Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saarde valla kaevetööde eeskirjad

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 2

Saarde valla kaevetööde eeskirjad

Vastu võetud 21.12.2005 nr 7

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 4, punkt 36¹, 36², 36³, § 36 lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 ning § 66², § 66³, § 664 alusel

§ 1.   Üldosa

  (1) Kaevetööde eeskirjade (edaspidi eeskiri) ülesanne on tagada Saarde valla haldusterritooriumil tehnovõrkude ja -rajatiste, teede ja tänavate korrashoid ning heakord. Käesolev eeskiri on kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes teevad kaevetöid Saarde valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetööde tegemisel kalmistul või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega, v.a. tehnorajatiste remonttööd ja ehitiste püstitamine, rekonstrueerimine või lammutamine.

  (3) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute omandis/valduses oleval maa-alal juhul, kui maa-alal (maapõues) ei asu tehnovõrke ja tehnorajatisi või ei ole tegemist nende rajamisega.

  (4) Erandina kehtivad maaomaniku või seadusliku valdaja poolt juriidilise või füüsilise isiku omandis või kasutuses olevatel maa-aladel, kus ei asu teistele isikutele kuuluvaid tehnovõrke või -rajatisi, kaevetööde tegemisel üksnes teostusjooniste esitamist käsitlevad sätted. Vastutus kaevetööde ohutu tegemise eest lasub sellisel juhul maavaldajal.

  (5) Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes loetakse töid:
  1) maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavuste süvendite kaevamine;
  2) kui nende tööde käigus rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne);
  3) kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust;
  4) mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega.

  (6) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Kaevaja, kaevetööde tegija - füüsiline või juriidiline isik, kellele on vormistatud kaeveluba või kes on asunud tegema avariikaevetöid tehnovõrgu avarii likvideerimiseks.
  2) Avariikaevetööd - kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.
  3) Vastutav isik - kaevaja poolt kirjalikult määratud isik, kes vastutab kaevetööde eest. Kui vastutavat isikut ei ole määratud, loetakse vastutavaks isikuks kaevaja tegevjuht või juhatuse esimees. Kui kaevaja on füüsiline isik, võib ta ise olla ka vastutavaks isikuks.
  4) Kaeveluba (vorm 1) – vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis annab õiguse kaevetööde tegemiseks, määrab kaevetööde tingimused ja tähtaja.
  5) Tehnorajatis - maapõue või maapinnale inimtegevuse tulemusena paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk jne.
  6) Teostusmõõdistamine - paigaldatud tehnorajatise mõõdistamine.
  7) Kaevik - kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 cm sügavusega süvend.
  8) Geodeetilised märgid - riikliku kaitse all olevad horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise koordineeritud märgid.
  9) Kaeveala - maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetöödeks materjale, sõidukeid, masinaid, mehhanisme ja seadmeid, samuti ohutusala kaevetööde teostajale.

  (7) Kaevetöid tohib teha üksnes kehtestatud korras koostatud, kooskõlastatud ja kinnitatud projekti, ehitusloa või paigaldusskeemi järgi kaeveloa alusel.

§ 2.   Kaevetööde planeerimine, tehnorajatiste projekt

  (1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ja haljasalade remondi ning ehitusega ja muude töödega selliselt, et kaevetööd eelneksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöid tuleb planeerida ning teha võimalikult lühikese perioodi jooksul.

  (2) Vallavalitsusel on õigus teha kaevajale ettekirjutusi kaevetööde kohta.

  (3) Tehnorajatiste projekti graafiline osa koostatakse topograafilisel plaanil mõõtkavas 1 : 500 või 1 : 200. Dokumentatsioonis näidatakse järgmised andmed:
  1) kõrgusarvud;
  2) kehtivad kinnistu piirid koos aadresside ning katastrinumbritega;
  3) ehitised, sealhulgas varem projekteeritud, kuid lõpetamata ehitised;
  4) riikliku kaitse all olevad kinnismälestise ja muinsuskaitse alad ning looduskaitseobjektid;
  5) geodeetiliste alusvõrkude punktid;
  6) katastriüksuse piirimärgid looduses;
  7) tehnovõrgud (olemasolevad ja projekteeritavad);
  8) tee-elemendid (sõidu- ja kõnniteed, ühissõidukite peatused, haljastusribad, veeviimarid, liikluskorraldusvahendid, reklaamikandjad);
  9) haljastus.

