Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tõrvandi Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2020, 3

Tõrvandi Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 18.08.2020 nr 86
jõustumine 01.10.2020

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja Kambja Vallavolikogu 19.12.2017 määruse nr 4 „Kambja valla põhimäärus“ § 34 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tõrvandi Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Kambja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille eesmärk on rahvaraamatukoguna tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu asukoht on Ringtee 1, Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond.

  (3) Raamatukogul võib olla Kambja valla vapi kujutise ja oma nimega pitsat.

  (4) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Kambja vald.

  (5) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Kambja Vallavolikogu.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (7) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Kambja Vallavalitsus.

§ 2.   Raamatukogu ülesanded

  Raamatukogu:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu ligipääsu võimaldamine) teeninduspiirkonna elanikele ja teistele soovijatele vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale ning korraldab vastavalt vajadusele koduteeninduse;
  2) komplekteerib, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajaliku trükised, auvised ja teised teavikud ning elektroonilised avalikud andmebaasid;
  3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest kasutaja soovil ning kulul;
  4) tagab interneti tasuta kasutamise;
  5) osutab vajadusel raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (printimine, paljundamine jne);
  6) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
  7) korraldab teatmebibliograafilist tööd ja koduloo alast tööd, vajadusel teeb infootsinguid erinevatest allikatest ja andmebaasidest;
  8) korraldab näitusi ja muid kultuuriüritusi, tutvustab raamatuvarasid ja tegevust üldsusele;
  9) korraldab lugejakoolitusi raamatukogu infosüsteemide ja interneti kasutamiseks;
  10) toimib kogukonnakeskusena ja edastab valla infot;
  11) teeb koostööd piirkonna koolide, seltside, teiste kultuuriasutuste ja organisatsioonidega, samuti teiste Tartumaa ja Eesti raamatukogudega;
  12) tagab raamatukoguteeninduse Kambja Põhikoolis ja Kuuste Koolis.

§ 3.   Raamatukoguteeninduse korraldus

  Raamatukoguteeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse Kambja Vallavolikogu kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 4.   Raamatukogu struktuur

  (1) Raamatukogu koosneb Tõrvandi alevikus asuvast keskkogust ja harukogudest.

  (2) Harukogud on Külitse raamatukogu, Ülenurme raamatukogu, Kuuste raamatukogu ja Kambja raamatukogu.

  (3) Harukogul on eraldi kogu arvestus ja tempel teavikute märgistamiseks.

§ 5.   Raamatukogu direktor

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Direktori haridustase peab olema vastavuses rahvaraamatukogu seaduses sätestatuga.

  (3) Direktor:
  1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu eest;
  3) koostab raamatukogu eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  4) esindab raamatukogu ning sõlmib raamatukogu nimel lepinguid ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
  5) kinnitab kooskõlastatult vallavalitsusega raamatukogu töötajate koosseisu ning sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingud;
  6) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid, tööohutusalased juhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid ning annab oma pädevuse piires käskkirju;
  7) korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale korrale;
  8) täidab muid õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja nõukogu otsustest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Direktoril on õigus:
  1) esitada vallavalitsusele raamatukogu tegevust puudutavate õigusaktide eelnõusid;
  2) osaleda raamatukogu tegevust puudutavate küsimuste arutamisel omavalitsusorganites;
  3) saada rahvaraamatukogu seaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni seda valdavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt;
  4) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetuse teel;
  5) anda tasuta üle või müüa raamatukogule mittevajalikke trükiseid Kambja Vallavolikogu kehtestatud korras.

  (5) Direktoril on kohustus:
  1) tagada tema kasutusse antud vallavara sihtotstarbeline kasutamine ja säilimine;
  2) tagada eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine.

§ 6.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Vallavalitsus kinnitab 5-liikmelise raamatukogu nõukogu koosseisu direktori ettepanekul viieks aastaks. Nõukogu valib oma koosseisust esimehe.

  (2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste läbiarutamine, raamatukogu töö hindamine ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Nõukogu pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamises osalemine;
  2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
  3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (4) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (5) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm liiget. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (6) Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 3 korda aastas. Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

§ 7.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara moodustavad talle Kambja valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud hooned, seadmed ja muu vara. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine sätestatakse vallavara valitsemise korraga.

  (2) Raamatukogu tagab tema valduses oleva vara säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (3) Raamatukogu finantseeritakse riigieelarvest, vallaeelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidest. Raamatukogul on oma eelarve, kus nähakse ette vajalikud vahendid raamatukogu ülesannete täitmiseks.

  (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse kulud teavikute soetamiseks, riiklike programmide realiseerimiseks, üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

§ 8.   Aruandlus

  Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 9.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse Kambja valla õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab Kambja Vallavalitsus.

§ 10.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevus korraldatakse ümber või tegevus lõpetatakse volikogu otsuse alusel.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2020. a.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Kambja Vallavolikogu 29.05.2008 määrus nr 69 „ Kambja Raamatukogu põhimäärus ”, Kambja Vallavolikogu 29.05.2008 määrus nr 70 „Kuuste Raamatukogu põhimäärus”, Ülenurme Vallavolikogu 23.10.2007 määrus nr 18 „Ülenurme raamatukogu põhimäärus“, Ülenurme Vallavolikogu 23.10.2007 määrus nr 19 „Tõrvandi raamatukogu põhimäärus“, Ülenurme Vallavolikogu 23.10.2007 määrus nr 20 „Külitse raamatukogu põhimäärus“.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json