Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Jõgeva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2016, 26

Jõgeva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 22.04.2010 nr 10
RT IV, 27.05.2014, 27
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.09.2016RT IV, 28.09.2016, 1101.10.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.
[RT IV, 28.09.2016, 11 - jõust. 01.10.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovete kohtkäitlusrajatiste ehitamise-, kasutamise-, likvideerimise- ning kogumismahutite sisaldise väljaveo- ja purgimisega Jõgeva linna haldusterritooriumil.

 (2) Käesolev eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
 1) teostavad reovee, fekaalide, heitvee, sademe- ja drenaaživee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad väljaveo teenuseid;
 2) osutavad väljaveo teenust;
 3) haldavad purgimiskohta.

 (3) Käesolevat eeskirja kohaldatakse ka fekaalide (sealhulgas ajutiseks kasutamiseks ette nähtud teisaldatavate kuivkäimlate sisaldis) ning pinnase- ja reovete, nagu keldritesse ja tehnilistesse rajatistesse kogunenud sademete- ja drenaaživesi, kohtkäitlusele, äraveole ning purgimisele.

 (4) Käesolevat eeskirja ei kohaldata kinnistutele, millelt heitvee ärajuhtimiseks peab kinnistu omanik taotlema "Veeseaduse" alusel välja antavat vee erikasutusluba ning reoveesette käitlusele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi, samuti fekaalid, vedelad köögi- ja sööklajäätmed (sealhulgas veri);
 2) heitvesi– suublasse juhitav kasutusel olnud vesi;
 3) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, vajadusel puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele, kompostimine reovee tekkekoha kinnistu piires;
 4) reovee kogumismahuti – lekkekindel rajatis reovee kogumiseks, sealhulgas rasvapüüdja ja kuivkäimla lampkast;
 5) purgimisteenus – reovee väljapumpamine (imemine) tekkekohast, äravedu ning selle väljalaskmine ühiskanalisatsiooni purgimiskohta.

§ 3.  Reovee kohtkäitluse alad

 (1) Reovee kohtkäitlus (edaspidi kohtkäitlus) on lubatud nendel maa-aladel, mis ei kuulu Jõgeva linna reoveekogumisala hulka või mis Jõgeva linna üldplaneeringu ja Jõgeva linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi kava) kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata või mida kava kohaselt sellega ei kaeta.

 (2) Reovee kohtkäitlus on lubatud ainult üksikelamute olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks selle tekkekoha kinnistu piires.

 (3) Erandkorras on lubatud:
 1) reovee kohtkäitlus ainult uute või rekonstrueeritavate ehituste puhul – kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetavatel hoonestatud aladel – kuni ühiskanalisatsiooni valmimiseni;
 2) reovee kogumismahuti (edaspidi kogumismahuti) paigaldamine ja kasutamine väljapoole reovee tekkekoha kinnistu piire – ainult sellekohase reaalservituudi seadmisel;
 3) suhteliselt puhta heitvee (basseinide, tiikide, üleujutuste vesi) ärajuhtimine naaberkinnistule, järgides selle tegevuse juures "Asjaõigusseadusest" tulevate naabrusõiguste sätteid.

 (4) Teisaldatavate välikäimlate paigaldamine avalike ürituste ajaks Jõgeva linnale kuuluvatele rajatistele (sealhulgas pargid) tuleb kooskõlastada linnavalitsuse linnamajandusosakonnaga.

§ 4.  Reovee kohtkäitlusrajatise ehitamine

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise (edaspidi kohtkäitlusrajatis) ehitamine ja kasutuselevõtmine toimub vastavuses ehitusseadustikus sätestatuga.
[RT IV, 28.09.2016, 11 - jõust. 01.10.2016]

 (2) [Kehtetu - RT IV, 28.09.2016, 11 - jõust. 01.10.2016]

