Teksti suurus:

Projektides osalemise kord

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2012, 1

Projektides osalemise kord

Vastu võetud 31.05.2007 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ning valla- ja linnaeelarve seaduse § 8 lõigete 1 ja 1¹ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Projektides osalemise kord (edaspidi kord) reguleerib Kiviõli linna (edaspidi linn) tegevust projektides osalemisel, osalemisega saadud vahendite kasutamisel ning projektis osalemise tagamisel.

  (2) Linn osaleb projektides:
  1) juhtpartnerina, vastutades projekti tulemuse saavutamise eest ja projekti kogumaksumuse ulatuses;
  2) partnerina, viies läbi projektis talle määratud tegevused ja vastutades vastavalt oma osalusele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) projekt – riigi, avalik-õigusliku juriidilise isiku, eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise isiku poolt ellukutsutud tegevuste kogum tulemuse saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse täielikult või osaliselt eespool nimetatud isikute poolt;
  2) rahvusvaheline projekt – väljaspool Eestit paikneva või registreeritud avalik-õigusliku juriidilise isiku, eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise isiku poolt ellukutsutud või osalusega tegevuste kogum tulemuse saavutamiseks, mille realiseerimine on seotud tähtajalise ja rahalise piiranguga ning mille kulud kaetakse täielikult või osaliselt eespool nimetatud isikute poolt;
  3) projekti koordinaator – linnavalitsuse ametnik, kes vastutab projektiga linnale võetud ülesannete täitmise eest;
  4) projektijuht – isik, kes vastutab projektijuhtimise ja elluviimise eest;
  5) rahastuse saaja – linnavalitsus või linnavalitsuse hallatav asutus;
  6) rahastuse andja – Euroopa Liidu institutsioonid, rahvusvaheline organisatsioon, valitsussektorisse kuuluv sihtasutus, mitteresidendid, välisriigi organisatsioon, Eesti Vabariigi avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik;
  7) kaasfinantseerimine – linna rahaline ja/või mitterahaline kohustus projekti elluviimiseks, mille linn eraldab oma eelarve piires või mida ta korras sätestatud juhul taotleb Kiviõli linna eelarve reservfondist (linn või hallatav asutus osaleb projektis partnerina);
  8) omafinantseering – linna rahaline ja/või mitterahaline kohustus projekti elluviimiseks, mille linn eraldab oma eelarve piires või mida ta korras sätestatud juhul taotleb Kiviõli linna eelarve reservfondist (linn või linna hallatav asutus osaleb projektis juhtpartnerina);
  9) sildfinantseerimine – linna eelarvest kulutuste tegemine enne rahastuse laekumist;
  10) rahaline kohustus – linnapoolne rahaline väljamakse projektis ettenähtud tegevuste elluviimiseks;
  11) mitterahaline kohustus – projekti tegevuste elluviimisega seotud kaudsete kulude ümberarvestamine projekti kuludeks vastavalt toetusprogrammis lubatud piires.

§ 3.   Projekti algatamine

  Projekti algatajateks võivad olla linnavalitsus, linnavalitsuse hallatavad asutused, sihtasutused, seltsingud ja mittetulundusühingud ning linna osalusega äriühingud.

§ 4.   Projektis osalemine

  (1) Projektis osalemise otsustamiseks esitatakse linnavalitsusele õigusakti eelnõu, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) otsus linna osalemise kohta projektis;
  2) projekti nimetus;
  3) projektijuhi määramine;
  4) projekti koordinaatori määramine;
  5) seos kehtiva Kiviõli linna arengukavaga;
  6) projekti kogumaksumus ning linna rahaliste ja mitterahaliste kohustuste maksimaalne suurus;
  7) organisatsiooni andmed (sh toetusprogrammi nimetus), kellele projektitaotlus esitatakse.

