Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2018, 10

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 16.08.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi, võimaluse andmine kohaliku kogukonna liikmetele vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks.

 (2) Käesolev kord reguleerib Põltsamaa valla eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

 (3) Kaasava eelarve suurus Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatava vallaeelarve koosseisus on kuni
20 000 eurot.

§ 2.  Kaasava eelarve eesmärgid

 (1) Kaasava eelarve eesmärk on avalikult kasutatavate investeeringute tegemine või ürituste korraldamine.

 (2) Kaasava eelarve ettepanek peab pakkuma avalikku hüve ja olema realiseeritav avalikku kasutusse või suunatud avalikkusele ning ettepanek ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.  Ideede esitamine

 (1) Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele:
 1) ajalehtedes Põltsamaa Valla Leht ja Vali Uudised;
 2) Põltsamaa valla veebilehel ja Põltsamaa valla facebook-i lehel;
 3) korraldab vähemalt ühe infopäeva.

 (2) Kaasava eelarve ideekorje viib läbi ametiasutus.

 (3) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

 (4) Ideid võib esitada kas paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.

 (5) Idee esitamisel peab olema märgitud:
 1) idee esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, aadress või e-posti aadress);
 2) idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
 3) idee eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
 4) idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
 5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 6) eelarve (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
 7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajal lisaks oluline teada).

§ 4.  Ideede esmane analüüs

 (1) Ideid analüüsitakse ja hinnatakse nende realiseeritavust järgneva eelarveaasta jooksul.

 (2) Idee, mis ei vasta käesoleva määruse § 2 toodud eesmärkidele, ületab ilmselgelt kaasava eelarve rahalist mahtu või ei ole realiseeritav või on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.

 (3) Esitatud ideid hindab Põltsamaa Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsus) poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad ametiasutuse vastava valdkonna spetsialistid, volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud spetsialistid.

 (4) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.

 (5) Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla veebilehel.

§ 5.  Vallaelanike hääletus

 (1) Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.

 (2) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt.

 (3) Vallaelanike hääletuse viib läbi ametiasutus.

 (4) Hääletada saab elektrooniliselt või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Põltsamaa valla kantseleis ja Põltsamaa Raamatukogus.

 (5) Hääletamise tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.  Idee elluviimine

 (1) Elluviimisele kuuluvad paremusjärjestuses esitatud ideed, mille täismahus realiseerimine ei ületa kaasava eelarve mahtu.

 (2) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle idee eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest rahastatakse paremusjärjestuses järgmise idee elluviimist.

 (3) Ettepanekud viib ellu ametiasutus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saadav tulemus.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 24. märtsi 2016 määrus nr 39 „Kaasava eelarve menetlemise kord Põltsamaa valla eelarve koostamisel“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees