KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2012, 44

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 11.09.2008 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

  KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Kiviõli linna haldusterritooriumil.

  (2) Koera või kassi omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest, on kohustatud järgima loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, veterinaarkorralduse seaduse ja muudes õigusaktides ja käesolevas eeskirjas sätestatut.

  (3) Koera või kassi omanik peab võimaldama vastavalt koera või looma liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett; sobiva hoolduse; sobiva mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust; muu koera või kassi terviseks ja heaoluks vajaliku.

  (4) Koera või kassi pidamisel on keelatud kasutada vahendeid või seadmeid, mis võivad neid vigastada. Koerte ja kasside suhtes lubamatu tegu on nende hukkumist, vigastamist või neile valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu, nagu nende sundimine üle jõu käivatele pingutustele, koertevõitluse korraldamine, koera või kassi hülgamine või abitusse seisundisse jätmine jms. Koeravõitlus on koera ja koera või inimese ja koera vaheline võitlus, mis korraldatakse ärilisel, meelelahutuslikul või muul eesmärgil ja mille tagajärjel koer võib hukkuda, saada vigastada või kannatada piina.

  (5) Koerte registreerimine ja registri pidamine toimub lemmikloomaregistri põhimääruses sätestatud korras.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera ja/või kassi võib pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, tingimusel et oleks välistatud koera või kassi lahtipääsemine ja linna elanike rahu rikkumine ööpäevaringselt. Koera või kassi pidamiseks mõeldud ruum(id) või territoorium peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele. Kortermaja ühes korteris võib pidada ainult ühte täiskasvanud koera ja/või kassi (v.a tõu-, teenistus- ja jahikoerte samatõulised aretuspaarid). Sotsiaaleluruumides võib pidada ainult ühte koera või kassi.

  (2) Omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga „Kuri koer” või muu sildiga tähistamaks koera olemasolu. Omanik peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse.

  (3) Koerte üle arvestuse pidamise tagab linnavalitsus Kiviõli linna lemmikloomaregistris. Lemmikloomaregistri asutab ja põhimääruse kinnitab volikogu. Koerte registreerimine lemmikloomaregistris on kohustuslik. Koerte ja soovi korral kasside registreerimisel tuleb kinni pidada Kiviõli linna lemmikloomaregistri põhimääruses sätestatud korrast. Kasside registreerimine on vabatahtlik.

§ 3.   Koera või kassi omaniku kohustused

  (1) Koera või kassi omanik on kohustatud:
  1) jälgima, et koera või kassi pidamine (haukumine, ulgumine, näugumine jms) ei häiriks avalikku korda ja teiste isikute rahu;
  2) koristama koheselt koera või kassi poolt reostatud trepikoja, tänava, pargi, haljasala või muu avaliku koha;
  3) vaktsineerima oma koera või kassi marutaudi vastu neljandaks elukuuks ja tagama korduvvaktsineerimise kord aastas;
  4) registreerima koera kümne päeva jooksul pärast vaktsineerimisealiseks saamist või täiskasvanud koera soetamist;
  5) kinnitama koera kaelarihma külge või mõnel muul viisil registreerimisnumbri;
  6) teatama kümne päeva jooksul registripidajale koera surmast, kaotsiminekust või võõrandamisest;
  7) tasuma registreerimiskulud;
  8) viivitamatult isoleerima inimesi või teisi loomi hammustanud koera või kassi ning kindlaks tegema koera või kassi agressiivsuse põhjuse ja kutsuma kohale veterinaararsti;
  9) teavitama koheselt veterinaararsti metslooma rünnakust tema koerale või kassile;
  10) teavitama veterinaararsti koera või kassi haigestumisest või äkksurmast;
  11) hüvitama kannatanule koera või kassi ründest omaniku süül tekitatud materiaalse kahju, vabatahtlikust hüvitamisest keeldumisel on kannatanul õigus pöörduda õiguskaitseorganite poole;
  12) tagama avalikus kohas pideva järelevalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle, kusjuures avalikus kohas viibimisel peab koeral olema suukorv peas;
  13) viibima avalikus kohas vaid rihma, keti vms otsas oleva koeraga, kusjuures keti, rihma vms pikkus peab tagama teiste isikute ja loomade ohutu viibimise ja heaolu.

  (2) Keelatud on:
  1) koera või kassi ujutamine Kiviõli linna veekogudes;
  2) viibida avalikus kohas, kus loomadega viibimine on keelavalt tähistatud;
  3) viibida koera või kassiga kaubandus- või toitlustusettevõtte territooriumil ja ruumides, turul, spordi- või mänguväljakul, lasteasutuste ja haridusasutuste ruumides ja territooriumidel ning avalikel kultuuriüritustel (v.a koerte-kasside näitused või korraldaja loal);
  4) viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige koera või kassiga;

  (3) Lõike 2 punktis 2 ja punktis 3 kehtestatud keelud ei kehti pimeda juhtkoera ja ülesannet täitva teenistuskoera suhtes.

§ 4.   Koerte ja kasside järelevalve

  (1) Omanikuta (koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku pole võimalik tuvastada) või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab linnavalitsus, ostes vastavat teenust asjakohastelt ettevõtjatelt või asutustelt.

  (2) Kui hulkuva koera või kassi omanikku ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle uut omanikku, tuleb läbi viia koera või kassi eutanaasia. Omaniku kindlakstegemise alguse ja eutanaasia läbiviimise vahel peab olema vähemalt kaks nädalat, mille jooksul tuleb tagada koera või kassi nõuetekohane pidamine ja vajaduse korral ravi.

  (3) Kinnipüütud koera või kassi kättesaamiseks tasub omanik püüdmise ja hoidmise kulud.

  (4) Hukkamiseks tuleb valida viis, mis valmistaks koerale või kassile võimalikult vähem kannatusi.

  (5) Hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, pidamise, nende omaniku kindlakstegemise ja hulkuvate koerte ja kasside hukkamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 5.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga. Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

  (2) Käesoleva eeskirja rikkumise korral kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväliseks menetlejaks on linnavalitsus ja politseiprefektuur.

§ 6.   Eeskirja rakendamine

  (1) Eeskirja § 3 lõike 1 punktid 3, 4, 5 ja 6 rakenduvad pärast lemmikloomaregistri asutamist.

  (2) Koera omanikud, kes ei ole kohustatud oma koera registreerima vastavalt eeskirja § 3 lõike 1 punktile 4, on kohustatud oma koera lemmikloomaregistris registreerima ühe aasta jooksul lemmiklooma registri asutamisest arvates.

  (3) Lemmikloomaregistri pidamise tasud kinnitab linnavalitsus.

  (4) Kiviõli Linnavolikogu 13.02.2003. a määruse nr 3 „Kiviõli linna korra eeskirja kehtestamine” V osa „Koerte ja kasside pidamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 18. septembril 2008. a.

Maksim Danilov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json