Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 12

Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamine

Vastu võetud 24.11.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1 ning paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37, elamuseaduse paragrahvi 8 punkti 2, Järvakandi Vallavolikogu 27. oktoobri 2010.a määrusega nr 13 kinnitatud Järvakandi valla vara valitsemise korra paragrahvi 10 lõike 2 ja arvestades võlaõigusseaduse paragrahvi 272 lõike 4 punktis 4 sätestatu alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse munitsipaalkorterite mõiste, üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning korteri üürniku õigused, kohustused ning piirangud korteri kasutamisel.

§ 2.  Mõisted

 (1) Munitsipaalkorter (edaspidi korter) - Järvakandi valla munitsipaalomandis olev alaliseks elamiseks kasutatav eluruum, mida Järvakandi Vallavolikogu ei ole nimetanud sotsiaalkorteriks.

 (2) Üürnik – isik, kellega Järvakandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korralduse alusel sõlmitakse munitsipaaleluruumi üürileping.

§ 3.  Korteri üürile andja

 (1) Korteri üürile andmise otsustab vallavalitsus

 (2) Korteri üürileandmise või mitteandmise vormistab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.  Õigustatud isik

 (1) Korter antakse üürile eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavale, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavale isikule.

 (2) Korteri üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus.

§ 5.  Korteri taotlemine

 (1) Korteri üürile võtmiseks esitab taotleja Järvakandi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjaliku vormikohase avalduse. Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Avalduses märgitakse
 1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefon, aadressandmed);
 2) andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta, kellega koos taotletakse korterit;
 3) korteri taotlemise põhjus.

 (3) Asjaolude selgitamiseks on ametiasutusel õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 6.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotlus registreeritakse ametiasutuses asjaajamist reguleerivate õigusaktidega sätestatud korras.

 (2) Taotluse vaatab läbi ametiasutuse vastav ametnik ning esitab vastava eelnõu vallavalitsusele.

§ 7.  Korteri üürile andmise otsustamine

 (1) Otsuse korteri üürile andmise kohta teeb vallavalitsus avalduse registreerimisest 1 kuu jooksul.

 (2) Korralduse ärakiri korteri üürile andmisest või mitte andmisest edastatakse taotlejale ja üürilepingu sõlmijale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 8.  Üürilepingu sõlmimine

 (1) Enne üürilepingu sõlmimist on korteri taotlejal õigus talle vallavalitsuse korraldusega määratud eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui korteri seisukord, suurus või asukoht ei sobi taotlejale või tema perekonnaliikmetele.

 (2) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel korteri eraldas, sõlmitakse nimetatud korteri kasutamise kirjalik üürileping vallavalitsuse poolt kehtestatud munitsipaaleluruumi vormile.

 (3) Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks. Ettepaneku korralduse kehtetuks tunnistamiseks teeb isik, kes on volitatud üürilepingut sõlmima.

 (4) Korteri üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning taotlejat tuleb eelnevalt teavitada, et korterile, mille Järvakandi vald elamuseadusest tuleneva ülesande täitmiseks on andnud üürile, üürilepingut ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

 (5) Korteri annab üürnikule üle eluruumi üleandmise aktiga isik, kes on volitatud üürilepingut sõlmima. Eluruumi üleandmise akti vormi kinnitab vallavalitsus.

 (6) Vallavalitsuse volitatud isik sõlmib üürilepingu lähtudes määruses sätestatust.

§ 9.  Üürilepingu pikendamine

 (1) Üürilepingu lõppemise tähtpäeva möödumisel ja korteri vajaduse säilimisel, võib üürnik põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud korteri üürilepingut pikendada. Korteri üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

 (2) Üürilepingut võib pikendada kuni viieks aastaks.

 (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

 (4) Korteri üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse ametiasutusele vähemalt üks kuu enne korteri üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus korteri kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel korteri koheselt vabastama.

 (5) Üürile antud korteri üürilepingu pikendamise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus üürilepingujärgsete kohustuste täitmisest ning asjaolust, kas pärast üürilepingu lõppemist on tekkinud määruse §4 lõikes 1 märgitud isikuid, kes on esitanud avalduse korteri üürile võtmiseks.

§ 10.  Üürilepingu lõpetamine

 (1) Üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

 (2) Vallavalitsus võib korteri üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, kui korteri üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike rahu.

§ 11.  Õigus korteri kasutamiseks

 (1) Õigus kasutada konkreetset korterit tekib isikul pärast korterile üürilepingu sõlmimist.

 (2) Ametiasutus või vallavalitsuse volitatud isik on kohustatud tagama isikule võimaluse korteri tegeliku elukohana kasutamiseks.

 (3) Korteri üürnik võib majutada talle üürile antud korterisse oma abikaasat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ning hooldust vajavaid vanemaid. Teisi isikuid on lubatud korterisse majutada ainult vallavalitsuse loal korralduse alusel.

§ 12.  Üür ja kulude tasumine.

 (1) Korteri üüri määrab vallavalitsus.

 (2) Korteri kasutamise kulud tasub korteri üürnik.

§ 13.  Korteri kasutamise alused.

  Korteri üürnik on kohustatud täitma munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimusi. Korteri üürilepingu tingimused ja vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 14.  Järelevalve

  Kontrolli korterite üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja korterite sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus või tema volitatud isik.

§ 15.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Alevivolikogu 25.juuli 1995.a määrus nr 7 „Järvakandi alevile kuuluvate eluruumide rentimise kord“

 (2) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Alevivolikogu 25.juuli 1995.a määrus nr 10 „Järvakandi alevile kuuluvate eluruumide tööandja eluruumiks tunnistamise kord“

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus on jõustub 1. novembrist 2010.a.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees