Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2019, 4

Põhja-Pärnumaa valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 21.08.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Põhja-Pärnumaa valla heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on reguleerida ja tagada vallas puhtus ja heakord koostoimes riigi ja valla vastavate muude õigusaktidega.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi valla) territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja kasutaja või hooldaja;
  2) kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maaüksus), hoonestusõigus (s.h korterihoonestusõigus), korteriomand, samuti katastriüksus ja reformimata riigimaa;
  3) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) heakorratööd on tolmu, liiva, peenkillustiku, prügi, okste, lume, jää jm koristamine, hekkide pügamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning maha langenud puulehtede, tuulemurru ja -heite koristamine;
  5) haljastustööd on taimede hooajaline (lilled, puud, põõsad) istutuse ja maa-ala püsivaks kujunduseks teostatavad tööd s.h selleks otstarbeks tehtavad ehitustööna käsitletavad tööd.
  6) loomapidaja on looma omanik või looma hooldav ja tema eest vahetult vastutav isik.
  7) tuleohtlik aeg on Päästeameti peadirektori vastava õigusaktiga sätestatud periood, mil on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud küttekoldevälise tule tegemine (välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas), kuluheina ja roostiku põletamine ning muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

2. peatükk HEAKORRAEESKIRI 

§ 2.   Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  (1) Jooksvat heakorraalast tööd vallas korraldab üldjuhul Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse majandusosakond.

  (2) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) on kohustatud:
  1) korraldama ja koordineerima heakorratöid ja haljastustöid vallale kuuluvates parkides, haljasaladel mujal valla avalikes kohtades;
  2) korraldama heakorratööde teostamise kõigil valla omandis olevatel kinnistutel ning avalikus kasutuses olevatel vallale kuuluvatel teedel ja tänavatel, sealhulgas parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist), sealjuures niitma vallateede ääred vähemalt kaks korda aastas, millest esimene niitmine toimub hiljemalt jaanipäevaks;
  3) süvendama vajadusel valla haldusterritooriumil asuvaid ja üldiseks teenindamiseks rajatud kuivenduskraave ning hooldama ja korrastama truupe;
  4) haldama valla avalikke tualette;
  5) hooldama olemasolevaid pinke, jäätmemahuteid, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja mängurajatisi valla avalikes kohtades, sealhulgas vastavalt vajadusele paigaldama üldkasutatavatesse parkidesse ja haljasaladele uusi jäätmemahuteid ning tagama nende regulaarse tühjendamise;
  6) tagama avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
  7) uuendama regulaarselt üldkasutatavatel laste mänguväljakutel liivakastides liiva ning hooldama ja remontima mängurajatisi;
  8) tagama reguleerimata jäänud heakorraga seotud üksikküsimuste lahendamise.

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Avalikus kohas on kõik isikud kohustatud järgima heakorranõudeid ja teisi sellel territooriumil käitumiseks kehtestatud piiranguid, arvestama teiste isikute õigustega.

  (2) Väljaspool oma kinnistut tohib avalikku kohta prügiurni, pinki, tõkkepiiret, reklaamstendi, vitriini jms paigaldada vallavalitsuse kooskõlastusel. Nende korrashoid ja hooldus on paigaldaja kohustus.

  (3) Alevites ja muudel tiheasustusaladel on kinnistu omanik või valdaja kohustatud niitma ja korrastama ka kinnistuga vahetult piirneva üldkasutatava ala, mis ei ole iseseisev kinnistu, oma kinnistu laiuselt kuni teeni.

  (4) Üldkasutatavate külaplatside, palliplatside ja muude vaba aja veetmise ning spordirajatiste korrashoiu ja ohutuse eest vastutab vastava rajatise omanik.

  (5) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb viivitamatult likvideerida. Ohtlikust reostusest tuleb teatada koheselt Päästeametile, tee kahjustamisest tee omanikule.

  (6) Avaliku ürituse või koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbrus hiljemalt 8 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loaga määratud tähtajaks.

  (7) Heakorratöid tuleb teostada aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb koheselt koristada.

