Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Koormised heakorraeeskirja täitmiseks Saarde vallas

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 3

Koormised heakorraeeskirja täitmiseks Saarde vallas

Vastu võetud 21.12.2005 nr 7

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 4, punkt 36¹, 36², 36³, § 36 lõigete 2, 3, 4, 5 ja 6 ning § 66², § 66³, § 664 alusel Saarde Vallavolikogu määrab:

1. Koormis on kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks valla territooriumil kehtestatud heakorraeeskirja täitmiseks.

2. Koormis kehtestatakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

3. Füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi koormise täitja) on kohustatud tagama heakorra puhastusalal. Puhastusala on füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumiga külgneva sõidutee ja vastava territooriumi vahel olev kõnnitee ja haljasala ja/või muu ala. Puhastusala piirneb kinnistu või muu territooriumi piiri, kinnistu või muu territooriumi piiriga risti tõmmatavate mõtteliste joonte ja sõidutee piiriga. Puhastusala piirid võidakse määrata ka elamugruppidele kehtestatud detailplaneeringuga. Aladel, mille kohta kehtivat detailplaneeringut ei ole, on ehitistevahelise maa-ala puhastusala piiriks nendevaheline mõtteline telgjoon.

4. Koormise täitja või tema arvel teine isik on kohustatud:

4.1. koristama puhastusalal jäätmed ja prahi;

4.2. niitma muru või heina (lubatud maksimaalne kõrgus on 15 cm), lõikama kõnniteel liikumist takistavad puude ja põõsaste oksad, pügama heki, riisuma lehed, pühkima tolmu ja liiva;

4.3. koristama kõnniteel lume ja jää kuni teekatteni (v.a lumevalli alla jääv ala), tõrjuma libeduse.

5. Puhastusalal tuleb punktides 4.1 ja 4.3 sätestatud nõuete täitmine tagada hommikul kella 8.00-ks. Vajadusel tuleb puhastusala korrastada ka päeva jooksul.

6. Koormise täitja põhjendatud taotlusel on vallavolikogul õigus lubada tal koormise täitmise eest maksta raha, mida kasutatakse käesoleva korra punktis 4 nimetatud tööde tegemiseks. Taotluses tuleb ära näidata:

6.1. taotluse esitaja nimi;

6.2. puhastusala mõõtmed;

6.3. puhastusalaga külgneva koormise täitja omandis või valduses oleva kinnistu või muu territooriumi aadress;

6.4. periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha;

6.5. põhjus, miks taotluse esitaja soovib koormise täitmise eest maksta raha.

7. Koormise täitja esitab punktis 6 nimetud taotluse vallavalitsusele, kes selgitab välja koormise maksumuse ja esitab materjalid vallavolikogule otsustamiseks.

8. Taotluse rahuldamise otsustamiseks ja koormise maksumuse kindaksmääramiseks tellib vallavalitsus taotleja kulul vähemalt kahelt puhastustöid tegevalt ettevõtjalt hinnapakkumised taotluses nimetatud puhastusalal heakorratööde tegemise maksumuse selgitamiseks.

9. Vallavalitsus tellib eraldi hinnapakkumise suvehooajaks (1. mai kuni 30. september) ja talvehooajaks (1. oktoober kuni 30. aprill).

10. Koormise maksumuseks on madalama hinnapakkumise teinud ettevõtja pakutud hind.

11. Koormise maksumus määratakse kindlaks maksimaalselt üheks aastaks. Pärast tähtaja möödumist tuleb esitada uus taotlus, kui koormise täitja soovib koormise täitmise eest maksta raha ka edaspidi.

12. Punktis 6 nimetatud taotluse rahuldamisel määrab vallavolikogu punktis 4 nimetatud tööde maksumuse ja informeerib sellest koormise täitjat.

13. Koormise täitja peab vallavolikogu määratud tähtaja jooksul teatama vallavalitsusele, kas ta on nõus koormise täitmise eest maksma vallavolikogu poolt koormise maksumuseks määratud summa või korraldab koormise täitmiseks vajalike tööde tegemise ise.

14. Pärast koormise täitjalt nõusoleku saamist sõlmib vallavalitsus madalama pakkumise teinud ettevõtjaga punktis 4 nimetatud tööde tegemiseks lepingu, millest informeerib kohe koormise täitjat.

15. Koormise täitja tasub pärast lepingu sõlmimise teate saamist koormise täitmise eest määratud summa vallavolikogu määratud tähtajaks ja kohta.

16. Kui madalama pakkumise teinud ettevõtja keeldub lepingu sõlmimisest või leping lõpeb ennetähtaegselt, määrab vallavolikogu koormise uueks maksumuseks ülejäänud hinnapakkumiste hulgast madalama hinnapakkumise teinud ettevõtja pakutud hinna ja informeerib sellest koormise täitjat.

17. Kui leping lõpeb ennetähtaegselt ja koormise täitja on maksnud vallavolikogu määratud summa ära enne, kui ta sai teada lepingu ennetähtaegsest lõppemisest, maksab ta koormise uue maksumuse määramisel uue ja seni kehtinud maksumuse vahe. Kui koormise täitja ei nõustu vallavolikogu poolt määratud uue koormise maksumusega, tagastatakse talle enammakstud summa.

18. Käesoleva korra punkti 16 alusel määratav koormise uus maksumus määratakse sama perioodi kohta, kui oli määratud koormise senine maksumus.

19. Kui lepingu sõlmimisest keelduvad kõik hinnapakkumise esitanud ettevõtjad või nendega sõlmitud lepingud on lõppenud ennetähtaegselt, tellib vallavalitsus uued hinnapakkumised vastavalt punktidele 8 ja 9.

20. Kuni punktis 14 nimetatud lepingu sõlmimiseni ja lepingu ennetähtaegsel lõppemisel tuleb punktis 4 nimetatud tööd teha koormise täitjal või tema arvel teisel isikul.

21. Koormise täitmist kontrollib vallavalitsus.

22. Isikule määratud ja teatavaks tehtud koormise täitmata jätmise või täitmise võimatusest teatamata jätmise eest vallavalitsusele kannab koormise täitmata jätnud isik vastutust vastavalt karistusseadustikule. 

23. Väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku  üldosa ja väärteomenetluse seadustiku  sätteid.

24. Väärtegude kohtuväline menetleja on vallavalitsus ja politseiprefektuur.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json