HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2012, 26

Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord

Vastu võetud 26.09.2012 nr 17

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Eesti Vabariigi haridusseaduse“ § 7 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.  Üldsäte

  Määrus reguleerib sõidusoodustuse andmist Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga Halinga vallas elavatele õpilastele.

§ 2.  Sõidusoodustuse võimaldamine

 (1) Tasuta ühistranspordi kasutamist võimaldatakse Halinga valla haridusasutustes, Pärnu maakonna ja linna üldhariduskoolides ning Pärnu linna huvikoolides õppivatele õpilastele õppeasutusse ja tagasi täies mahus õppe- ja eksamiperioodil.

 (2) Sõidusoodustust võimaldatakse tasuta sõidukaardi alusel. Sõidukaardid väljastavad vallavalitsuse taotluse alusel õpilaste vedu korraldavad transpordifirmad vastavalt Pärnu Maavalitsusega sõlmitud lepingutele.

 (3) Tasuta sõidukaardi saamiseks koostavad üldhariduskoolid vormikohased ühistransporti kasutavate õpilaste nimekirjad ja esitavad need vallavalitsusele hiljemalt esimese koolinädala jooksul, huvikoolid esitavad vastavad nimekirjad iga aasta 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

 (4) Suvevaheajal saavad tasuta sõidu kaarte kasutada suvel tegutsevate huvikoolide õpilased huvikooli vastava taotluse alusel.

§ 3.  Sõidusoodustuse lõppemine

  Sõidusoodustus lõpeb, kui õpilane kustutatakse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud kooli õpilaste nimekirjast.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Halinga Vallavolikogu 16. detsembri 2009 määrus nr 29 „Õpilastele sõidusoodustuse võimaldamise kord“ (KO 2010, 2, 19).

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raul Peetson
Volikogu esimees