KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kiviõli linna lemmikloomade registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2012, 29

Kiviõli linna lemmikloomade registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 23.10.2008 nr 54

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, andmekogude seaduse § 43 lõike 1 ja § 44 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning Kiviõli Linnavolikogu 11.09.2008 määruse nr 51 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine” § 1 lõike 5 alusel.

1. peatükk KIVIÕLI LINNA LEMMIKLOOMADE REGISTRI ASUTAMINE 

§ 1.   Registri asutamine

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Kiviõli linna lemmikloomade register” (edaspidi register).

§ 2.   Registri omanik

  Registri omanik on Kiviõli linn.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutavaks töötlejaks on Kiviõli Linnavalitsus.

§ 4.   Registri volitatud töötleja

  Registri volitatud töötlejaks on Kiviõli Linnavalitsuse poolt määratud isik.

§ 5.   Registri väljatöötamise ja teenindamise kulud

  Registri asutamist, arendamist ja tarkvara igakuist hooldust finantseeritakse Kiviõli linna eelarvest.

2. peatükk KIVIÕLI LINNA LEMMIKLOOMADE REGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

§ 6.   Üldsätted

  (1) Registri ametlik nimi on „Kiviõli linna lemmikloomade register” (edaspidi register).

  (2) Registri omanik on Kiviõli linn.

  (3) Registri asutab, tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Kiviõli Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

  (4) Registri asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
  1) Kiviõli linnas registreeritud lemmikloomade üle arvestuse pidamine;
  2) Kiviõli linnas registreeritud lemmikloomade kohta informatsiooni kogumine;
  3) Kiviõli linnas registreeritud koerte ja kasside kohta informatsiooni väljastamine;
  4) Kiviõli linnas registreeritud järelevalveta koerte ja kasside omanike kiire leidmine ja lemmiklooma tagastamine omanikule.

  (5) Register on kohaliku omavalitsuse register, milles sisalduvad andmeid kasutavad linna asutused, juriidilised ja füüsilised isikud § 9 lõikes 5 nimetatud eesmärkidel.

§ 7.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Kiviõli Linnavalitsus.

  (4) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Kiviõli õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) sõlmib registri volitatud töötlejatega lepinguid registri andmete töötlemiseks;
  6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  7) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  8) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihtpäraseks kasutamiseks;
  10) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Registri volitatud töötlejad on Kiviõli linna veterinaararstid (edaspidi volitatud töötleja).

  (6) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilitamise tagamiseks;
  4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest;
  5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (7) Register jaguneb kahte ossa:
  1) ajakohased andmed – kehtivad andmed Kiviõli linnas registreeritud koerte ja kasside ning nende omanike kohta;
  2) aegunud andmed – Kiviõli linnas registreeritud koerte ja kasside ning nende omanike kohta avastatud ebaõiged andmed ja kehtetuks muutunud andmed.

  (8) Ajakohaste ja aegunud andmete andmekoosseis on samasugune, välja arvatud juhul kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 8.   Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmeteregistrisse kandmise kord

  (1) Registrisse kantakse Kiviõli linna haldusterritooriumil asuvad koerad ja kassid vastavalt Kiviõli linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele.

  (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Kiviõli linna koerte ja kasside omanikud.

  (3) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

  (4) Volitatud töötleja registreerib koera ja kassi ning koera- ja kassiomaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates koera märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalselt või paberkandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul Kiviõli Linnavalitsusele.

  (5) Volitatud töötleja kannab registrisse Kiviõli linnas registreeritud koerte ja nende omanike andmed, samuti koera vaktsineerinud veterinaararsti nime ning viimase vaktsineerimise kuupäeva.

  (6) Registrisse kantava koera ja kassi andmed on:
  1) koera registrikood – tarkvara poolt omistatav koera registrikande identifikaator;
  2) koera ja kassi registrinumber – volitatud veterinaararsti pooltantud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) koera ja/või kassi nimi;
  4) koera ja/või kassi vanus/sünniaeg;
  5) koera ja/või kassi sugu;
  6) koera ja/või kassi tõug või tõuta koera ja kassi puhul välimuse lühikirjeldus;
  7) koera ja/või kassi muu eritunnus;
  8) koera ja/või kassi asukoht;
  9) koera ja/või kassi registreerinud veterinaararsti nimi;
  10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  11) viimase kande teinud veterinaararsti nimi.

  (7) Registrisse kantava koera- ja kassiomaniku andmed on:
  1) koera- ja/või kassiomaniku isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) koera- ja/või kassiomaniku nimi;
  3) koera- ja/või kassiomaniku elukoht;
  4) koera- ja/või kassiomaniku telefoninumber;

  (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (9) Registri volitatud töötaja võtab koera registreerimisel omanikult nõusoleku andmete avaldamise kohta § 8 lg 5 sätestatud juhtudel lg 6 märgitud ulatuses.

  (10) Arvestust registrisse kantud andmete esitamise kohta peab registri volitatud töötaja.

  (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste ajaloos andmete eelneva seisu. Kehtetuks muutunud andmed kantakse ajakohaste andmete registriosast aegunud andmete registriossa.

§ 9.   Registri andmete väljastamine

  (1) Registri andmete väljastamine on tasuta.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid volitatud töötlejale esitatud avalduse alusel, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (3) Avalduse võib esitada:
  1) kirjalikult;
  2) elektrooniliselt;
  3) suuliselt.

  (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
  1) suulise päringu korral koheselt;
  2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) avalikus kohas järelevalveta koera ja /või leidnud isik soovib koera- ja/või kassi tagastada omanikule;
  2) avalikus kohas järelevalveta koera- ja/või kassi kinni püüdnud Kiviõli linna poolt määratud juriidiline isik soovib koera- ja/või tagastada tema omanikule;
  3) avalikus kohas järelevalveta viibinud koer- ja/või kass on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes § 8 lg 6 p 3 ja p 6, lg 7 p 2 ja p 4 nimetatud andmed koera ja/või kassi ja koera- ja/või kassiomaniku kohta.

  (7) Registrist ametliku väljavõte saamiseks on õigus registri volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (8) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 10.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmete juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötaja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu saamise ja sulgemise kord sätestatakse § 7 lõike 4 punktis 5 nimetatud lepinguga.

  (3) Kiviõli Linnavalitsuse poolt volitatud isikule juurdepääsu andmiseks esitab viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe päeva jooksul pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

§ 11.   Registri järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 12.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Kiviõli linna eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub § 8 lg 6 ja lg 7 märgitud andmete sisestamise eest vastavalt lepingus sätestatud korrale.

  (3) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

  (4) Registri likvideerimise otsustab volikogu.

  (5) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (6) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Kiviõli linna arhiivi või nende hävitamiseks. Linnavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (7) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 13.   Määrus jõustub 1. novembril 2008. a.

Maksim Danilov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json