 (3) Kohtkäitlusrajatise tööjooniste koostamisel ja ehituse käigus tuleb arvestada alljärgnevaga:
 1) kohtkäitlusrajatise asukoha määramisel tuleb järgida trasside ja liinide ning lahtiste veekogude ja põhjavee kaitsele püstitatud kaitsetsoonide nõudeid;
 2) kohtkäitlusrajatis peab paiknema salvkaevust vähemalt 10 meetri kaugusel;
 3) kogumismahutile peab olema tagatud tühjendusveokiga aastaringne juurdepääs;
 4) kogumismahuti peab olema ehitatud või valmistatud materjalist, mis on purunemise- ja lekkekindel;
 5) tööstuslikult toodetud kogumismahutite kasutamine (välja arvatud immutussüsteemidega kogumismahutid) on lubatud, nende paigaldus ja kasutamine peavad vastama toote dokumentatsioonis esitatud nõuetele;
 6) kogumismahutid tuleb paigaldada täielikult maasse, tagades nende liikumatuse;
 7) kogumismahuti ja lokaalne torustik tuleb isoleerida vee- ja külmumisekindlaks;
 8) kogumismahuti peab olema ventileeritav kas hoone, milles kogumismahuti paikneb, korstna või selleks eraldi paigaldatava korstna kaudu;
 9) kaevuluugid peavad sulguma tihedalt, maapinna kalle peab vältima sademete- ja lumesulamisvete sattumise kogumismahutisse;
 10) kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga läbi kohtkäitlusrajatise ei ole üldjuhul lubatud.

 (4) Vee-ettevõtjal on õigus saada linnavalitsuselt informatsiooni ettevõtja tegevuspiirkonda väljastatud kohtkäitlusrajatiste ehitamiseks antud kirjalike nõusolekute ja nende rajatiste ehitisregistris arvelevõtmise kohta.

§ 5.  Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutuselevõtt
[Kehtetu - RT IV, 28.09.2016, 11 - jõust. 01.10.2016]

§ 6.  Reovee kohtkäitlusrajatiste likvideerimine

 (1) Kohtkäitlusrajatised tuleb likvideerida pärast nende kasutuse lõpetamist või amortiseerumist. Kohtkäitlusrajatiste kasutamine kinnistu muuks otstarbeks on üldjuhul keelatud.

 (2) Kohtkäitlusrajatised tuleb enne likvideerimist tühjaks vedada reovee veoteenust osutava ettevõtja poolt, tühjendusjärgselt puhtaks pesta ja desinfitseerida.

 (3) Kohtkäitlusrajatised tuleb üldjuhul nende likvideerimiseks lammutada või demonteerida. Erandjuhul, kui kohtkäitlusrajatised on hoone lahutamatu ehituslik osa, tuleb need tühjendada, pesta ja desinfitseerida.

 (4) Kohtkäitlusrajatiste süvendid tuleb likvideerimisjärgselt täita savi-, liiva-, kruusa- või taaskasutatava pinnasega (välja arvatud muld).

 (5) Kohtkäitlusrajatiste likvideerimise käigus tekkivate jäätmete käitlemisele kehtestatakse järgmised nõuded:
 1) lammutusjäätmete matmine pinnasesse või kohtkäitlusrajatiste süvendite täitmine jäätmetega (välja arvatud taaskasutatav pinnas) on keelatud;
 2) lammutusjäätmed tuleb üle anda ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisega tegelevale jäätmekäitlejale;Alampunkti tekst
 3) kogumismahutite sisaldis (sealhulgas tahke osis) ning pesemise ja desinfitseerimise käigus kogunenud vedelikud tuleb üle anda reovee veoteenust osutavale ettevõtjale äraveoks ja purgimiseks.

 (6) Kohtkäitlusrajatiste likvideerimise tähtajad on järgmised:
 1) ühiskanalisatsiooniga kaetud aladel:
 1.1) ühiskanalisatsiooniga liitunud kinnistutel – hiljemalt 1. oktoobriks 2012. a;
 1.2) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
 2) käesoleva eeskirja § 3 lõike 3 punktis 1 nimetatud kohtkäitluse korral – ühiskanalisatsiooniga liitumise kuupäevaks;
 3) käesoleva eeskirja § 3 lõikes 1 nimetatud kohtkäitluse korral – kohtkäitlusrajatise amortiseerumisel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul pärast uue kohtkäitlusrajatise valmimist.