  (4) Olenevalt kavandatavatest kaevetöödest näidatakse tehnorajatiste projekt-dokumentatsioonis järgmised andmed:
  1) piki teed paiknevate tehnovõrkude haruühendused, samuti reserv- ja manteltorud;
  2) koordinaadid kaevetrassi mahamärkimisel looduses;
  3) kaeviku piirjooned ja ristlõige;
  4) varisemisohtliku pinnase puhul kaeviku nõlva kindlustamise meetmed;
  5) taastatava teekatte lahendus, ristlõiked ning pikiprofiili ja kõrguse muutmisel uus vertikaalplaan;
  6) puude olemasolul meetmed nende juurestiku, tüve ja võra kaitseks;
  7) meetmed olemasolevate tehnovõrkude ja külgnevate rajatiste kaitseks;
  8) kaevetöödel tekkiva materjali käitlemise viisid, sealhulgas äraveetava pinnase liigid, kogused ja väljaveokohad;
  9) ehitusaegne liikluskorralduse lahendus;
  10) teekatte ja haljastuse taastamise joonis.

  (5) Piki teed projekteeritakse tehnovõrgud võimalusel väljapoole sõidutee ja kõnnitee alla jäävat ala, vähendamaks katete lõhkumisi tehnovõrkude avariide, remonttööde ja uute tarbijate liitumise korral.

  (6) Liiklusohutuse tagamiseks ja kõrghaljastuse säilitamise huvides ning eesmärgiga välistada uute teede või alla viie aasta vanuste teede läbikaevamist tuleb eelistada kinnist meetodit uute rajatavate või rekonstrueeritavate tehnovõrkude paigaldamisel.

  (7) Välditakse õhuliinide ja valgustuspostide projekteerimist puude võra tsooni. Kui puude võra tsooni vältimine ei ole võimalik, nähakse ette kaevetööde tegemine käsitsi vahetult enne tehnovõrgu või ehituselemendi paigaldamist, et vältida puujuurte läbiraiumist.

  (8) Kui kaevetöid teostatakse puude võrade tsoonis, nähakse kevad- ja suveperioodil ette puude kastmine. Puude alune maa korrastatakse.

  (9) Piki teed toimuvate kaevetööde korral taastatakse kuni 2,0 m laiused jalgratta- ja jalgteede katted, võlvina töötavad kivikatted ning kõik alla viie aasta vanused asfaltkatted kogu sõidutee/jalgtee laiuselt, vahetades vajadusel ka äärekivid. Kui kaevetööde käigus rikutakse tee või teelõigu katte pinda üle 50%, taastatakse teekate kogu pikkuses ja kogu ristlõike laiuselt. Kui piki teed asetsev kaevetöötrass on sõidutee äärest vähem kui 1,0 m kaugusel, taastatakse teekate kuni lähema sõidutee ääreni. Jalgratta- ja jalgteedel, mille laius on suurem kui 2,0 m, taastatakse teekate kuni lähema ääreni.

  (10) Ühistranspordi liikumise tsoonis toimuvate kaevetööde korral leitakse vajadusel koostöös veoettevõttega kaevetööde teostamise ajaks ühistranspordipeatusele uus ajutine asukoht ja vajadusel ehitatakse välja ajutine ooteplatvorm.

  (11) Murupinna taastamisel kasutatakse sõelutud mineraalmulda vähemalt 10 cm paksuse kasvukihina.

  (12) Kui kaevetöödega kaasneb teekatte lammutamine teedel, mille ehitamisest või kapitaalremondist on möödunud vähem kui viis aastat, kaalutakse projekteerija poolt võimalust teha töö kinnisel viisil või muuta tehnovõrgu trassi.

