Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Parkimistasu kehtestamine Kiviõli linnas

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2012, 3

Parkimistasu kehtestamine Kiviõli linnas

Vastu võetud 31.05.2007 nr 20
jõustumine 07.06.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 22 lg 1 punkti 2, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 4 lõike 1, § 5 punkti 10 ja § 14¹ ning liiklusseaduse § 50 lõike 5, § 50¹ ja § 50² alusel ning seoses vajadusega korraldada tasulist parkimist Kiviõli linnas toimuvate massiürituste ajal ning piirkonnas.

§ 1.   Parkimistasu ja parkimistasu maksja

  (1) Parkimistasu on kohalik maks, mis kehtestatakse Kiviõli linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil.

  (2) Parkimistasu maksja on mootorsõiduki juht.

  (3) Parkimistasu objekt on avalikul tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduk ja haagis.

  (4) Parkimistasu kehtestamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) parkimisala – Kiviõli linna territooriumil asuv avalik tänav, väljak või selle osa, kus parkimine ei ole keelatud;
  2) parkimiskoht – tänavakattele märgitud või märkimata koht parkimisalal, mis on ette nähtud ühe B-kategooria sõiduki parkimiseks.

  (5) Tasuline parkimisala tehakse teatavaks liikluskorraldusvahendite abil.

§ 2.   Tasuline parkimisala

  (1) Avalik tasuline parkimisala Kiviõli linnas hõlmab:
  1) massiürituste ajal ja piirkonnas konkreetse massiürituse korraldaja poolt Kiviõli Linnavalitsusega ja Ida Politseiprefektuuriga kooskõlastatud ala.

  (2) Parkimistasu makstakse parkimise eest avalikul tasulisel parkimisalal massiürituse toimumise päeva(de)l.

§ 3.   Parkimistasu määrad

  (1) Parkimistasu piirmäär § 2 lõikes 1 nimetatud parkimisalal on:
1 päev – 1,60 EUR.
(MUUDETUD Kiviõli Linnavolikogu 29.06.2010 määrus nr 19)

  (2) Parkimistasu määr C- ja D-kategooria sõidukitele on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud parkimistasu määra korrutis kahega.

  (3) Parkimistasu laekub Kiviõli linna eelarvesse.

§ 4.   Parkimistasu maksmine

  (1) Parkimistasu maksmine toimub liiklusseaduse § 50¹ lõikes 4 sätestatud korras.
Parkimistasu maksmist tõendab:
  1) parkimispilet;
  2) linnavalitsuse väljastatud sooduspilet.

  (2) Parkimise õigust tõendav dokument tuleb paigaldada tasulises parkimisalas sõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

  (3) Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist.

  (4) Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

§ 5.   Viivistasu

  (1) Parkimistasu maksmata jätmise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik (sh § 9 lõikes 1 nimetatud eraõigusliku juriidilise isiku töötaja) viivistasu määramise otsuse vastavalt liiklusseaduse §-le 50².

  (2) Parkimisjärelevalve ametiisik teeb viivistasu määramise otsuse, kui:
  1) parkimistasu on maksmata;
  2) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud vastavalt § 4 lõigetes 2 ja 5 sätestatule.

  (3) Viivistasu määr ööpäevas on:
  1) parkimistasu maksmata jätmise eest – 19,20 EUR.
(MUUDETUD Kiviõli Linnavolikogu 29.06.2010 määrus nr 19)

  (4) Viivistasu maksja on mootorsõiduki omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.

  (5) Kui mootorsõidukit ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

  (6) Viivistasu laekub Kiviõli linna eelarvesse.

§ 6.   Parkimistasu vabastused

  (1) Linnavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel parkimistasust vabastada:
  1) isiku, kes Kiviõli linnaga sõlmitud lepingu alusel teeb Kiviõli linnas liikluskorraldustöid;
  2) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (2) Parkimistasust on vabastatud liikumispuudega juht või pimedat inimest teenindava sõiduki juht liiklusseaduse §-s 54 sätestatud parkimiskaardi olemasolul.

  (3) Linnavalitsusel on õigus ilmastikuoludest, operatiivülesannetest või muust liikluskorralduse muutmise vajadusest tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus.

§ 7.   Parkimistasust vabastuse menetlemine

  (1) Parkimistasust vabastust võib anda kuni üheks massiürituseks.

  (2) Parkimistasust vabastuse taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus linnavalitsusele. Linnavalitsus peab avalikku huvi parkimistasu vabastust andvas haldusaktis põhjendama.

  (3) Parkimistasu vabastust tõendavaks dokumendiks on linnavalitsuse poolt konkreetse sõiduki parkimiseks väljastatav parkimispilet või § 6 lõikes 2 nimetatud parkimiskaart.

§ 8.   Parkimise korraldamine

  (1) Kiviõli linna territooriumil avalikul tasulise parkimise alal korraldab parkimist linnavalitsus. Linnavalitsus võib halduslepingu alusel nimetatud ülesannete teostamise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

  (2) Parkimispiletid trükib parkimise korraldaja.

§ 9.   Parkimisjärelevalve teostamine

  (1) Parkimisjärelevalvet korraldab linnavalitsus majandusüksuse kaudu. Parkimisjärelevalvet teostava ametiisiku õigused on linnavalitsuse ametnikul. Linnavalitsus võib parkimisjärelevalve teostamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning liiklusseaduse §-s 50² sätestatud viivistasu määramise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellel laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.

  (2) Parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul on parkimistasu kogumisel kõik kohalike maksude seaduses, maksukorralduse seaduses ja liiklusseaduses sätestatud õigused.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 7. juunil 2007. a.

/otsingu_soovitused.json