§ 7.  Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamine, reovee äraveo ja purgimise kord

 (1) Reovee kohtkäitlemine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse ohutus- ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides.

 (2) Reovee, fekaalide ja heitvee immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

 (3) Reovee kohtkogumisel on vee-ettevõtja, kelle tegevuspiirkonnas toimub purgimine või reoveesette käitlus, kirjalikul nõusolekul lubatud kogumismahutitesse nendes tekkiva lõhna vähendamiseks panna kuiva turvast, saepuru või peenestatud paberimassi.

 (4) Reoveest (sealhulgas fekaalid) valmistatud komposti laialilaotamine või maassekaevamine Jõgeva linna haldusterritooriumil on keelatud. Selline substraat tuleb veoks üle anda reovee veoteenust osutavale ettevõtjale, kes toimetab selle vee-ettevõtja, kelle tegevuspiirkonnas toimub purgimine või reoveesette käitlus, poolt kättenäidatud alale.

 (5) Reovesi ja fekaalid kogutakse selleks ettenähtud lekkekindlatesse reoveemahutitesse nii, et nad ei levitaks lõhna, ei lekiks ega lekitaks mahuti sisu pinnasesse või maapinnale. Reoveemahutid peavad olema ventileeritud, kaaned ja luugid terved ning õhukindlalt suletud.

 (6) Reoveemahutile tuleb tagada regulaarseks tühjenduseks ja äraveoks takistusteta juurdepääs.

 (7) Reoveemahutite ületäitmine on keelatud, tühjendusel ja veol tekkinud reostus tuleb likvideerida koheselt.

 (8) Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab reoveekogumisrajatiste ümbrust, millelt sademevett ära juhitakse, regulaarselt kuivalt puhastama.

 (9) Reovett on lubatud purgida ainult Jõgeva linna reoveepuhasti territooriumil (Toominga tn 34) asuvasse purgimissõlme. Ajutiselt paigaldatavate välikäimlate puhul peab paigalduslepingus või paigaldamisloa taotluses olema näidatud nende tühjendusperiood, reovee veoteenust osutava ettevõtja ning purgimiskoha aadress.

 (10) Reovee veoteenust osutav ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu (edaspidi purgimisleping) selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Purgimislepingus määratakse ära eeskirjajärgne purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

 (11) Reovee veoteenust osutav ettevõtja peab reovee veol järgima "Jõgeva linna jäätmehoolduseeskirja" nõudeid.

 (12) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

§ 8.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Kohtkäitlusrajatiste kasutamise üle teeb järelevalvet linnavalitsus.
[RT IV, 28.09.2016, 11 - jõust. 01.10.2016]

 (2) Järelevalve teostajal on õigus nõuda kohtkäitlusrajatiste omanikult rajatiste tööjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

 (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on linnavalitsusel õigus korraldada rikkuja kulul rajatiste nõuetele vastavusse viimine või käesoleva rajatiste likvideerimistähtaja ületamisel korraldada rajatiste likvideerimine.

 (4) Kohtkäitlusrajatiste kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende rajatiste omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja linnavalitsuse ettekirjutusi. Kohtkäitlusrajatiste omanik on kohustatud koheselt teatama linnavalitsusele igast rajatise avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

 (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee veoteenust osutav ettevõtja.

 (6) Käesoleva eeskirja nõuete rikkujat karistatakse vastavalt seadusandluses sätestatule.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Jõgeva linna üldplaneeringuga määratud uutel hoonestusaladel toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt kehtestatud Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale ja detailplaneeringutele. Jõgeva linna ühiskanalisatsiooniga katmata piirkondades, kuhu on planeeritud rajada ühiskanalisatsioon ning kus funktsioneerivad enne 1. jaanuari 1995. a rajatud kohtkäitlussüsteemid ja juhul, kui ei ole otsest ohtu keskkonnale ja elanike tervisele, hakkab käesolev eeskiri vastavate kinnistute suhtes täies mahus kehtima pärast selle piirkonna ühiskanalisatsiooni valmimist.

 (2) Määrus jõustub 1. mail 2010. a.