Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2016, 3

Rae Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 20.09.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktide 21 ja 22 alusel ning kooskõlas Rae Vallavolikogu põhimääruse § 19 lg 3 punktidega 24 ja 26.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rae Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korraga (edaspidi määrus) reguleeritakse Rae Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmetele volikogu tööst, istungitest ja volikogu komisjoni koosolekutest (edaspidi volikogu töö) osavõtu eest makstava tasu suurust ja maksmise korda.

  (2) Määrusega sätestatakse ka tasu maksmine neile volikogu komisjoni liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed.

  (3) Volikogu töö eest tasu määraks kuus (edaspidi määr) on statistikaameti andmetel valla palgatöötaja eelmise aasta kuukeskmine brutotulu, mille alusel arvestatakse jooksva aasta tasud 1. märtsist järgnevaks 12 kuuks.

  (4) Tasult peetakse kinni üksikisiku tulumaks ja vajadusel kohustusliku kogumispensioni makse ning arvestatakse ja makstakse sotsiaalmaks seadusega sätestatud korras.

  (5) Määruses sätestatud tasud kantakse õigustatud saaja esitatud pangakontole tasu arvestamise kuule järgneval kuul.

  (6) Määruses sätestatud tasu maksmine lõpetatakse alates tasu saamise õiguse lõppemisele järgnevast kuust.

§ 2.   Volikogu esimehele ja aseesimehele tasu maksmine

  (1) Volikogu esimehele makstakse valla põhimääruses sätestatud volikogu esimehe tööülesannete täitmise eest igakuist tasu 90% määrast. Teiste määrade alusel volikogu esimehele tasusid ei maksta.

  (2) Volikogu aseesimehele, kui ta asendas volikogu istungi juhatajat kogu istungi vältel, makstakse selle kuu eest täiendavat tasu 20% määrast.

§ 3.   Volikogu komisjoni esimehele ja aseesimehele tasu maksmine

  (1) Volikogu komisjoni esimehele makstakse valla põhimääruses sätestatud komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu 15% määrast kuus, kui antud kuul toimus komisjoni koosolek ja ta osales koosolekul.

  (2) Volikogu komisjoni aseesimehele, kui ta asendas komisjoni koosolekul komisjoni esimeest kogu koosoleku vältel, makstakse selle kuu eest täiendavat tasu 10% määrast.

§ 4.   Volikogu liikmele ja volikogu komisjoni liikmele tasu maksmine

  (1) Volikogu liikmele (välja arvatud volikogu esimees) makstakse tasu volikogu istungist osavõtu eest 5% määrast.

  (2) Volikogu komisjoni liikmele (välja arvatud volikogu esimees ja komisjoni esimees) makstakse tasu komisjoni koosolekust osavõtu eest 3% määrast.

  (3) Volikogu ja komisjonide liikmetele makstakse tasu kuu lõikes, sõltumata volikogu istungite ja komisjonide koosolekute arvust antud kuus ja mitme komisjoni liikmeks ollakse.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rae Vallavolikogu määrus 17. detsembrist 2013 nr 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Agu Laius
Rae vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json