Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.11.2020, 36

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 16.08.2018 nr 44
RT IV, 28.08.2018, 5
jõustumine 31.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2019RT IV, 26.09.2019, 1429.09.2019
17.09.2020RT IV, 29.09.2020, 202.10.2020
29.10.2020RT IV, 06.11.2020, 509.11.2020

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.
[RT IV, 26.09.2019, 14 - jõust. 29.09.2019]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Põltsamaa valla eelarvest mittetulundustegevuse edendamiseks toetuste (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Määrus ei reguleeri Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatavate asutuste poolt projekti- ja investeeringutaotluste esitamise ja menetlemise korda.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada ja laiendada Põltsamaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Põltsamaa valla elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise erinevates käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud tegevusvaldkonnas ning soodustades valla elanike koostööd.

  (2) Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) ürituste korraldamise toetus;
  3) projektitoetus.

  (3) Tegevustoetus on mittetulundusühingu või sihtasutuse (mõlemad edaspidi ühing) põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks eraldatav toetus.

  (4) Ürituse korraldamise toetus on ühingule või seltsingule ühekordselt makstav toetus kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks.

  (5) Projektitoetus on vallapoolne osalemine ühingu liikmetele ja kogukonnale suunatud investeeringute tegemiseks ning ürituste korraldamiseks esitatud projektitaotluste omaosaluse finantseerimises.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda kõik seltsingud ja registreeritud ühingud, kes tegelevad valla eri piirkondade elanikele ühistegevuse, kogukondlike tegevuste, hariduse, elukestva õppe, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootegevuse võimaluste pakkumisega.
[RT IV, 26.09.2019, 14 - jõust. 29.09.2019]

  (2) Toetust ei anta:
  1) isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele;
  2) taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
  3) maksuvõlglastele.

  (3) Taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuste taotlemiseks tuleb esitada jooksva eelarveaasta 15. oktoobriks.

  (4) Iga erinevat liiki toetuse saamiseks koostatakse ja esitatakse eraldi taotlus.

  (5) Täiendavaid toetusi eelarveaasta jooksul üldjuhul taotleda ei saa.

  (6) Erandjuhtudel, kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud kuupäevaks, võib ürituste korraldamiseks ja projektide finantseerimises osalemiseks esitada taotluse ka taotlustähtaegade vahelisel ajal.

  (7) Vormikohasele taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
  1) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust;
  2) tegevustoetuse taotlemisel järgmise aasta eelarve, ürituse korraldamise toetuse ja projektitoetuse taotluse korral ürituse või projekti eelarve.

  (8) Allkirjastatud taotlus esitatakse ametiasutusele SPOKU keskkonnas, kui see ei ole võimalik, siis paberil või elektronposti teel.
[RT IV, 29.09.2020, 2 - jõust. 02.10.2020]

  (9) Taotluse vastuvõtjal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni või lisadokumente, määrates tähtaja nende esitamiseks. Viimasel esitamispäeval esitatud puudulikult täidetud taotlus on õigustagasi lükata.

§ 4.   Toetatavad tegevused ja kulu ning toetuse piirmäärad

  (1) Abikõlbulikud on need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Projektitoetuse taotlemisel peab olema täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest: toetatav tegevus või objekt on piirkonna või valla arenguks oluline, ametiasutus on idee eelnevalt heaks kiitnud või väljastanud garantiikirja omafinantseerimises osalemiseks ning tegevus või objekti arendamine peab olema seotud Põltsamaa valla arengukavaga.
[RT IV, 29.09.2020, 2 - jõust. 02.10.2020]

  (21) Tegevustoetuse taotlemisel on õigus taotleda huviringi juhendajale töötasu vastavalt Põltsamaa Kultuurikeskuse direktori käskkirjaga kinnitatud huviringi juhendajate töötasule. Sellisel juhul tuleb sõlmida huviringi juhendajaga leping.
[RT IV, 29.09.2020, 2 - jõust. 02.10.2020]

  (3) Abikõlbulikud ei ole:
  1) ühingu asutamiskulud ja liikmemaksud;
  2) trahvid, kohtukulud, viivised;
  3) esinduskulud;
  4) erisoodustusmaks;
  5) projektijuhtimisega seotud personalikulud, v.a juhul, kui projektijuhtimise kulud on abikõlbulikud projektis, millele kaasfinantseerimist taotletakse;
  6) kinnisvara soetamine;
  7) laenulepingu sõlmimise kulud ja laenuintressid, v.a juhul, kui laenu võetakse valla omandis olevate objektide parendamiseks;
  8) toitlustuskulud;
  9) projekti elluviimise seisukohast põhjendamata muud kulud.

