HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järvakandi valla lasteaia põhimääruse kehtestamine

Järvakandi valla lasteaia põhimääruse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 15

Järvakandi valla lasteaia põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 29.09.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 34, paragrahvi 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seadus e paragrahvi 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Järvakandi valla lasteaed

  Järvakandi valla koolieelse lasteasutuse nimetus on – Järvakandi Lasteaed Pesamuna (edaspidi tekstis lasteaed).

§ 2.   Lasteaia asukoht

  Lasteaed asub aadressil - Pargi3, Järvakandi alev, Järvakandi vald, Rapla maakond, Eesti Vabariik 79101.

§ 3.   Lasteaed kui õppeasutus

  Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust võimaldav õppeasutus, mille ülesanne on toetada lapse perekonda, soodustades sellega lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsusega arvestamist.

§ 4.   Lasteaia tegevuse alused

  Lasteaed lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning teistest (laste kasvatamist, õpetamist ja kaitset) reguleerivatest normatiivaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruse kehtestamine ja muutmine on volikogu pädevuses.

§ 6.   Lasteaia alluvus

  Lasteaed tugineb oma tegevuses munitsipaalomandusele ja allub Järvakandi Vallavalitsusele(edaspidi tekstis vallavalitsus), kes omanikuna hindab lasteaia tegevust.

§ 7.   Lasteaia struktuur

  Lasteaia struktuuri kinnitab ja teeb selles vajadusel muudatusi vallavalitsus vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele.

§ 8.   Lasteaia teeninduspiirkond

  Lasteaia teeninduspiirkond on Järvakandi vald.

§ 9.   Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

  Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Lasteaia lahtiolekuajad

  Lasteaia lahtiolekuajad kinnitab ja vajadusel muudab vallavalitsus.

§ 11.   Lasteaia sümboolika

  Lasteaial on oma pitsat ja sümboolika, mis on kooskõlastatud vallavalitsusega.

2. peatükk ARENGUKAVA 

§ 12.   Lasteaia arengukava:

  1) koostab lasteaia pedagoogiline nõukogu koostöös hoolekoguga;
  1) koostab lasteaia pedagoogiline nõukogu koostöös hoolekoguga;
  2) määrab kindlaks kolmeks eelolevaks aastaks lasteasutuse arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  3) vaadatakse üle igal aastal koos valla arengukavaga, tehes sellesse vajadusel täiendusi ja parandusi;
  4) kinnitab vallavolikogu ja see peab olema kooskõlas valla arengukavaga.

3. peatükk ASUTAMINE JA KOOLITUSLUBA 

§ 13.   Lasteaia asutamine ja koolitusluba

  Lasteaed on asutatud Järvakandi Vallavolikogu otsusel ja tegutseb haridus- ja teadusministri poolt väljaantud koolitusloa alusel.

4. peatükk LAPSED JA VANEMAD 

§ 14.   Lasteaeda vastuvõtmine

  Lasteaeda võetakse vastu kõiki soovijaid, esmajoones aga lasteaia teeninduspiirkonnas elavaid lapsi.

§ 15.   Lasteaeda vastuvõtmise kord

  Laste vastuvõtt, nende lasteaiast lahkumine või väljaarvamine toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 16.   Lapsevanema õigused

  Lapsevanemal on õigus:
  1) arvestades lasteaia päevakava, tuua laps lasteaeda ja sealt ära viia temale sobival ajal;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste igakülgseks arenemiseks, aidates seejuures ise kaasa vajalike tingimuste loomisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

§ 17.   Lapsevanem kohustused

  Lapsevanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ning lapse tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma lasteaia maksed tähtajaliselt;
  4) kinni pidama lasteaia kodukorrast;
  5) arvestama vallavalitsuse poolt kinnitatud lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise või väljaarvamise tingimustega.

§ 18.   Laste õigused

  Lastel on õigus lasteaias vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele, pedagoogide abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

5. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ 

§ 19.   Õppeaasta kestus

  Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

§ 20.   Õppeaasta algus

  Õppeaasta algab 1. septembril.

§ 21.   Õppekava

  Lasteaia õppekasvatustöö korralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklik õppekavale.