  (13) Kaevetöid ettenägev ehitusprojekt kooskõlastatakse kaevetööde alal asuvate tehnovõrkude valdajatega ja haldajatega ning maa valdajaga. Muinsuskaitsealade, kinnismälestiste, looduskaitseobjektide ja nende kaitsevööndis kaevetöid ette nägev projekt kooskõlastatakse täiendavalt ka vastava ametkonnaga ja jälgitakse nende poolt esitatud nõudeid kaevetööde läbiviimisel.

§ 3.   Kaeveloa väljastamine

  (1) Kaeveloa saamiseks esitatakse Saarde vallavalitsusele vormikohane avaldus (vorm 2), lisatakse valla plaanifragment, kuhu on märgitud kaevetööde ala, ning kõigi asjaosalistega kooskõlastatud ja kinnitatud tehniline dokumentatsioon (vastavalt tööde iseloomule):
  1) ehitusloaga ehitusprojekt ja kaevetöid käsitlev tööjoonis;
  2) vastutava isiku isikuttõendava dokumendi koopia;
  3) tööde ajagraafik;
  4) taotlus liikluse ajutise piiramise või sulgemise ning ühistranspordi ümberkorralduse kohta koos liikluskorralduse ajutise skeemiga;
  5) haljasalal teostatavate kaevetööde korral vallavalitsuse heakorraküsimustega tegeleva spetsialisti arvamus/luba;
  6) garantiikiri, millega kinnitatakse kaevetöödeks vajalike materjalide, tööjõu, mehhanismide ja rahaliste vahendite olemasolu.

  (2) Kaevetööde tegija esitab avalduse hiljemalt viis ning ühistranspordi töö ümberkorraldamise korral neliteist päeva enne kaevetööde algust.

  (3) Kaeveloa vormistab ja väljastab vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

  (4) Vallavalitsuse määratud ametnik vaatab kolme tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast arvates esitatud avalduse läbi, kooskõlastab tööde tähtajad ja vajadusel esitab täiendavad tingimused tööde läbiviimiseks. Vallavalitsusel on õigus nõuda vajadusel täiendavaid kooskõlastusi.

  (5) Eramaal toimuvate kaevetööde korral esitatakse täiendavalt maaomaniku või seadusliku valdaja kooskõlastus või kirjalik nõusolek.

  (6) Geodeetiliste ja katastriüksuste piirimärkide osas kooskõlastatakse kaeveloa avaldus enne selle esitamist vallavalitsusele valla maakorraldajaga, mille kohta teeb maakorraldaja kaeveloa avaldusele vastava märke.

  (7) Kaeveloa avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) kaeveloa avaldusele ei ole lisatud eeskirjaga nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) kaevaja on avalduse esitamisele eelneva ühe aasta jooksul kaks või enam korda rikkunud kaevetööde eeskirja.

  (8) Kaeveloa avalduse rahuldamata jätmisest teatab vallavalitsus kirjalikult taotlejale 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

  (9) Kaeveloa väljastamise ja kaevetööde vallapoolse järelevalve teostamise kulud kannab kaevetööde tegija vastavalt vallavalitsuse määratud ametniku koostatud kalkulatsioonile ja vallavalitsuse esitatud arvetele.

§ 4.   Nõuded kaevetöödel ja avariikaevetöödel

  (1) Kaevaja tagab kaevetööde teostamise kohas kaevetööde iseloomust olenevalt järgmiste dokumentide olemasolu objektil:
  1) kaeveluba;
  2) ehitusprojekt koos vallavalitsuse poolt kooskõlastatud liikluskorralduse ajutise skeemiga;
  3) tehnovõrkude valdaja kooskõlastused kaevetöödeks tehnovõrkude kaitsevööndis;
  4) tööde tegemise ajagraafik;
  5) raieluba (juhul, kui raietöö on vajalik).

  (2) Kaevetööde tegemise piirkonnas asuvate kommunikatsioonide valdajate esindajad kutsutakse kohale (kui seda on nõutud loa kooskõlastamisel) enne kaevetööde algust. Esindaja mitteilmumisest tingitud tööseisakust tuleneva kahju eest vastutab kommunikatsiooni valdaja, kui ta kaevetööde tegijaga teisiti kokku ei lepi.