  (2) Kui konkreetses projektis osalemiseks vaja minevaid rahalisi vahendeid ei ole kajastatud linna eelarves ja/või reservfondis selleks vahendid puuduvad, otsustab projektis osalemise ja rahaliste vahendite eraldamise igakordselt linnavolikogu.

  (3) Õigusakti juurde kuulub vabas vormis seletuskiri.

  (4) Linnavalitsus võib väljastada garantiikirju projektide kaasfinantseerimiseks poole reservfondi mahu piires. Garantiikirju võib väljastada käesoleva aasta kohta, kuid tingimusel, et garantiikirjade kogusumma ei ületa käesoleva eelarveaasta reservfondi poolt suurust. Garantiikiri väljastatakse linnapea ja pearaamatupidaja allkirjadega.

  (5) Linnavalitsus määrab ametniku, kes peab arvestust esitatud projektide ja väljastatud garantiikirjade kohta.

  (6) Pärast projektis osalemise otsustamist esitab projektijuht projekti koordinaatorile kooskõlastamiseks konkreetse projekti käivitamiseks vajaliku dokumentatsiooni (nt projekti taotlus, kaasrahastamise kinnitus, osalemise kinnituskiri jne).

§ 5.   Projekti finantseerimine

  Projekti läbiviimisega seotud tulud ja kulud kajastatakse linna eelarves.

§ 6.   Projekti sildfinantseerimine

  (1) Sildfinantseerimiseks võib kasutada reservfondi või laenu. Raha laekumisel reservfond taastatakse ja laen tagastatakse.

  (2) Projekti koordinaator esitab linnavalitsusele taotluse sildfinantseerimiseks reservfondist või laenu abil, kui:
  1) rahastuse andja on teinud otsuse rahastuse andmise kohta, kuid eelnevalt tuleb kulutused teha linna eelarvest, mille rahastuse andja hiljem hüvitab vastavalt lepingus kokkulepitud tingimustele;
  2) raha ei laeku rahastuse andmise otsuses nimetatud tähtaja jooksul.

  (3) Projekti sildfinantseerimise taotlemine võib toimuda samaaegselt projektis osalemise otsustamise protsessiga või hiljem.

  (4) Sildfinantseerimise taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) rahastuse andmise otsus;
  2) õigusakti eelnõu raha eraldamise kohta reservfondist või laenu arvelt, kellele raha eraldatakse, raha eraldamise sihtotstarve ja eraldise summa.

  (5) Pärast õigusakti vastuvõtmist esitatakse õigusakti koopia rahandusüksusele, projekti koordinaatorile ja projektijuhile.

  (6) Sildfinantseerimise eraldise saaja võib eraldatud summa ulatuses teha kulutusi pärast vahendite suunamist vastavasse eelarvesse.

§ 7.   Projekti aruandlus

  (1) Projektijuht on aruandekohustuslik oma vahetu ülemuse ja projekti koordinaatori ees. Projektijuht on kohustatud kohe teatama kõigist asjaoludest, mis võivad põhjustada projekti mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist. Kui projektijuhiks määratakse isik väljastpoolt linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri, sõlmitakse projektijuhiga leping projekti läbiviimisega seotud õiguste, kohustuste (sh aruandekohustuse) ja vastutuse kohta.

  (2) Projektijuht on aruandekohustuslik linna ees. Projektijuht esitab raamatupidamisüksusele ja projekti koordinaatorile koopiad:
  1) projekti reeglite kohaselt koostatud vahe- ja lõpparuannetest;
  2) finantsaruannetest;
  3) oma hinnangust (vabas vormis, kirjalikult) projekti elluviimise kohta;
  4) finantskokkuvõtetest (aruandeperioodil tehtud tegelikud kulutused, põhjendused ettenägemata kulutuste kohta, põhjendused eelarves planeeritust suuremate või tunduvalt väiksemate kulutuste kohta).

§ 8.   Määrus jõustub 7. juunil 2007. a.

Maksim Danilov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json