§ 5.   Taotluste menetlemine

  (1) Taotlusi menetleb Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) moodustatud alatine komisjon (edaspidi komisjon).
[RT IV, 06.11.2020, 5 - jõust. 09.11.2020]

  (2) Komisjon vaatab tähtajaks esitatud taotlused läbi hiljemalt 1. novembriks.

  (3) Taotluste hindamisel lähtutakse vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni antud üldistest suunistest, taotluse vastavusest toetuse andmise eesmärgile, avalikust huvist, kodanikkonna hõlmatusest, otseselt kasu saavate inimeste hulgast, ürituse uudsusest või järjepidevusest ning eetilistest tõekspidamistest. Arvesse võetakse ka muude toetajate, sh vallaväliste programmide toetuse osatähtsust ja eelarve realistlikkust. Üldjuhul mittetähtaegselt esitatud taotlusi ei menetleta.
[RT IV, 06.11.2020, 5 - jõust. 09.11.2020]

  (4) Komisjon teeb taotluste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks ettepanekud vallavalitsusele. Taotluse rahuldamata jätmise ettepanekule lisatakse põhjendus. Ettepanekud vormistatakse komisjoni koosoleku protokollis.
[RT IV, 06.11.2020, 5 - jõust. 09.11.2020]

  (5) Taotlusi, mida komisjon otsustas toetada, arvestatakse vastavates summades valla järgmise aasta eelarve eelnõu koostamisel.

  (6) Määruse § 3 lõikes 6 nimetatud erandjuhtudel esitatud taotlusi menetleb taotluse esitamise hetkest alates kahe kuu jooksul samuti komisjon ja esitab ettepanekud vallavalitsusele.
[RT IV, 06.11.2020, 5 - jõust. 09.11.2020]

§ 6.   Toetuse eraldamine

  (1) Otsustuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus oma korraldusega kahe nädala jooksul vallaeelarve vastuvõtmisest arvates. Korralduses tuleb märkida:
[RT IV, 06.11.2020, 5 - jõust. 09.11.2020]
  1) toetuse saaja nimi või nimetus;
  2) rahastatava toetuse liik ja nimetus (tegevustoetus, toetus ürituse korraldamiseks, projektitoetus);
  3) toetuse suurus;
  4) tähtaeg lepingu sõlmimiseks.

  (2) Kui taotlust ei rahuldata ja toetust ei eraldata, tuleb vallavalitsuse korralduses märkida vastavad põhjendused.

  (3) Toetuse saajaga sõlmitakse kirjalik koostööleping.
[RT IV, 26.09.2019, 14 - jõust. 29.09.2019]

  (4) Toetus kantakse toetuse saaja arvelduskontole koostöölepingus märgitud tähtajaks ja summas.

  (5) Enne vallaeelarve vastuvõtmist ja lepingu sõlmimist võib püsikulusid (töötasu, hoone ülalpidamiskulu) omavale toetuse saajale välja maksta ühe kuu kohta 1/12 osa eelneva aasta eest saadud toetusest.

  (6) Erandjuhud toetuse ülekandmisel erinevalt sõlmitud lepingust otsustab vallavalitsus toetuse saaja avalduse alusel.

§ 7.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet eraldatud toetuse sihipärase kasutamise üle korraldavad ametiasutus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama ametiasutusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.

  (3) Aruanne tegevustoetuse kasutamise kohta esitatakse raha kasutamisele järgneva aasta 1. veebruariks. Aruanne ürituse korraldamise toetuse või projektitoetuse kasutamise kohta esitatakse ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist või projekti lõppemist.

  (4) Ametiasutusel on õigus nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi:
  1) kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) kui ühing või seltsing on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati;
  4) muudel koostöölepingus sätestatud juhtudel.

  (5) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud aruannet või ei täida käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel esitatud toetuse tagasimaksmise nõuet, on vallavalitsusel õigus kahe
aasta jooksul taotleja mittetulunduslikku tegevust mitte toetada.

  (6) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jooksul kasutamata jäänud toetuse Põltsamaa vallale tagasi kandma kolme kuu jooksul koostöölepingu lõppemisest või vastastikusel kokkuleppel toetuse andjaga tegema tasaarvelduse järgmise aasta toetuse saamise korral, saades järgmist taotletud ja heaks kiidetud toetust ülejäänud summa võrra vähem.
[RT IV, 26.09.2019, 14 - jõust. 29.09.2019]

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) 2020. aastal vaatab komisjon tähtajaks esitatud taotlused läbi kahe nädala jooksul arvates komisjoni moodustamisest.
[RT IV, 06.11.2020, 5 - jõust. 09.11.2020]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json