§ 4.   Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik.

  (2) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma vara korras ja seisundis, mis ei põhjusta ohtu teiste isikute elule, tervisele, varale või elukeskkonnale ning looduskeskkonnale;
  2) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahti, niitma kinnistul rohtu (sealhulgas muru) sagedusega, et selle kõrgus ei ületaks 15 cm. Nõuet ei kohaldata tiheasustusalal asuval metsatunnustega alal ja maatulundusmaa sihtotstarbega looduslikul alal;
  3) rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks ning vältima kinnistult igasuguse materjali (sh savi, killustik, liiv, freespuru, muld jm), pori ja jäätmete kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule;
  4) hoidma korras kinnistul paiknevad ehitised ja rajatised, sh hoone välisviimistluse; vihmaveetorude, piirete jms lagunemisel, lõhkumisel või määrdumisel tagama nende korrastamise;
  5) lagunenud hooned ja rajatised lammutama või taastama;
  6) tagama kasutusel mitteoleva ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
  7) pügama heki ning korraldama selliste põõsa- ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;
  8) puhastama kinnistut läbiva või kinnistupiiriga vahetult kulgevates kuivenduskraavi vee tõrgeteta äravoolu tagamiseks (nii põhi kui ka kaldad) rohust, lehtedest, võsast, setetest, jäätmetest ning muudest vee äravoolu takistavatest asjadest;
  9) puhastama maa-aluse tehnovõrgu kaevu luugi ja resti ning sajuveeneelu, kui eelnimetatu jääb tema kinnistu piiresse;
  10) hoidma kinnistu piiresse jäävad trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel teostama libedusetõrjet;
  11) tähistama tiheasustusaladel hoone või hoonestatud kinnistu avalikult teelt nähtava aadressinumbri või lähiaadressiga, kui aadressinumber puudub. Kortermajas on korteriomanik kohustatud tähistama vastavalt korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu korteriuksel;
  12) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
  13) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest. Pärast töö lõpetamist tuleb ümbrus heakorrastada;
  14) tagama kinnistul ja/või ehitisel asuva välireklaami kandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse;
  15) omama kinnistul jäätmete paigutamiseks nõuetele vastavat jäätmemahutit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja väljaveo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima seda;
  16) tagama ligipääsu tuletõrje veevõtukoha juurde;
  17) taotlema vallavolikogu määrusega sätestatud juhul ja korras puu (v.a viljapuu) raideks raieloa.
  18) kõrvaldama ehitistelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms.

§ 5.   Muud kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
  1) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu sattumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  2) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
  3) rajama ning hoidma korras piirdeaia või muu tõkke;
  4) heakorrastama pärast tööde lõpetamist tööala ümbruse ning taastama tööde käigus rikutud haljastuse ja teed ning käitlema ehitusjäätmed.
  5) täitma lisaks käesolevas eeskirjas sätestatule vastavat tegevust reguleerivas seaduses ning eeskirjas sätestatud nõudeid.

  (2) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma temale kuuluva tehnovõrgu korras ning seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

  (3) Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) juhinduma tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett jms) paigaldamiseks kehtivatest nõuetest;
  2) hoidma pidevalt müügikoha ja selle ümbruse puhtana, sh tagama jäätmemahutite olemasolu ja nende regulaarse tühjendamise.

  (4) Jäätmete ja veose vedaja peab koristama peale laadimisel või sõidul maha pudenenud jäätmed või kauba.

  (5) Põllumajandusloomade ja -lindude ning mesilaste pidamine valla territooriumi tiheasutusaladel on lubatud vallavalitsuse kooskõlastusel ja arvestades seaduse sätestatud nõudeid.

  (6) Looma lahtisaamisel või väljapääsemise korral oma alalt võtma tarvitusele kõik võimalikud abinõud, et tõkestada looma võimalik liikumisraadius ja asuma viivitamatult looma püüdma ning toimetama loom tagasi temale ettenähtud alale. Lahti pääsenud looma poolt tekitatud kahju tuleb loomaomanikul või looma hooldaval isikul kahju saajale hüvitada.

