HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ning kord

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.08.2021, 21

Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ning kord
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

Vastu võetud 30.06.2014 nr 16
RT IV, 10.07.2014, 15
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2021RT IV, 28.08.2021, 1601.09.2021

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Harku Vallavolikogu 24. juuli 2008 määruse nr 14 „Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus“ § 19 alusel.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse õppurite Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise ja nende koolist väljaarvamise, samuti kooli lõpetamise tingimused ja kord.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Õppurite kooli vastuvõtmisega ja lõpetamisega ning nende koolist väljaarvamisega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisustega.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (3) Käesolevas korras sätestatud tingimusi ja korda ei ole lubatud muuta:
  1) kooli vastuvõtmise osas kuni järgmise õppeaasta alguseni;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  2) koolist väljaarvamise või kooli lõpetamise osas õppeaasta kestel.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 2.   Kooli vastuvõtmise tingimused
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (1) Kooli vastuvõtmine toimub käesolevas määruses sätestatud korras.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Kooli vastuvõtul eelistatakse isikut, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (3) Isik, kelle elukoht on rahvastikuregistriandmetel teises omavalitsuses, võidakse kooli vastu võtta järgmistel tingimustel:
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  1) koolis on vaba koht;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  2) isiku elukohajärgne omavalitsus või muu isik (edaspidi muusika- ja kunstihariduse rahastaja) on nõus osalema muusika- ja kunstihariduse omandamise kulude (edaspidi õppekulu) katmises.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (4) Kui alaealise õppuri vanem ei ole vabastatud vanema osa tasumisest või täisealine õppur kulude katmiseks võetava õppetasu maksmisest, peab alaealise õppuri seaduslik esindaja või täisealine õppur kooli vastuvõtmisel võtma kohustuse õppetasu õigeaegseks tasumiseks. Muusika- ja kunstihariduse rahastaja puudumisel on nad kohustatud enda osas kandma ka muusika- ja kunstihariduse rahastaja kohustused.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (5) Harku valla ja muusikahariduse rahastaja vahel peab enne õppuri kooli õppima asumist olema sõlmitud leping muusika- ja kunstihariduse omandamise kulude katmiseks osas, mis ületab Harku Vallavolikogu poolt kehtestatud õppetasu määra.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 3.   Avaldus kooli astumiseks
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vormikohase avalduse. Alaealise sisseastuja eest esitab avalduse tema seaduslik esindaja.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Avaldus esitatakse e-keskkonna kaudu, millele on ligipääs läbi kooli kodulehe ja sisaldab järgmisi andmeid:
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  1) sisseastuja nimi, isikukood, aadress, telefoni number, kodune keel ja e-posti aadress;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  2) nõusoleku andmine või keeldumine kooli sündmustel isikuandmeid kujutavate teoste töötlemise kohta kooli veebilehel, seinalehel ja Harku valla infokanalites. Nõusoleku andmine või keeldumine isikuandmete kättesaadavaks tegemiseks üldhariduskoolile eesmärgiga kavandada üldhariduskooli tegevust kooskõlas õppuri õppetegevusega koolis;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  3) alaealise sisseastuja seadusliku esindaja nimi, isikukood, aadress, telefoni number ja e-posti aadress;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  4) õppe alguskuupäev ning rühm, kuhu soovitakse astuda;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  5) õppuri või tema seadusliku esindaja poolt kaetava õppetasu maksja nime, isikukoodi, e-maili, mida töödeldakse eesmärgiga edastada arveid ja vajadusel kooliga seonduvat teavet;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  6) kinnitused kooli põhimäärusega tutvumise kohta ning valmisoleku kohta võtta endale kooli õppetasu tasumise kohustus.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 4.   Vastuvõtt muusikaosakonna eelkooli ja esimesse klassi
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (1) Muusikaosakonna eelkooli ja esimesse klassi sisseastuja peab kooli vastuvõtmiseks sooritama katsed, mille toimumise aeg ja tingimused avaldatakse muusikaosakonna veebilehel ja valla infokanalis vähemalt üks kuu enne toimumist.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Vastuvõtukatsetel hindab direktori käskkirjaga moodustatud komisjon sisseastuja oskusi järgmistel aladel:
  1) laulmine;
  2) helikõrguse tajumine;
  3) muusikaline mälu;
  4) rütmi taju.

