HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Hiiumaa valla haridusregistri põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2019, 15

Hiiumaa valla haridusregistri põhimäärus

Vastu võetud 22.08.2019 nr 67

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 433 ja 435 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ja kehtestatakse andmekogu pidamise põhimõtted.

§ 2.   Registri asutamine ja nimetus

  (1) Asutada „Hiiumaa valla hariduse register“ (edaspidi register), mille omanik on Hiiumaa vald.

  (2) Määrata andmekogu vastutavaks töötlejaks Hiiumaa Vallavalitsus.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) identifitseerimine - kasutajaga seotud kasutajanime või mõne muu sarnase info (nimi, isikukood jne) järgi kasutaja identiteedi leidmine, ent mitte veel tõendamine;
  2) autentimine - väidetava identsuse kontrollimine ja tõendamine;
  3) infosüsteem - andmeid töötlev, salvestav või edastav tehniline süsteem koos tema normaalseks talitluseks vajalike vahendite, ressursside ja protsessidega;
  4) huviharidusasutus - asutus, mis pakub huviharidusteenust (üldhariduskool, spordiklubi, huvikool jne);
  5) suverühm – valla lasteasutuse juures töötav lasteaiarühm, mis töötab suvekuudel (juuni, juuli, august) ning kuhu võetakse vanema avalduse alusel lapsi, kes juba kasutavad lasteaiakohta.

§ 4.   Registri pidamise eesmärk

  Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on:
  1) hallata koolieelse lasteasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel vallale ja vastavale haridusasutusele antud ning erakooliseaduse ja spordiseaduse alusel vallale antud kohustuste täitmiseks vajalikke andmeid;
  2) avalikustada Hiiumaa valla huviharidusasutuste pakutavate teenuste kohta käivat informatsiooni.

§ 5.   Registri pidamise põhimõtted

17.08.2020 15:00
Veaparandus - Lisatud tühik sõnade "pidamise põhimõtted" vahele. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (1) Register on digitaalne andmekogu, mida peetakse vastavalt sellele põhimäärusele, kooskõlas avaliku teabe seadusega, isikuandmete kaitse seadusega ja hariduse andmist reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Registri pidamist finantseeritakse Hiiumaa valla eelarvest.

  (3) Registri pidamisel tuginetakse riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

§ 6.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Registri andmekogu turvaklass on K1T1S2 ja turbeaste keskmine (M).

  (3) Andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logi säilitatakse kuus kuud logi tekkimisest.

  (4) Andmevahetuskanal teiste andmekogudega on infosüsteemide andmevahetuskiht (X-tee).

§ 7.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Hiiumaa Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) annab volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  4) annab volitatud töötlejatele juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  5) kontrollib volitatud töötlejate ning andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutav töötleja nimetab volitatud töötleja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid ja hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi ning kehtestab vajadusel täpsema regulatsiooni.

§ 8.   Registri volitatud töötleja

  Registri volitatud töötleja täidab järgmisi ülesandeid:
  1) esitab registrisse andmed;
  2) teeb registris muudatused ja parandused;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri kasutamisel tekkinud probleemist;
  5) kasutab registrit ja andmeid üksnes registriga seotud tööülesannete täitmiseks;
  6) osaleb registri arendustöödel ja juurutamisel;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi.

§ 9.   Registrisse andmete kandmine ja muutmine

  (1) Volitatud töötleja kannab registrisse andmeid õigusaktiga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Taotluse esitaja kannab registrisse andmed iseenda ning taotlusega seotud isikute kohta.

  (3) Huviharidusasutus kannab registrisse infot pakutava teenuse, õppetegevuse sisu ja õppetegevuses osalemise kohta.

  (4) Andmeid esitatakse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse infosüsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse. Juurdepääsuõiguse infosüsteemile vormistab vastutav töötleja.

  (5) Andmete muutumise korral esitab andmete esitaja registrisse viivitamatult uued andmed.

  (6) Kui vastutav töötleja avastab registris ebaõigeid andmeid või teda teavitatakse infosüsteemis olevatest ebaõigetest andmetest, peab ta viivitamatult teavitama sellest andmete esitajat.

