Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 30.06.2014 määruse nr 16 „Tabasalu Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2021, 16

Harku Vallavalitsuse 30.06.2014 määruse nr 16 „Tabasalu Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 24.08.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1 ja Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse § 19 alusel.

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 30.06.2014 määruse nr 16 „Tabasalu Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise tingimused ning kord” muutmine

  Harku Vallavalitsuse 30.04.2014 määrust nr 16 „Tabasalu Muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise tingimused ning kord” (edaspidi määrus) muudetakse järgnevalt:
  1) Pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ning kord“;
  2) preambulis asendatakse sõna „Muusikakooli“ sõnadega „Muusika- ja Kunstikooli“;

„1) huvikoolis või huvitegevuses osalemise kohta osalustasu maksmist tõendav dokument (arve või leping ja maksekorraldus või pangakonto väljavõte).“;
  3) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(1) Määrusega sätestatakse õppurite Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise ja nende koolist väljaarvamise, samuti kooli lõpetamise tingimused ja kord.“;
  4) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õppurite kooli vastuvõtmisega ja lõpetamisega ning nende koolist väljaarvamisega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisustega.“;
  5) paragrahvis 1 ja selle lõike 3 punktides 1 ja 2, paragrahvis 2 ja selle lõigetes 1, 2, 3, 5 ning lõike 3 punktis 1,paragrahvis 3 ja selle lõikes 1, paragrahvis 7 ja selle lõigetes 1, 2, 3, 4, 5, 6 ning lõike 3 punktis 2, paragrahvis 8 ja selle lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „muusikakool“ sõnaga „kool“ vastavas käändes;
  6) paragrahvi 2 lõikes 5, paragrahv 7 lõike 3 punktis 5 ja lõikes 6 asendatakse sõna „muusikaharidus“ sõnadega „muusika-ja kunstiharidus“ vastavas käändes;
  7) paragrahvi 2 lõige 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„2) isiku elukohajärgne omavalitsus või muu isik (edaspidi muusika- ja kunstihariduse rahastaja) on nõus osalema muusika- ja kunstihariduse omandamise kulude (edaspidi õppekulu) katmises.“;
  8) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(4) Kui alaealise õppuri vanem ei ole vabastatud vanema osa tasumisest või täisealine õppur kulude katmiseks võetava õppetasu maksmisest, peab alaealise õppuri seaduslik esindaja või täisealine õppur kooli vastuvõtmisel võtma kohustuse õppetasu õigeaegseks tasumiseks. Muusika- ja kunstihariduse rahastaja puudumisel on nad kohustatud enda osas kandma ka muusika- ja kunstihariduse rahastaja kohustused.“;
  9) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(2) Avaldus esitatakse e-keskkonna kaudu, millele on ligipääs läbi kooli kodulehe ja sisaldab järgmisi andmeid:“;
  10) paragrahvi 3 lõige 2 punktid 1-5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

1) sisseastuja nimi, isikukood, aadress, telefoni number, kodune keel ja e-posti aadress;
  11) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kinnitused kooli põhimäärusega tutvumise kohta ning valmisoleku kohta võtta endale kooli õppetasu tasumise kohustus.“;
  12) paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„§ 4. Vastuvõtt muusikaosakonna eelkooli ja esimesse klassi“;
  13) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõna „muusikakooli“ sõnaga „muusikaosakonda“ ning sõna „infolehel“ sõnaga „infokanalis“;
  14) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõna „muusikakooli“ sõnaga „muusikaosakonda“;
  15) paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„§ 5. Vastuvõtt muusikaosakonna 2.-7. klassi“;
  16) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(1) Muusikaosakonna 2.-7. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja lisaks avaldusele muusikavaldkonna huviala taset tõendava dokumendi.“;
  17) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(2) Sisseastuja vastuvõtmisel muusikaosakonna 2.-7. klassi hindab kool tema taset solfedžos ja õpitud erialal.“;
  18) paragrahvi 6 pealkirjas asendatakse sõna „muusikakooli“ sõnaga „muusikaosakonna“;
  19) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „muusikakool“ sõnaga „muusikaosakond“ vastavas käändes;
  20) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(2) Kooli muusikaosakonna lisa-aasta õppesse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja avalduse. Väljapoolt Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli sisseastuja esitab avaldusele lisaks ka muusikavaldkonna huviala taset tõendava lõputunnistuse.“;
  21) määrust täiendatakse paragrahviga 61 järgmises sõnastuses:

„§ 61. Vastuvõtt kunstiosakonda
  22) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõna „õppemaksu“ sõnaga „õppetasu“;
  23) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(5) Õppuri koolist väljaarvamisel kooli, õppuri või alaealise õppuri seadusliku esindaja algatusel antakse õppurile või alaealise õppuri seaduslikule esindajale tema soovil klassitunnistus läbitud õppeainetes saadud hinnetega.“;
  24) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse sõna „õppemaks“ sõnaga „õppetasu“;
  25) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgnevalt:

„(4) Kooli õpilaste arvestust peetakse e-keskkonnas.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. septembril.

Erik Sandla
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json