Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2020, 12

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 16.08.2018 nr 50
RT IV, 28.08.2018, 10
jõustumine 31.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2019RT IV, 28.06.2019, 1101.07.2019
17.09.2020RT IV, 29.09.2020, 302.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi, võimaluse andmine kohaliku kogukonna liikmetele vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

  (2) Käesolev kord reguleerib Põltsamaa valla eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (3) Kaasava eelarve suurus Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatava vallaeelarve koosseisus on
20 000 eurot.
[RT IV, 29.09.2020, 3 - jõust. 02.10.2020]

§ 2.   Kaasava eelarve eesmärgid

  (1) Kaasava eelarve eesmärk on avalikult kasutatavate investeeringute tegemine või ürituste korraldamine.

  (2) Kaasava eelarve ettepanek peab pakkuma avalikku hüve ja olema realiseeritav avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.   Ideede esitamine

  (1) Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele:
  1) ajalehes Põltsamaa Teataja või Põltsamaa Vallaleht;
  2) Põltsamaa valla veebilehel ja Põltsamaa valla Facebooki lehel.
[RT IV, 28.06.2019, 11 - jõust. 01.07.2019]

  (2) Kaasava eelarve ideekorje viib läbi ametiasutus.

  (3) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

  (4) Ideid võib esitada kas paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.

  (5) Idee esitamisel peab olema märgitud:
  1) idee esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, aadress või e-posti aadress);
  2) idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  3) idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
  4) idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6) eelarve (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
  7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajal lisaks oluline teada);
  8) vajadusel kinnistu omaniku nõusolek. Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja see rajatakse kinnistule, mille omanik ei ole Põltsamaa vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisest järgnevaks viieks aastaks.
[RT IV, 29.09.2020, 3 - jõust. 02.10.2020]

§ 4.   Ideede esmane analüüs

  (1) Esitatud ideid hindab Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad ametiasutuse vastava valdkonna spetsialistid, volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud spetsialistid.

  (2) Idee, mis ei vasta käesoleva määruse § 2 ja § 3 toodud tingimustele, ületab ilmselgelt kaasava eelarve rahalist mahtu või ei ole realiseeritav või on vastuolus heade tavade või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.

  (3) Hindamiskomisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita.

  (4) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.

  (5) Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla veebilehel.
[RT IV, 29.09.2020, 3 - jõust. 02.10.2020]

§ 5.   Vallaelanike hääletus

  (1) Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.

  (2) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt.

  (3) Vallaelanike hääletuse viib läbi ametiasutus.

  (4) Hääletada saab elektrooniliselt kohalike omavalitsuste infosüsteemis VOLIS. Vallavalitsus teatab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.
[RT IV, 29.09.2020, 3 - jõust. 02.10.2020]

  (5) Hääletamise tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Idee elluviimine

  (1) Elluviimisele kuuluvad paremusjärjestuses esitatud ideed, mille täismahus realiseerimine ei ületa kaasava eelarve mahtu.

  (2) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle idee eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise idee elluviimist.

  (3) Ettepanekud viib ellu ametiasutus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saadav tulemus.

  (4) Põhjendatud juhtudel, kui on selgunud, et ettepaneku maksumus ületab § 1 lõikes 3 nimetatud summat, annab Põltsamaa Vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa puuduvas osas kaasrahastust, siis teostatakse nimekirjas paremusjärjestuses järgmine objekt.
[RT IV, 29.09.2020, 3 - jõust. 02.10.2020]

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json