§ 10.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse lasteaia või suverühma koha ning elukohajärgse kooli määramise ja esmakordselt koolimineva lapse toetuse taotlemisel järgmised andmed:
  1) lapse eesnimi;
  2) lapse perekonnanimi;
  3) lapse isikukood;
  4) kodune keel/keeled;
  5) rahvastikuregistrijärgne elukoht (vald; linn/küla/alevik; tänav/talu, maja/korteri nr);
  6) eelneva lasteaia või kooli nimi või märge, kui laps oli kodune;
  7) lapsevanema eesnimi;
  8) lapsevanema perekonnanimi;
  9) lapsevanema isikukood;
  10) lapsevanema rahvastikuregistrijärgne elukoht (vald; linn/küla/alevik; tänav/talu, maja/korteri nr);
  11) lapsevanema telefoninumber;
  12) lapsevanema e-posti aadress;
  13) lapsevanema arveldusarve number (esmakordselt koolimineva lapse toetuse taotlemisel);
  14) vanema eelistused kooli/lasteaia määramisel (va suverühma osas);
  15) eelistusvastuvõtu alused (samas koolis õppiva õe/venna või samas koolis töötava lapsevanema nimi ja isikukood/ samas lasteaias käiva õe/venna nimi ja isikukood);

  16) teise vanema andmed;
  17) lasteaia koha kasutamise algus või suverühma kasutamise aeg;
  18) muu oluline lisateave;
  19) suverühma söögikordade arvestus;
  20) teavitamise viis (e-posti või posti teel);
  21) lapsevanema kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  22) lapsevanema kinnitus, et teist lapsevanemat on teavitatud taotluse esitamisest;
  23) lapsevanema kinnitus, et on teadlik lasteasutuse koha kasutamise tingimustest.

  (2) Registrisse kantakse huvihariduses/ -tegevuses osalemisel järgmised andmed:
  1) õpilase eesnimi;
  2) õpilase perekonnanimi;
  3) õpilase isikukood;
  4) kool/lasteaed;
  5) klass /rühm;
  6) lapsevanema isikukood;
  7) rahvastikuregistrijärgse elukoha aadress;
  8) lapsevanema eesnimi;
  9) lapsevanema perekonnanimi;
  10) lapsevanema e-posti aadress;
  11) lapsevanema telefoninumber;
  12) õpperühma nimi.

  (3) Registrisse kantakse huviharidusasutuse kohta järgmised andmed:
  1) huviharidusasutuse nimi;
  2) huviharidusasutuse liik (üldhariduskool, munitsipaalhuvikool, erahuvikool, spordiklubi, noorsootööasutus või muu koolitaja);
  3) volitatud töötleja nimel andmeid sisestava isiku (edaspidi haldaja) isikukood;
  4) haldaja nimi;
  5) haldaja e-posti aadress;
  6) haldaja telefoninumber;
  7) huviharidusasutuse veebilehe aadress.

  (4) Registrisse kantakse seoses õpperühmadega järg mised andmed:
  1) huviharidusasutuse nimi;
  2) õpperühma nimi;
  3) õpperühma juhendaja nimi;
  4) juhendaja e-posti aadress;
  5) juhendaja telefoninumber;
  6) õppeaasta;
  7) õpperühma valdkond;
  8) õpperühma kirjeldus;
  9) õppetöö maht õppenädalas ja õppeaastas;
  10) osalustasu suurus;
  11) toimumise ajad ja kohad;
  12) registreerimise periood;
  13) õppekohtade arv;
  14) osalustasu soodustuse suurus;
  15) soodustuse määramise selgitus.

  (5) Registrisse kantakse õpperühma õppetegevuse päeviku pidamisel järgmised andmed:
  1) õpperühma nimi;
  2) õpperühma juhendaja nimi;
  3) õppetunni toimumise kuupäev;
  4) õppetunni toimumise kellaaeg;
  5) õppetundide arv;
  6) õppetunni tegevus;
  7) osalejad/puudujad.

