ElamumajandusEluruumid

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Õpetajale munitsipaaleluruumi üürile andmise kord

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.10.2013, 110

Õpetajale munitsipaaleluruumi üürile andmise kord

Vastu võetud 25.02.2010 nr 9
RT IV, 28.08.2012, 27
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2013RT IV, 09.10.2013, 2112.10.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Õpetajale munitsipaaleluruumi üürile andmise kord (edaspidi kord) sätestab heakorrastatud munitsipaaleluruumi üürile andmise tingimused ja korra Kiviõli linna haridusasutustes (edaspidi haridusasutus) täistööajaga töötavale õpetajale, õppealajuhatajale või direktorile.

  (2) Õpetajale munitsipaaleluruumi üürile andmise eesmärgiks on tagada õpetajate elama- ja tööleasumise soodustamine Kiviõli linnas.

§ 2.   Toetuse subjekt

  Toetuse saaja käesoleva korra kohaselt on Kiviõli 1. Keskkoolis, Kiviõli Vene Koolis ja lasteaias Kannike õpetajana, direktorina või õppealajuhatajana tööle asuv füüsiline isik, kes vastab ametikohale esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele ning Kiviõli Kunstide Koolis tööle asuv õpetaja, direktor või õppealajuhataja.
[RT IV, 09.10.2013, 21 - jõust. 12.10.2013]

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Eluruumi taotleja esitab linnavalitsusele:
  1) täidetud taotluse blanketi;
  2) linna haridusasutuse juhi kirjaliku ettepaneku;
  3) haridust tõendava dokumendi ärakirja.

  (2) Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

§ 4.   Munitsipaaleluruumi üürile andmine

  (1) Otsuse munitsipaaleluruumi üürile andmise või sellest keeldumise kohta teeb linnavalitsus korterikomisjoni ettepanekul ühe kalendrikuu jooksul arvates taotleja poolt viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale motiveeritud otsus seitsme tööpäeva jooksul selle tegemisest arvates.

  (3) Üürilepingu sõlmib taotlejaga Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Munitsipaaleluruumi üürile andmise taotluse vormi ja üürilepingu vormi kinnitab linnavalitsus.

  (2) Munitsipaaleluruum antakse üürile §-s 2 nimetatud isikule, kes asub haridusasutuses tööle alates 2009/2010. õppeaastast.

  (3) Kiviõli Linnavolikogu 30.08.2007. a määrus nr 25 „Õpetaja toetuse andmise kord” tunnistatakse kehtetuks, välja arvatud § 2 lõike 1 alusel enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingute osas, millega Kiviõli Linnavalitsus on võtnud kohustusi, kuni kohustuste täitmiseni Kiviõli Linnavalitsuse poolt.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json