Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Halinga valla 2014. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2014, 12

Halinga valla 2014. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 24.09.2014 nr 11

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 1 ja lõike 3 ja Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012 määruse nr 29 „Halinga valla põhimäärus“ § 69 lõike 1 alusel.

§ 1.  Halinga valla 2014. aasta lisaeelarve

  Kinnitada Halinga valla 2014. aasta I lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 7801,55 eurot ja põhitegevuse kulud summas 7801,55 eurot vastavalt määruse lisale nr 1.

§ 2.  Lisaeelarve seletuskiri

  Lisaeelarvele on lisatud seletuskiri, mis on lisaeelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarvi Tasane
Volikogu esimees

Lisa  Halinga valla 2014. aasta lisaeelarve

Lisa Seletuskiri