Kooli tasuliseks õppekavaväliseks tegevuseks on ringitöö korraldamine, kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine.

  (6) Tasuliste tegevuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus määrusega.

§ 23.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

  (2) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmise korrale.

  (3) Kool avalikustab kooli õppekava, põhimääruse, arengukava ja kodukorra kooli veebilehel ning loob võimalused nendega tutvumiseks paberil.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 24.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel.

  (2) Kooli korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.

  (3) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavolikogu kooli õpilastele võimaluse jätkata õppimist teises koolis.

10. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 25.   Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

  (2) Kooli põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele, õppenõukogule ja pedagoogilisele nõukogule.

  (3) Kooli põhimääruse kinnitab ja muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 26. märtsi 2010. a määrus nr 9 „Sillaotsa Kooli põhimäärus“.

  (2) Määrust hakatakse rakendama alates 1. september 2015. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taivo Kirm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json