Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2018, 37

Rae valla noortele juhiloa saamisel tehtud koolituskulude osalise kompenseerimise kord

Vastu võetud 21.08.2018 nr 20

Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 5 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu määrab:

§ 1.   Üldsätted

  Rahvastikuregistri andmetel Rae vallas elavale noorele juhiloa omandamiseks tehtud koolituskulutuste kompenseerimise kord (edaspidi –kord) sätestab Rae valla eelarvelistest vahenditest juhilubade omandamise korral kompensatsiooni maksmise tingimused ja kompensatsiooni maksmiseks taotluse esitamise korra.

§ 2.   Kompensatsiooni maksmise tingimused

  Kompensatsioon summas 180 eurot makstakse juhul, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
  1) noor ei ole avalduse esitamise hetkel vanem kui 21. aastane (k.a);
  2) noor on omandanud vähemalt põhihariduse;
  3) noore elukohaks on Rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise hetkel ja sellele eelnenud 12 kuul Rae vald;
  4) kulutused on tehtud liiklusseaduse mõistes B-kategooria mootorsõidukijuhi juhtimisõiguse saamiseks;
  5) noor on liiklusseaduses esitatud nõuetele vastava koolitaja juures lõpetanud B-kategooria mootorsõiduki juhi õppekavakohase koolituskursuse ja omab selle kohta juhi koolituskursuse tunnistust;
  6) noor on läbinud Maanteeameti B-kategooria mootorsõiduki juhi sõidueksami positiivselt.

§ 3.   PKompensatsiooni taotlemine ja maksmine

  (1) Kompensatsiooni saamise aluseks on taotlus, mis esitatakse Rae valla haridus- ja sotsiaalametile.

  (2) Kompensatsiooni saamiseks on õigustatud taotlust esitama B kategooria (k.a esmase juhiloa) juhtimisõiguse omandanud noor.

  (3) Ühel inimesel on võimalik toetust taotleda üks kord.

  (4) Taotlus tuleb esitada Rae valla haridus- ja sotsiaalametile 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul peale Maanteeameti poolt juhtimisõigust tõendava juhiloa väljastamist või 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul käesoleva määruse jõustumisest kui juhtimisõigust tõendav dokument on väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, kuid mitte varem kui 01.09.2018.

  (5) Taotlusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:
  1) koopia omandatud B-kategooria juhiloast ja koolituskursuse tunnistusest;
  2) koolituskursuse eest tasumist tõendav dokument või selle koopia.

  (6) Rae valla haridus- ja sotsiaaalamet kontrollib 30 (kolmekümne) päeva jooksul, arvates taotluse esitamise päevast esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (7) Määruses sätestatud nõuete kohaselt esitatud dokumentide vastavuse korral toimub taotluse rahuldamine toimingumenetlusena ja lõpeb toimingu sooritamisega, taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Rae Vallavalitsusel kinnitada hiljemalt 01.11.2018 taotluse vorm.

  (2) Avaldada määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

  (3) Käesolev määrus jõustub 01. jaanuarist 2019.a.

Laine Randjärv
Rae Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json