  (3) Olemasolevaid kommunikatsioone võib ümber paigutada üksnes nende valdaja loal.

  (4) Kommunikatsioonide vigastamisel on süüdlane kohustatud sellest viivitamatult teatama valdajale. Vigastus parandatakse süüdlase kulul.

  (5) Ettenägematute asjaolude (tundmatu kommunikatsioon, arheoloogiline leid, lõhkekeha jne) ilmnemisel tuleb kaevetööd peatada ja sellest viivitamatult teavitada vallavalitsust. Kaevetööde jätkamise loa annab vallavalitsus.

  (6) Kaevetööde käigus on keelatud hävitada, vigastada või ümber paigutada katastriüksuse piirimärke, geodeetilisi ja liiklusmärke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse tööde teostaja kulul.

  (7) Tee, tänava või selle osa võib kaevetööde tegemise ajal ajutiselt liikluseks sulgeda vallavalitsuse loal, teatades sulgemisest ette politseile ja päästeametile.

  (8) Kaevetööde ala ja sellega külgnev maa-ala ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega (pimedal ajal peab lahtine kaevik olema valgustatud). Ajutise piirdeaia kasutamisel paigaldatakse see viisil, mis tagab aia püsivuse.

  (9) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele aladele ja hoonetele ning elukohtadele ja kinnistutele, kui need olid enne olemas.

  (10) Kaevaja poolt tagatakse kaeveala ja sellega piirnevate alade heakord vastavalt Saarde valla heakorra eeskirjale.

  (11) Kaevetööde kohaga külgnevad teed hoitakse talvel kaevaja poolt vabad lumest ja jääst liiklejatele ohutus seisukorras.

  (12) Kaevetrassi seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendab kaevaja kohe varisemist või vajumist ärahoidvaid meetmeid.

  (13) Kaevetrassi täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei segaks liiklejaid. Kasutuskõlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga.

  (14) Kogutud kasvupinnas ja kivid ladustatakse vastavalt vallavalitsuse või valla kommunaalettevõtte ettekirjutusele.

  (15) Objektil edaspidiseks kasutamiseks mittekõlblikud materjalid veetakse kohe ära või ladustatakse kohapeal selliselt, et ei segaks liiklejaid ja oleks tagatud ohutus.

  (16) Materjale, töövahendeid, mehhanisme, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, puude ja põõsaste peale ega vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse alla isoleeriv kangas või kile.

  (17) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele ja kaevetöödega piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

  (18) Haldajal on õigus teha kaevajale ettekirjutusi tööde käigus eemaldatava materjali (teekate, killustik, kruus, liiv, kasvumuld jne) ladustamise ja taaskasutamise osas.

  (19) Kaevetrassist väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile või kooskõlastustingimustele torustiku abil sademeveekanalisatsiooni või kraavi. Vee suunamine sademeveekanalisatsiooni/kraavi kooskõlastatakse eelnevalt Saarde valla kommunaalettevõttega.

  (20) Kaeveloaga hõlmatud ala ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult haldaja kirjalikul nõusolekul.

  (21) Eelnimetatud võimaluste puudumisel veetakse väljapumbatud vesi ära.

  (22) Suvisel ajal tehtavate avariikaevamiste korral on erandkorras lubatud reostamata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata teele, suunaga lähima restkaevu poole.

  (23) Reostatud pinnasevee väljapumpamiseks ja äravedamiseks taotletakse eriluba.

  (24) Kaevetööde käigus ei ole lubatud vähendada olemasolevate kraavide läbilaset või neid likvideerida.

  (25) Kaevetööde tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis väldivad juurestiku kahjustamist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kevad- ja suveperioodil kastetakse puid, mille võra tsoonis kaevati, pärast kaevetrassi sulgemist.

  (26) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 meetrit tuleb kooskõlastada valla heakorratööde eest vastutava spetsialistiga. Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse nende kärpimine spetsialistiga. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba.

