Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute või korteriomanike ühenduste toetamise kord

Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute või korteriomanike ühenduste toetamise kord - sisukord
Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2013, 16

Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute või korteriomanike ühenduste toetamise kord

Vastu võetud 26.11.2008 nr 102
jõustumine 28.01.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus (edaspidi kord) reguleerib prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate (edaspidi töö) korterühistute, elamuühistute või korteriomanike ühenduste toetamist Narva-Jõesuu linna poolt.

  (2) Toetuse eesmärgiks on toetada prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist või parendamist Narva-Jõesuu linnas.

  (3) Toetust võib taotleda Narva-Jõesuu linnas tegutsev korteriühistu või korteriomanike ühendus (edaspidi KÜ).

  (4) Toetus antakse Narva-Jõesuu linna eelarvest kuni 50% töö kogumaksumusest jooksva kalendriaasta piires, kuid mitte rohkem kui 10 000 krooni ühe taotleja kohta.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama Narva-Jõesuu Linnavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 1), mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood ja asukoht;
  2) ülevaade töödest, mille finantseerimist taotletakse;

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) korteriühistu juhatuse otsus või korteromanike ühenduse liikmete otsus tööde toestamise kohta;
  2) skeem, kus on märgitud prügimaja rajamise koht (tööde teostamise koht);
  3) prügimaja eskiis;
  4) Ida-Viru Maavalitsuse nõusolek, kui prügimaja rajatakse riigi omandis oleval maale (reformimata maa).

  (3) Kui taotleja ei ole esitatud § 2 lg 1 nimetatud dokumente või neis esineb puudusi, määratakse temale kirjalikult tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel taotlus jäetakse läbi vaatamata.

  (4) Taotlusi võetakse igal aastal vastu seni, kuni jätkub KÜ-te kaasfinantseertimiseks ettenähtud eelarvelisi vahendeid.

§ 3.   Finantseerimine

  (1) Kõik korrektselt vormistatud taolused kuuluvad rahuldamisele.

  (2) Taotluse väljamaksmiseks sõlmib linnavalitsus taotlejaga finantseerimislepingu (edaspidi leping), kus sätestatakse toetuse saamise otstarve, toetuse suurus ja tööde teostamise kuupäevad.

  (3) Taotleja esitab 30 päeva jooksul pärast tööde teostamist linnavalitsusele aruande tööde finantseerimiseks eraldatud rahade kasutamise kohta. Finantseering makstakse välja 10 päeva jooksul pärast lepingus kirjeldatud projekti elluviimist ja vastava aruande esitamist.

  (4) Linnavalitsusel on õigus jätta lepingus fikseeritud summa välja maksmata või makstavat summat vähendada kui ilmneb, et taotluses on esitatud valeandmeid, taotleja on esitanud ebakorrektseid finantsandmeid, taotleja rikub käesolevat määrust või lepingu tingimusi.

§ 4.   Järelevalve

  (1) Finantseering eraldatakse sihtotstarbeliselt. Kontrolli tööde finantseerimiseks eraldatud rahaliste vahendite käsutamise üle teostab linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsusel on õigus igal ajal nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente, mis on seotud tööde teostamisega.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus rekandatakse alates 2009.a. eelarve vastuvõtmisest.

  (2) Narva-Jõesuu linnavalitsus korraldab prügimaja tüüpprojekti koostamise.

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Lisa 1  Taotlus

/otsingu_soovitused.json