Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kiviõli linna heakorraeeskirja täitmise koormised kehtestamine

Kiviõli linna heakorraeeskirja täitmise koormised kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2012, 51

Kiviõli linna heakorraeeskirja täitmise koormised kehtestamine

Vastu võetud 11.09.2008 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 4 ja § 36 lõike 2 alusel.

  Kiviõli linna heakorraeeskirja täitmise koormised 

§ 1.   Koormis on kohustus, mis kehtestatakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks Kiviõli linna heakorraeeskirja täitmisel ja see kehtestatakse isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

§ 2.   Koormise täitja või tema arvel teine isik on kohustatud:
1) koristama puhastusalalt jäätmed ja prahi;
2) niitma muru (lubatud maksimaalne kõrgus on 15 cm) ja rohumaid (vähemalt üks kord suve jooksul), lõikama kõnniteel liikumist takistavad puude ja põõsaste oksad, pügama heki, riisuma lehed, pühkima tolmu ja liiva;
3) koristama kõnniteel lume ja jää, tõrjuma libeduse ning eemaldama katusele kogunenud lume ja jääpurikad.

§ 3.   Puhastusalal tuleb § 2 punktides 1 ja 3 sätestatud nõuete täitmine tagada hommikul kella 7.00ks, järgides seejuures, et sellega kaasneks inimeste rahu võimalikult vähene häirimine (jää lahti tagumine jms). Vajadusel tuleb puhastusala korrastada ka päeva jooksul. Paragrahvi 2 punktis 2 sätestatud nõuete järgimine tagatakse vajaduse tekkimisel.

§ 4.   Koormise täitja võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul. Koormise täitja põhjendatud taotlusel on linnavolikogul õigus lubada tal koormise täitmise eest maksta linnale raha, mida kasutatakse §-s 2 nimetatud koormise täitja kohustuseks olevate tööde tegemiseks. Taotluses tuleb ära näidata:
1) taotluse esitaja nimi;
2) puhastusala mõõtmed;
3) puhastusala aadress;
4) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta;
5) rahas maksmise põhjendus.

§ 5.   Koormise täitja esitab paragrahvis 4 nimetatud taotluse linnavalitsusele, kes selgitab välja koormise maksumuse. Koormise maksumuse kindlaksmääramiseks tellib linnavalitsus vähemalt kahelt puhastustöid tegevalt ettevõtjalt hinnapakkumised taotluses nimetatud puhastusalal heakorratööde tegemise maksumuse selgitamiseks. Hinnapakkumine esitatakse eraldi suve- ja talvehooajaks.

§ 6.   Koormise maksumuseks on madalama hinnapakkumise teinud ettevõtja pakutud hind.

§ 7.   Linnavalitsus esitab saabunud taotluse koos madalama hinnapakkumisega volikogule otsuse tegemiseks. Koormise maksumus määratakse maksimaalselt üheks aastaks. Pärast tähtaja möödumist tuleb esitada uus taotlus, kui koormise täitja soovib ka edaspidi koormise täitmise eest maksta rahas.

§ 8.   Linnavolikogu otsus väljastatakse koheselt taotluse esitajale. Taotluse esitaja peab linnavolikogu otsuses määratud tähtaja jooksul teatama linnavalitsusele, kas ta nõustub koormise eest maksma linnavolikogu poolt koormise maksumuseks määratud summa või korraldab koormise täitmiseks vajalike tööde tegemise ise.

§ 9.   Pärast koormise täitja nõusoleku saamist sõlmib linnavalitsus madalama pakkumise teinud ettevõtjaga vastava lepingu, millest koheselt informeerib koormise täitjat, teatades koormise täitmise eest tasumise tähtajad ja koha.

§ 10.   Koormise täitmata jätmisel vastutab isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² või karistusseadustiku § 261 alustel ja korras. Väärteo toimepanemise korral kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid. Väärteo kohtuväline menetleja on linnavalitsus, politseiprefektuur või keskkonnainspektsioon.

§ 11.   Määrus jõustub 18. septembril 2008. a.

Maksim Danilov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json