HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvikoolide toetamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2018, 3

Huvikoolide toetamise kord

Vastu võetud 16.08.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Tori vallas (edaspidi vald) elavate kuni 19-aastaste laste ja noorte huvihariduse toetamist valla eelarvest erahuvikoolis ja teise kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis (edaspidi koos huvikool).

  (2) Huvikooli õpilase 20-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

  (3) Määrus ei reguleeri huvikooli poolt kehtestatud lapsevanema õppetasu maksmise toetamist.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus – haridus, mis omandatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud huvikoolis õppekavapõhise õppena vastavalt huvikooli seadusele ja selle alusel kehtestatud huviharidusstandardile;
  2) huvikool – haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades;
  3) erahuvikool – koolitusluba omav huvikool, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on huvitegevuse pakkumine ja kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  4) huvikooli õpilaskoht - ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.

§ 3.   Toetuse maksmise alused ja suurus

  (1) Toetuse maksmise aluseks on huvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õpilaste nimekiri. Huvikool on kohustatud koheselt tegema muudatused EHISe andmetes huvikoolist lahkunud õpilase kohta.

  (2) Makstava toetuse maksimaalne suurus on:
  1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) erahuvikooli puhul õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus kuid üldjuhul mitte rohkem kui 20 eurot kuus lapse kohta.

  (3) Juhul kui huvikool kasutab huvihariduse pakkumiseks Tori vallale kuuluvaid ruume ja/või inventari, siis on Tori Vallavalitsusel õigus vähendada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toetuse summat.

  (4) Erahuvikooliga sõlmitakse toetuse määramise kokkulepe.

§ 4.   Toetuse andmine

  (1) Munitsipaalhuvikooli toetus kantakse kooli pidaja pangakontole esitatud arvete alusel.

  (2) Erahuvikooli toetus kantakse erahuvikooli pangakontole esitatud arvete alusel pärast toetuse määramise kokkuleppe sõlmimist.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib arvel märgitud andmete vastavust käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Are Vallavolikogu 27.01.2017 määrus nr 3 „Are valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“;
  2) Sindi Linnavolikogu 11.12.2014 määrus nr 14 „Teiste omavalitsusüksuste munitsipaal- ja erahuvikoolides õppimise toetamise kord“;
  3) Sauga Vallavolikogu 30.10.2014 määrus nr 25 „Sauga valla huvihariduse toetamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json