  (7) Loomapidamisel arvestama seadustes ja muudes õigusaktides loomade pidamiseks sätestatud nõudeid ja korda, s.h vältima keskkonnareostust ja katma keskkonna reostuse tekkimisel kulutused, mis on vajalikud reostuse mahu väljaselgitamiseks, selle likvideerimiseks ja kahju hüvitamiseks ning nakkushaiguste leviku ärahoidmiseks vaktsineerima loomad nõuetekohaselt. Haigestumise juhtumist viivitamatult teavitama loomaarsti ning täitma loomaarstilt saadud edaspidiseid juhiseid.

  (8) Loomapidamishoonete ümbrus tuleb hoida puhtana, korrastatuna ja vastama valdkonda reguleerivates õigusaktides sätestatule.

  (9) Põllumajandustööde teostaja peab viivitamatult likvideerima reostuse üldkasutatavatel teedel, mis on tekkinud tema tegevuse käigus.

  (10) Küttekoldevälise tule tegemine toimub siseministri 30.08.2010 määruse nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” kohaselt.

§ 6.   Keelud heakorra tagamisel

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
  1) risustada, reostada, lõhkuda, kahjustada, määrida, rikkuda või kasutada mittesihipäraselt haljasalasid, taimi, teekatteid, pargiinventari, jäätmemahuteid, ehitisi, valgusteid jms;
  2) avalikus kohas vigastada ja raiuda omavoliliselt puid ning põõsaid, rikkuda murukamarat;
  3) põletada jäätmeid, kulu, rohket suitsu tekitavat oksa- ja leherisu, põhku jms, sealjuures küttekoldevälise tule tegemine ja grillimine tuleohutuse seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud tuleohutusnõudeid rikkudes;
  4) rajada üldkasutataval maa-alal haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  5) kloppida riideid ja vaipu kortermaja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid ja toiduaineid, kuivatada pesu rõdu ja lodža piirdest kõrgemal;
  6) ehitada rõdu või lodžat kinni ilma kehtestatud korras kinnitatud projektita;
  7) hoida kütte- või muid materjale väljaspool oma kinnistu piire. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jms mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
  8) lasta olme- või heitvett sadeveekraavi, reostada või risustada mingil muul viisil kanalisatsiooni või veekogusid;
  9) asetada jäätmeid maha või matta neid pinnasesse, v.a kompostimine vastavalt valla jäätmehoolduseeskirjale;
  10) valada naftasaadusi, s.h kütte- või määrdeõli või nende jääke maapinnale ja kanalisatsiooni;
  11) hoida mürgiseid aineid kohtades, kus ei ole välistatud nende imbumine pinnasesse, lahtisesse veekogusse;
  12) paigutada selleks mitte ettenähtud mahutisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonjäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid jms;
  13) kasutada lume- ja libedustõrjeks kõnniteedel tuhka või kloriide;
  14) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid valla siseveekogudes jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada looduslikke ja tehislikke veekogusid muul moel;
  15) kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  16) parkida või liigelda mootorsõidukiga parkides, kalmistutel ja mujal avalikel haljasaladel ning sõidukõlbmatut sõidukit parkida avalikul tee või, -parklas;
  17) omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kanda grafitit;
  18) täita omavoliliselt kinnistusiseseid või kinnistuga piirnevaid kraave.

3. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 7.   Järelevalve

  Heakorraeeskirja täitmist kontrollib vallavalitsus kui ametiasutus (ametiasutuse määratud või volitatud ametnik).

§ 8.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 662 sätestatud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Vändra Vallavolikogu 16.11.2010 määrus nr 35 „Vändra valla heakorraeeskiri“ (RT IV 05.02.2013);
  2) Vändra Alevivolikogu 19.06.2008 määrus nr 14 „Vändra alevi heakorraeeskiri“ (RT IV, 05.07.2013, 38);
  3) Tootsi Vallavolikogu 22.06.2009 määrus nr 8 „Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine“ (RT IV, 08.02.2013, 77).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json