  (6) Registrisse kantakse erahuvihariduse ja –tegevuse toetuse taotlemisel järgmised andmed:
  1) huviharidusasutuse nimi;
  2) aadress;
  3) registrikood;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress;
  6) arveldusarve nr ja pank;
  7) taotluse esitaja nimi;
  8) taotluse esitaja isikukood;
  9) taotluse esitaja esindusõigus;
  10) taotluse esitaja kontaktandmed;
  11) toetuslepingu allkirjastaja nimi;
  12) toetuslepingu allkirjastaja ametinimetus;
  13) taotluse esitaja kinnitus võlgnevuse puudumise kohta Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste või sihtasutuste ees;
  14) taotleja nõusolek andmete kasutamiseks toetuse eraldamise otsustamiseks.

§ 11.   Andmevahetus

  (1) Isikutuvastus toimub Riigi Infosüsteemi Ameti autentimisteenuse kaudu.

  (2) Infosüsteemi kantavad isikute elukohaandmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu rahvastikuregistrist.

§ 12.   Andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Vastutaval töötlejal on kohustus teha järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tagada õigete andmete kandmine registrisse.

§ 13.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

  (2) Registri andmed on aluseks arveldamisel.

§ 14.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Registrile on igaühel otsejuurdepääs aadressilt: https://vald.hiiumaa.ee/haridusregister

  (2) Isikut autentimata on võimalik näha registri teateid, Hiiumaa valla huviharidusasutusi ning huviharidust ja –tegevust puudutavat üldinformatsiooni.

  (3) Isiku autentimisel tekib juurdepääs:
  1) huvihariduses/-tegevuses osalejal iseenda andmetele;
  2) huvihariduses/-tegevuses osaleja seaduslikul esindajal oma alaealise lapse andmetele;
  3) taotluse esitajal iseenda ja taotluse andmetele;
  4) volitatud töötlejal või haldajal tema poolt ja tema või tema asutuse kohta registrisse kantud andmetele;
  5) vastutava töötleja õigusega isikul kõikidele registri andmetele.

§ 15.   Volitatud töötlejale juurdepääsuõiguse andmine ja volituste lõpetamine

  (1) Volitatud töötleja õigusi teostavad isikud kannavad andmeid registrisse veebilehe https://vald.hiiumaa.ee/haridusregister kaudu. Isik tuvastatakse turvalise autentimisvahendi abil.

  (2) Registrisse andmete kandmiseks juurdepääsuõiguse saamiseks esitatakse vastutavale töötlejale taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimi;
  2) huviharidusasutuse liik (üldhariduskool, munitsipaalhuvikool, erahuvikool, spordiklubi vms);

  3) haldaja isikukood;
  4) haldaja nimi;
  5) haldaja e-posti aadress;
  6) haldaja telefoninumber;
  7) huviharidusasutuse veebilehe aadress.

  (3) Andmekogu süsteemi administraator loob kasutajakontod volitatud töötleja õiguste teostajale ning vastutav töötleja teavitab taotlejat kasutajakonto loomisest.

  (4) Haldaja volituste lõpetamisel teavitab volitatud töötleja vastutavat töötlejat koheselt.

§ 16.   Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registrisse kantud andmete ja registri alusdokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (2) Registrisse kantavaid koolieelse lasteasutuse või suverühma koha taotluste ning elukohajärgse kooli määramise ja esmakordselt koolimineva lapse toetuse taotluste isikuandmeid säilitatakse registris üks aasta alates menetluse lõpetamisest registris.

  (3) Registri arhiivi kantud isikuandmeid huviharidusasutuste, huvihariduses/ -tegevuses osalemise ning erahuvihariduse ja –tegevuse toetuse taotlemise kohta säilitatakse viis aastat.

§ 17.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teeb vastutav töötleja ning teine isik ja asutus, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 18.   Registri lõpetamine

  (1) Registri tegevuse lõpetamise otsustab Hiiumaa Vallavolikogu.

  (2) Registri tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json