Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna supelranna korra eeskiri

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2013, 12

Narva-Jõesuu linna supelranna korra eeskiri

Vastu võetud 29.06.2011 nr 56
jõustumine 03.07.2011

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36¹, p 37 ja Looduskaitse seaduse § 31 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Supelranna korra eeskirja ülesandeks on koos vastavate riigi õigusaktidega tagada Narva-Jõesuu haldusterritooriumil linnavalitsuse poolt kehtestatud supelranna piirkonna avalik kord, puhtus ja inimeste turvalisus.

  (2) Supelrand avatakse vastavalt Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt kehtestatud ja kinnitatud korrale.

  (3) Supelrand on territoorium, mis on üldiseks kasutamiseks.

  (4) Supelrannas korraldatavad üritused kooskõlastatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusega vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale.

§ 2.   Linnavalitsus tagab supelrannas rannahooaja jooksul:

  (1) rannas üldkasutatavate WC-de olemasolu ning nende hoolduse;

  (2) rannas vajalikud korrastus- ja hooldustööd ja prahi äraveo kogu suveperioodi vältel, prügikastide olemasolu;

  (3) rannainventari olemasolu, paigaldamise ja hoolduse;

  (4) organiseerib rannas välikaubanduse, toitlustuse ja puhkajate vaba aja sisustamise;

  (5) vetelpäästeteenistuse vetelpäästeposti teeninduspiirkonnas.

§ 3.   Rannavalve (vetelpääste) teenistus

  (1) Rannavalve korraldatakse suplusakvatooriumil, mis maa poolt on piiratud liivarannaga ning mere poolt mõttelise joonega. Narva-Jõesuu avaliku supelranna rannariba pikkuseks on 1000 meetrit. Akvatoorium algab Liiva tänavast ja lõpeb 75m peale Supeluse tänavat. Rannavalve teenistus hõlmab ka avaliku korra ja heakorra kaitset rannas ja rannavalvet Looduskaitseseaduse järgi.

  (2) Rannavalve teenistuse teostamiseks avatakse rannavalve post vetelpäästetornis asukohaga Narva-Jõesuu, Pargi tn (rannas).

  (3) Rannavalve teenistus komplekteeritakse nõuetekohase tehnikaga, dokumentatsiooniga ja tagatakse rannavalve operatiivne valmisolek ning rannavalve töökorraldus.

  (4) Rannavalve teenistus tagab vetelpäästeposti teeninduspiirkonnas:
  1) rannakülastajate turvalisuse ja ohutuse;
  2) rannas vajalikud päästevahendid ja nende korrasoleku;
  3) korra suplusakvatooriumis;
  4) ranna suplusakvatooriumi põhja pideva puhastamise;
  5) vetelpäästeposti ja meditsiinilise esmaabi andmise ruumide olemasolu ja nende komplekteerituse vetelpäästeposti teeninduspiirkonnas;

§ 4.   Supelrannale esitatavad nõuded:

  (1) supelranna vastavus tervisekaitse nõuetele;

  (2) Rannajoonest kuni 1,75 m sügavuseni peab merepõhi puhas olema (ei tohi olla klaasitükke, kände, kive ega muid esemeid, mis võiksid inimesele ohtlikud olla);

  (3) supluskoha märgistamine poidega vetelpäästeposti teeninduspiirkonnas;

  (4) riietuskabiinide olemasolu vetelpäästeposti teeninduspiirkonnas;

  (5) stendide olemasolu informatsiooni kättesaamiseks - vee- ja õhutemperatuurid, esmaabi kohta vetelpäästeposti teeninduspiirkonnas;

  (6) vetelpäästepost kasutab signaallippe informeerimaks rannasviibijaid.

  (7) suplemine Narva jõe kaldal selleks eraldatud kohas Kalda tänaval ja Koidu 1 maja lähedal on lubatud kuni vastava märgistuseni.

§ 5.   Puhkajatel on keelatud:

  (1) ujuda väljaspool poidega märgistatud ala vetelpäästeposti teeninduspiirkonnas

  (2) ligineda mootor- ja muudele ujuvvahenditele ja kasutada ujuvvahenditele märgistatud randumisrada, mis on tähistatud poidega

  (3) hüpata vette selleks mitteettenähtud kohas;

  (4) endast maha jätta prügi;

  (5) viibida rannas koerte, kasside ja teiste koduloomade või kodustatud loomadega

  (6) alkoholi- ja narkojoobes inimestel on keelatud vette minna;

  (7) väljaspool vetelpäästeposti teeninduspiirkonda minna eluohtlikult sügavasse vette

  (8) supelrannas on keelatud pesta pesu;

§ 6.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Politsei ja Piirivalveamet ja Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt määratud isik tagab:
  1) avaliku korra, heakorra, kauplemise korra ja supelrannale kehtestatud piirangute täitmise
  2) liikluskorralduse (tasulise parkimise) ja kontrolli LE täitmise üle supelranna ümbruses;

  (2) Õigust käesoleva määruse sätte rikkumise korral võtta vastutusele omavad riigiasutuste volitatud ametnikud või Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt määratud isikud (kohtuväline menetleja) seadusega ettenähtud korras.

  (3) Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimustes tuleb lähtuda kehtestatud Narva-Jõesuu linna avaliku korra eeskirjast, Narva-Jõesuu linna heakorra eeskirjast, Narva-Jõesuu linna tänavatel ja teistes avalikes kohtades kauplemise korrast ja teistest kehtivatest EV ja Narva-Jõesuu linna õigusaktidest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu linna avaliku supelranna eeskiri, kinnitatud Narva-Jõesuu linnavolikogu 08.06.2000 määrusega nr 30.

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json