HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Haridustoetuste maksmise kord

Väljaandja:Vändra Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2015, 3

Haridustoetuste maksmise kord

Vastu võetud 18.08.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määrus eesmärk

  Määrusega reguleeritakse Vändra valla (edaspidi vald) haridustoetuse maksmist õpilastele, kelle saavutused haridusvaldkonnas on vallale tunnustuseks ja maine kujundajaks ning juhendajate (õpetajad, kontsertmeistrid) tunnustamist.

§ 2.  Haridustoetus ja selle suurus

 (1) Haridustoetus on valla poolt antav toetus õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne aadress on Vändra vald.

 (2) Väärtustamaks kooliharidust ja õppimist, toetab vald põhikooli, gümnaasiumi ja ametikooli lõpetajaid järgmiselt:
 1) 200 eurot gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule;
 2) 150 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule;
 3) 100 eurot põhikooli kiitusega lõpetanule;
 4) 50 eurot põhikooli lõpetanule, kelle keskmine hinne on vähemalt 4,8;
 5) 200 eurot kutsekeskharidusõppe kiitusega lõpetanule.

 (3) Väärtustamaks huviharidust toetab vald muusikakooli põhiõppe kiitusega lõpetanuid 100 euroga.

 (4) Rahvusvahelistel ja üleriigilistel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel 1. kuni 3. koha saavutanud õpilasi toetab vald 100 euroga.

§ 3.  Haridustoetuse määramine

 (1) Haridustoetuse määramiseks esitavad haridusasutuse juhid vastavalt saavutatud tulemustele kirjaliku esildise Vändra Vallavalitsusele.

 (2) Esitatud ettepanekud vaatab vallavalitsus läbi ja kinnitab haridustoetuse saaja ning toetuse suuruse valitsuse korraldusega.

§ 4.  Haridustoetuse üleandmine

 (1) Haridustoetuse annab koolide lõpetajatele üle valla esindaja pidulikel lõpuaktustel.

 (2) Olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel edukaid osalejaid tunnustatakse pidulikul aktusel.

§ 5.  Täiendav toetusfond ja juhendajate tänuüritus

 (1) Eelarvesse planeeritakse Vändra valla hallatavatele haridusasutustele täiendav toetusfond, et võimaldada haridusasutuse juhtidel premeerida asutuse õpetajaid, juhendajaid, kontsertmeistreid, kelle õpilastele ei ole antud käesoleva korra järgi haridustoetust või teisi töötajaid, kelle saavutused haridusasutuses on märkimisväärsed ja aitavad oluliselt kaasa haridusasutuse ja seeläbi kogu valla hea maine kujundamisele.

 (2) Haridusasutuste töötajate töö tunnustamiseks korraldatakse üks kord aastas kõikide haridusasutuse töötajate tänuüritus, mis toimub üldjuhul oktoobrikuus ja kus tunnustatakse pidulikult haridusasutuse juhtide ettepanekul käesoleva korra § 5 lõike 1 kohaselt varasemalt premeeritud isikuid ja ka neid töötajaid, kes on eelneva õppeaasta jooksul muul moel eriliselt silma paistnud heade töötulemuste või edukate algatuste eest ning kelle panus on seeläbi oluliselt kaasa aidanud haridusasutuse atraktiivsuse tõusule, asutuses pakutava teenuse arendamisele ja asutuse töö paindlikumale ning kaasaja ootusi arvestavale korraldamisele.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrusega reguleerimata juhtude lahendamise otsustab ja korraldab vallavalitsus õppeasutuse direktori põhjendatud taotluse alusel.

 (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Vändra Vallavolikogu 14. juuni 2011 määrus nr 8 „Vändra valla haridustoetuse andmise kord“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lehiste
volikogu esimees