  (3) Madalaim hinne sisseastuja oskustele vastaval alal on üks ja kõrgeim hinne kümme.

  (4) Otsuse sisseastuja muusikaosakonda vastuvõtmiseks teeb direktor käskkirjaga vastuvõtukatsetel antud hinnete liitmisel saadud pingerea alusel.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 5.   Vastuvõtt muusikaosakonna 2.-7. klassi
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (1) Muusikaosakonna 2.-7. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja lisaks avaldusele muusikavaldkonna huviala taset tõendava dokumendi.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Sisseastuja vastuvõtmisel muusikaosakonna 2.-7. klassi hindab kool tema taset solfedžos ja õpitud erialal.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (3) Otsuse sisseastuja muusikaosakonda vastuvõtmiseks teeb direktor käskkirjaga.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 6.   Vastuvõtt muusikaosakonna lisa-aasta õppesse
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (1) Lisa-aasta õppesse võetakse vastu sisseastuja, kes on lõpetanud muusikaosakonna põhikooli vanema astme.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Kooli muusikaosakonna lisa-aasta õppesse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja avalduse. Väljapoolt Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli sisseastuja esitab avaldusele lisaks ka muusikavaldkonna huviala taset tõendava lõputunnistuse.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (3) Otsuse sisseastuja muusikaosakonna lisa-aasta õppesse vastuvõtmiseks teeb direktor käskkirjaga.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 61.   Vastuvõtt kunstiosakonda
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (1) Kunstiosakonda toimub vastuvõtt avalduste järjekorra esitamise põhiselt kuni kohtade täitumiseni.

  (2) Otsuse sisseastuja kooli kunstiosakonda vastuvõtmiseks teeb direktor käskkirjaga.

§ 7.   Koolist väljaarvamine
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja kooli lõpetamisel, kooli algatusel, täisealise õppuri algatusel või alaealise õppuri seadusliku esindaja algatusel.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Koolist väljaarvamiseks õppuri algatusel esitab õppur või tema seaduslik esindaja vähemalt 10 päeva enne lahkumist kooli direktorile avalduse, milles näidatakse lahkumise põhjus ja aeg.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (3) Õppuri võib kooli algatusel koolist välja arvata õppenõukogu ettepanekul, kui esineb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  1) mitterahuldavad õpitulemused;
  2) kooli kodukorra või üldtunnustatud käitumisnormide eiramine või rikkumine;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  3) mõjuva põhjuseta õppetööst puudumine kahe järjestikuse kuu vältel;
  4) õppetasu tasumata jätmine kolme järjestikuse kuu vältel;
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]
  5) muusika-ja kunstihariduse rahastaja poolt õppemaksu määra ületavate muusika-ja kunstihariduse omandamise kulude tasumata jätmine kolme järjestikuse kuu vältel.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (4) Õppur arvatakse koolist välja direktor käskkirjaga, mis tehakse täisealisele õppurile või alaealise õppuri seaduslikule esindajale teatavaks seitsme päeva jooksul käskkirja andmisest.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (5) Õppuri koolist väljaarvamisel kooli, õppuri või alaealise õppuri seadusliku esindaja algatusel antakse õppurile või alaealise õppuri seaduslikule esindajale tema soovil klassitunnistus läbitud õppeainetes saadud hinnetega.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (6) Koolist väljaarvamisel tuleb tasuda õppetasu ja muusika-ja kunstihariduse rahastaja poolt tasutav osa ka koolist lahkumise kuu eest.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 8.   Kooli lõpetamine
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast vastava eriala õppekava täitmist.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

  (3) Kooli lõpetamise vormistab direktor käskkirjaga.

  (4) Kooli õpilaste arvestust peetakse e-keskkonnas.
[RT IV, 28.08.2021, 16 - jõust. 01.09.2021]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2014.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json