  (27) Tehnovõrgu avarii korral, kui on nõutav kaevetööde viivitamatu alustamine ja läbiviimine, ei ole kaevamisloa vormistamine kohustuslik. Tehnovõrgu valdaja on kohustatud avariist telefoni, faksi või e-kirja teel teatama vallavalitsusele ja avariitööde piirkonda jäävate teiste tehnovõrkude või maa valdajatele, vajadusel ka transpordiorganisatsioonidele, tee või tänava liikluseks sulgemisest ka politseile ja päästeametile.

  (28) Tegevuskava avariitööde läbiviimise ajaks lepitakse kokku piirkonda jäävate tehnovõrkude valdajate esindajate ja tööde läbiviimise eest vastutava isiku vahel otse.

  (29) Avarii kõrvaldamiseks koos kaeviku tagasitäitmise ja teekatte aluse taastamisega on ette nähtud üks ööpäev. Avarii-kaevetööde teostamisel üle ühe ööpäeva tuleb taotleda kaevamisluba teise tööpäeva jooksul avarii tekkimisest arvates.

§ 5.   Kaevetööde lõpetamine

  (1) Kaevetööd loetakse lõpetatuks pärast teekatte ja haljastuse lõplikku nõuetekohast taastamist ning kaeveala heakorrastamist.

  (2) Kaevetöödega lõhutud pinnakate ja kahjustatud haljastus taastatakse kaevetööde tegija kulul hiljemalt loa kehtivuse lõpptähtajaks, kui loa andmisel ei lepita kokku teisiti. Katete taastamiseni tagab kaevetööde tegija häireteta ja ohutu liikluse. Garantiikirja esitamisel ei nõuta ajavahemikul 1. novembrist kuni 1. maini kaevetööde järgsel katte taastamisel asfalteerimistöid. Asfalteerimistööd, mida nimetatud ajavahemikul ei tehtud, tuleb teostada hiljemalt 15. maiks. Kuni katte lõpliku taastamiseni korraldab ajutise katte korrashoidu kaevetööde tegija.

  (3) Juhul kui katte või pinnase taastamistöid ei ole tähtaegselt lõpetatud, on vallavalitsusel õigus omaalgatuslikult korraldada need tööd ja kaevetööde tegijal kohustus need korraldus- ja taastamistöökulud vallale viivitamatult ja täielikult hüvitada.

  (4) Kaevetööde tegija vastutab tööde kvaliteedi eest 18 kuu jooksul pärast katte lõplikku taastamist.

  (5) Kaevetööde tegija on kohustatud esitama vallavalitsusele pärast tööde teostamist teostusjoonised digitaalsel kujul ELS süsteemis. Väikesemahuliste kaevetööde puhul võib vallavalitsus lubada digitaalsete teostusjooniste mitteesitamist.

  (6) Kaevetöid ei loeta nõuetekohaselt teostatuks ega lõpetatuks enne ettenähtud teostusjooniste vallavalitsusele esitamist.

  (7) Kaevetööde lõpetamisega viivitamist loetakse käesoleva korra rikkumiseks.

  (8) Kaevamisloa kehtimisaega on võimalik pikendada, kui selleks on mõjuv põhjus.

  (9) Kaeveloa pikendamiseks peab tööde tegija esitama uue taotluse koos tööde lõpetamise tähtpäeva edasilükkamise põhjendusega.

  (10) Kaeveloa pikendamise vormistab vallavalitsuse määratud ametnik kaevamisloal märkega «Kaeveluba pikendatud kuni …», märkides teksti lõppu kaevetööde uue lõpptähtpäeva, ja kinnitades märget oma allkirja ja vallavalitsuse templiga.

  (11) Vallapoolselt kaevetööde järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus kaevamisluba peatada, kui kaevetööde eeskirja on rikutud. Kaevamisloa peatamine ei too kaasa kaevetööde lõpptähtpäeva automaatset edasilükkumist.

§ 6.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumise eest kannab süüdlane vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (2) Väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (3) Väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus, politseiprefektuur, Keskkonnainspektsioon ja teised asutused vastavalt väärteomenetluse seadustikule.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

Vorm 1 

Vorm 2 

/otsingu_soovitused.json