§ 22.   Õppekava kinnitamine

  Lasteaia õppekava kinnitab lasteaia direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

§ 23.   Pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu

  Lasteaias on õppe- ja kasvatustegevuse arendamiseks, analüüsimiseks ja juhtimiseks, vajalike otsuste vastuvõtmiseks pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

§ 24.   Tegevus- ja päevakava

  Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja paikkonna iseärasusi. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

§ 25.   Õppekeel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 26.   koolivalmiduskaart

  Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

6. peatükk JUHTIMINE JA PERSONAL 

§ 27.   Lasteaia juhtimine

  (1) Lasteaia tööd juhib ja korraldab lasteaia direktor koos lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

  (2) Direktor
  1) on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal, kel on õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktides kehtestatud korras;
  2) direktori ametikoha täitmine toimub konkursi korras;
  3) direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem;
  4) peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest.

§ 28.   Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia direktor.

§ 29.   Pedagoogid

  Pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, eripedagoogid.

§ 30.   Pedagoogi vaba ametikoha täitmine

  Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi .

§ 31.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse jälgimiseks ja selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks on lasteaial hoolekogu.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

  (3) Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele. Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja.

  (5) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (6) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Koosolekud protokollitakse.

  (7) Hoolekogu
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (8) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 32.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

§ 33.   Pedagoogilise nõukogu koosseis

  Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia direktor, õppealajuhataja, pedagoogid ja tervishoiutöötaja.

§ 34.   Pedagoogilise nõukogu nõupidamised

  Pedagoogilise nõukogu nõupidamised toimuvad kaks korda kvartalis.

§ 35.   Koostöö vormid

  Kodu ja lasteaia koostöö toimub pedagoogide ja vanemate individuaalsete vestluste, ühisürituste, stendide ja lasteaia kodulehe kaudu.

§ 36.   Koostöö eesmärgid

  Lasteaia pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhineval koostööl laste ja nende vanematega.

§ 37.   Lasteaia sisemine koostöö

  Lasteaia teised töötajad tagavad asutuse majandamise ja pedagoogide abistamise.

§ 38.   Teabe avalikustamine

  Personalil on keelatud avalikustada lastelt saadud teavet lapse perekonna kohta, välja arvatud vallavalitsuse ametnikele, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö ja lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui on tekkinud kahtlus, et laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 39.   Personali kohustused ja õigused

  Personali kohustused ja õigused sätestatakse ametijuhenditega.

§ 40.   Töökorraldus

  Lasteaia töötajate tööalased suhted on määratud lasteaia direktori kinnitatud töökorralduse reeglitega.

7. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE JA ARUANDLUS 

§ 41.   Lasteaia vara

  Lasteaia vara on vallavara, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu kehtestatud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale. Lasteaia juurde kuulub teenindamiseks vajalik maa.

§ 42.   Lasteaia eelarve

  Lasteaia finantseerimine toimub vallavolikogu kinnitatud eelarve alusel, milleks on vallaeelarve vahendid, riigieelarve vahendid täiskasvanute koolituse seaduse alusel, vanemate poolt kaetav osa ja annetused.

§ 43.   Toidukulu

  Laste toidukulu lasteasutuses katab vanem. Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.

§ 44.   Muud kulud

  Muude kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

§ 45.   Palga alammäär

  Lasteasutuse õpetaja palga alammääras lepivad kokku kohaliku omavalitsusüksuse esindajad ja lasteaia õpetajate esindajad

§ 46.   Arveldamine teiste omavalitsustega

  Lasteaia vallaeelarvest kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil alaliselt elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

8. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE JA DOKUMENTIDE PIDAMINE 

§ 47.   Järelevalve

  Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet Haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud ning maavanem haridusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 48.   Järelevalve ettekirjutused ja nende täitmine

  Riikliku järelevalve tulemused vormistatakse kontrollakti või õiendiga. Riikliku järelevalveorgani tehtud seaduslikud ettekirjutused on direktorile täitmiseks kohustuslikud ettekirjutuses sätestatud tähtaja jooksul.

§ 49.   Dokumentide loetelu

  Lasteaia õppe- ja kasvatustegevusalaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridusminister oma määrusega.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 50.   Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamine

  Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu. Volikogu otsus tehakse selliselt, et vallavalitsusel on vähemalt neli kuud aega Haridus- ja teadusministeeriumile ja maavanemale sellest kirjalikult ette teavitada.

§ 51.   Tegevuse lõpetamise kord

  Lasteaia tegevuse lõpetamise korra ja lasteaia varade edasise kasutamise korra määrab vallavalitsus.

10. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 52.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja lasteaia direktor.

§ 53.   Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 26. mai 2010.a määrus nr 9 „Järvakandi valla lasteaia Pesamuna põhimääruse kehtestamine”.

§ 54.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. oktoobrist 2010.a.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json