Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Raasiku valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2020, 19

Raasiku valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 14.04.2015 nr 7
RT IV, 30.04.2015, 2
jõustumine 03.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.08.2020RT IV, 28.08.2020, 731.08.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Raasiku valla (edaspidi Vald) eelarve vahenditest toetuse taotlemist, andmist ja kasutamist.

  (2) Valla eelarve vahenditest toetatakse kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogramme, elukeskkonna arendamist ning kohalikku omaalgatust eesmärgiga soodustada Valla elanike koostööd, parendada elukeskkonda ja Valla elanike vaimset ja kehalist tervist ning seeläbi aidata kaasa Valla üldisele arengule. Määrus ei käsitle küladele eraldatavaid tegevustoetusi.

  (3) Toetust taotletakse, antakse ja kasutatakse järgmisel viisil:
  1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele nende igapäevaseks tegevuseks;
  2) investeeringutoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada järgmised mittetulundusühingud, seltsingud ja sihtasutused:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
  2) kes on registreeritud väljaspool Valda, kuid kelle tegevusest saavad Valla elanikud kasu.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada mittetulundusühing, sihtasutus ja seltsing, kelle põhikirjaliste või lepingujärgsete eesmärkide hulka kuulub Valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine.

  (3) Toetust ei anta aruande- ega maksuvõlglastele ning neile taotlejatele, kellele on esitatud nõue toetuse tagasi maksmiseks ja kes pole seda teinud.

§ 3.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Taotlus järgmiseks eelarveaastaks toetuse saamiseks esitatakse Raasiku Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) hiljemalt jooksva aasta 20.septembriks. Erakorralisi ja kiireloomulisi taotlusi võib vahendite olemasolul esitada ka lisaeelarve menetlusse.
[RT IV, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

  (2) Taotlus koosneb vormikohasest toetuse taotlemise avaldusest ning tabelist "Eelarve ja finantseerijad".
[RT IV, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]
  1)
[kehtetu - RT IV, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]
  2)
[kehtetu - RT IV, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]
  3)
[kehtetu - RT IV, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

  (3) Taotlus esitatakse elektrooniliselt digiallkirjastatuna või paberil ühes eksemplaris.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 4.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulud, mis on otseselt vajalikud § 1 lõikes 2 toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Ühekordse projektipõhise toetuse saamiseks peab toetatav objekt või tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, kandis, vallas) prioriteetne ja sisalduma vastavas arengukavas.

  (3) Toetust võib kasutada muudest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide oma- ja kaasfinantseeringuks.

  (4) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

  (5) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast toetuslepingu sõlmimist.

§ 5.   Mitteabikõlblikud tegevused ja kulud

  (1) Investeeringutoetuse tähenduses ei ole abikõlbulikud järgmised tegevused ja kulud:
  1) projektijuhtimisega seotud personalikulud;
  2) kinnisvara soetamine;
  3) muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud kulud.

  (2) Abikõlblike kulude hulka ei arvata kulusid, mis tulenevad tehingust seotud isikute vahel (tulumaksuseaduse § 8 tähenduses),

§ 6.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Taotlust menetletakse Valla eelarve koostamise käigus.

  (2) Tegevustoetuse eraldamise taotluste vastavust käesolevale määrusele kontrollib vallavalitsus ning esitab kontrollitud ja vastavaks osutunud taotlused Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjonile hiljemalt 1. oktoobriks.
[RT IV, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

  (3) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks.

  (4) Komisjon arutab oma koosolekul taotluste vastavust määruse § 1 lõikes 2 toodud eesmärkidele ning arvestab sealjuures taotleja eelnevat tegevust.

  (5) Komisjon otsustab oma koosolekul tegevustoetuse eraldamise taotlejale ja eraldatavate toetuste suuruse hiljemalt 15.oktoobriks.
[RT IV, 28.08.2020, 7 - jõust. 31.08.2020]

  (6) Investeeringutoetuse andmise otsustab Raasiku Vallavolikogu vallavalitsuse ja volikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekute alusel koos valla eelarve vastuvõtmisega.

  (7) Otsuse tegemisel arvestatakse:
  1) eelarveliste vahendite olemasolu;
  2) projekti objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust Valla üldise arengu seisukohalt;
  3) projekti eelarve kulude põhjendatust;
  4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja jätkusuutlikkust;
  5) projekti teostamiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

  (8) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates eelarve vastuvõtmisest.

§ 7.   Toetuslepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

  (1) Raasiku vallavanem sõlmib toetuse saajaga toetuslepingu ühe kuu jooksul arvates eelarve (lisaeelarve) kinnitamisest.

  (2) Toetuslepingus sätestatakse:
  1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
  2) toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (3) Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab Vallavalitsus toetussumma üle toetuse saaja arveldusarvele, kui toetuslepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuslepingus nimetatud tähtaegadeks esitab toetuse saaja Vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vahearuanded ja projekti lõppedes lõpparuande. Aruandes esitatakse lisaks toetuse kasutamisele ka tõendid oma- ja kaasfinantseeringu kasutamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, toetuslepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest. Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on Vallavalitsusel õigus toetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on üldjuhul eelarveaasta.

  (5) Vallavalitsus võib pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes oma korraldusega käesoleva määruse § 7 lõikes 2 kirjeldatud toetuslepingu lõppkuupäeva.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Valla eelarvest toetuse taotlemise avalduse, toetuslepingu ja aruande vormid kinnitab Vallavalitsus.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json